Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт

Гергана Чанакова на Четв., 23.12.2021 - 15:21

Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт за намаляване или освобождаване от заплащане на цените за наемане на общински нежилищни имоти и на имоти, собственост на или предоставени за управление на общинските еднолични търговски дружества, както и намаляване на таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и на цените на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и за собственици на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ

Дата на откриване:

24.12.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

22.01.2022 г.