СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Четв., 22.07.2021 - 13:54

СПИСЪК

С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността по Решение на Общински съвет- Бургас по т.39 от заседание проведено на 26.05.2021г. (Протокол № 22), Комисията за избор на управител на „Бургаски пазари“ ЕООД:

1. Допуска до участие в следващия етап на конкурса:

- Донка Христова;

- Спас Гълев;

- Кремена Петрова;

                               - Иван Червеняков.

           2.  Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване в 09:30 часа на 23.07.2021г., в заседателната зала на Община Бургас.

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“