СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "БУРГАСИНВЕСТ" ООД

Гергана Чанакова на Пон., 06.06.2022 - 09:50

СПИСЪК

С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "БУРГАСИНВЕСТ" ООД

След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по т.32 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 07.04.2022г. (Протокол№36/07.04.2022г.), Комисията за избор на управител на „Бургасинвест“ ООД:

 

1. Допуска до участие в следващ етап на конкурса:

                    - Тодор Димитров;

- Иванка  Николова.

 

2. Недопуснат участник:

- Недялка Бранкова – полученият общ брой точки на представената концепция е по – нисък от минимално изискуемия и участникът се отстранява от конкурсната процедура.

           3. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе на 06.06.2022г. от 11:00 часа, в кабинет № 105, в Община Бургас.

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“