ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15515 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ Х-5010460, кв. 34 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 47202.501.460 по КККР на с. Маринка,  чрез продажба на общинската идеална част от урегулирания имот  

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ