ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15535 / 17.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект –  лекарски кабинет, находящ се в сградата на „Здравна служба“ – гр. Българово, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска помощ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ