ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Ср., 08.09.2021 - 16:18

Поради интензивно променящата се епидемична обстановка и високия брой заболели през последните дни, с оглед опазване на общественото здраве и предприемане на мерки за предотвратяване нивото на заразата, предвид Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министерство на здравеопазването, заседанията на постоянните комисии през месец септември ще се проведат в Зала 1 в сградата на Община Бургас. Ще бъдат допускани по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Редовното Двадесет и пето заседание на Общински съвет – Бургас, ще се проведе онлайн при осигурено видеоизлъчване по предварително обявения график.

             Решенията са взети на заседание на Председателския съвет, проведено на 08.09.2021 г.