ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15481 / 12.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за пътна връзка, осигуряваща транспортен достъп до УПИ I-2077, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас /в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево/ и Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас /в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево/ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ