ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15165 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ XXVIII по плана на кв.7, ПЗ „Победа“, ПИ с идентификатор 07079.660.461 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПУР, с цел утвърждаване на трасе на улична регулация за осигуряване на транспортен достъп до прилежащите имоти 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ