ОБЯВА

Ренета Райкова на Ср., 28.10.2020 - 14:12

                                                                                                                                                      

                                                                                            Одобрил: К. Стойчев

                                                                                             Зам.-кмет ФБИ

                                    

В изпълнение на решение по т.53 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 29.09.2020г. ( Протокол № 13)

ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността УПРАВИТЕЛ на „Чистота“ ЕООД

 

 1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите, за заемане на длъжността:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;
 • Да не са лишени с присъда или с административен акт  от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
 • Да не са били управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • Да имат завършено висше образование, в една от следните области:   Икономически науки, Стопански науки и администрация, Екология или Технически науки и професионален опит по съответната специалност минимум 5 години.

 2. Документи, необходими за кандидатстване, които следва да бъдат входирани в деловодството на Община Бургас, в срок до 11.11.2020г.:

 

 • Заявление – свободен текст;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документ за завършено образование;
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж, професионален и управленски опит;
 • Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 • Декларация, че кандидатът не е лишен с присъда или с административен акт от правото да заема материално-отчетническа длъжност;
 • Декларация, че кандидатът не е бил в управителни органи или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
 • Концепция за развитие на „Чистота“ ЕООД за следващите 3 години.

3. Етапи на провеждане на конкурса:

 • Допускане по документи;
 • Събеседване с кандидатите.

 

4. Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават в деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26 в срок до 17:00 часа на 11.11.2020г. включително.

 

5. Място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, в раздел „Кариери“ и интернет страницата на Общински съвет Бургас www.burgascouncil.org.

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ