ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15155 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ V-22 в кв. 33 по ПУП-ПУР на ПЗ "Север", гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.659.22 по КККР на гр. Бургас, за осъществяване на спортно-възпитателна, тренировъчна и състезателна дейност, след обновяване, разширение и ремонт на съществуващо спортно игрище в двора на Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов (ПГМКР) „Свети Никола“ – гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ