ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 18.10.2021 - 15:16

Уведомяваме Ви, че редовното Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 26.10.2021 г. от 09:00 часа, онлайн при осигурено видеоизлъчване, в съответствие с чл. 39 и 39а от ПОДОСНКВОАОБ след решение на Председателски съвет. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, по предварително обявения график и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ще бъдат допускани по един представител на медия от средствата за масова комуникация.