ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15333 / 15.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XXIV-720 в кв. 47 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, с идентификатор 07079.711.720 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ