ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТ НА РЕГУЛАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ НА КОМПЛЕКСИ „ИЗГРЕВ“ И „ЗОРНИЦА“, ПРИ КРЪСТОВИЩЕ НА БУЛ. „НИКОЛА ПЕТКОВ“ С УЛ. „ДИМИТЪР ДИМОВ“, ГР. БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, ал.1 и чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 135, ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява проект за изменение подробен устройствен план – план за улична регулация на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ в обхват на регулационните планове на комплекси „Изгрев“ и „Зорница“, при кръстовище на бул. Никола Петков с ул. Димитър Димов, гр. Бургас и изменение на плана за регулация за УПИ III-187 „за озеленяване“ в кв.22а, УПИ IV-372 „за жилищни нужди“ в кв.22а и УПИ I-215,312,358 „за озеленяване“, кв.36 по плана на ж.к. „Изгрев“ и УПИ I „за озеленяване и благоустрояване“ и УПИ XVII „за озеленяване и ТП“, кв.1 по плана на ж.к. „Зорница“, с което се обособява ново кръгово кръстовище – тип „Елипса“, осигурява се габарит за втора лента за движение при бул. Никола Петков – при осови точки с №№ о.т.901б-900ж-900е-900з-900в-900а по регулационния план на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, обособяват се нов кв.31 по плана на ж.к. „Изгрев“ с нов УПИ I-711,  с функционалното отреждане „за жилищни нужди“ и нови УПИ II-702 и III-712 с отреждане „за озеленяване“, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящето решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.      

 2. Разработката касае реализация на особено натоварено кръстовище между улици от първостепенната улична мрежа на гр. Бургас.  Своевременното процедиране на плана ще даде възможност за стартиране реализирането на инвестицията, основна цел, на която е облекчаване на пътния поток, безконфликтно транспортно обслужване на прилежащите жилищни зони и бързо и безпрепятствено извеждане на трафика от града, безспорно в голям обществен интерес, поради което на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

КАТЕГОРИЯ