ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15482 / 12.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.389 по КК на гр.Бургас в местност „Веригите“ /бивша местност „Синджирли герен“/, землище гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.363 по КК на гр.Бургас, общинска частна собственост, земеделска територия с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“.   2.Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.389 по КК на гр.Бургас в местност „Веригите“ /бивша местност „Синджирли герен“/, землище гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.363, 07079.2.3877, 07079.2.354, 07079.2.3871, 07079.2.3872, 07079.2.3873, 07079.2.3874 и 07079.2.3875 по КК на гр.Бургас, и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ на УПИ I-8 отреден „за складова база за съхранение, разфасовка и замразяване на риба и рибни продукти“ в местност „Веригите“ /бивша местност „Синджирли герен“/, землище гр.Бургас, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.2.389 по КК на гр.Бургас.   3.Одобряване на задание за проектиране по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.389 по КК на гр.Бургас в местност „Веригите“ /бивша местност „Синджирли герен“/, землище гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.363, 07079.2.3877, 07079.2.354, 07079.2.3871, 07079.2.3872, 07079.2.3873, 07079.2.3874 и 07079.2.3875 по КК на гр.Бургас, и изменение на ПУП-ПР по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ на УПИ I-8 отреден „за складова база за съхранение, разфасовка и замразяване на риба и рибни продукти“ в местност „Веригите“ /бивша местност „Синджирли герен“/, землище гр.Бургас, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.2.389 по КК на гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ