СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Четв., 22.07.2021 - 13:50

СПИСЪК

С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността по Решение на Общински съвет- Бургас по т.39 от заседание проведено на 26.05.2021г. (Протокол № 22), Комисията за избор на управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД:

   1. Допуска до участие в следващия етап на конкурса:

- Николай Димитров;

2. Недопуснати кандидати:

      - Николай Николов – кандидатът не е представил копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и управленски опит;

 - Станислав Новков – кандидатът не притежава  управленски  опит от минимум 3 години.

           3. Допуснатият кандидат следва да се яви на събеседване в 09:30 часа на 23.07.2021г., в заседателната зала на Община Бургас.

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“