ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15233 / 26.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Предложение за приемане на декларация против изграждането на ветрогенератори в Черно море 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15231 / 26.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Сотиров, Евелина Михалева и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предложение за приемане на декларация на Общински съвет Бургас против приемане на законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) с дата на постъпване 04.12.2023 г. и сигнатура 49-354-01-127 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15209 / 15.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Отчет за 2023 г. за  дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15191 / 09.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 25 от дневния ред на проведеното на 25.07.2023 г, заседание (Протокол № 54) 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15190 / 09.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем след провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот, собственост на "Благоустройствени строежи" ЕООД за срок от 10 години
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15186 / 08.02.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Христина Хаджиатанасова, арх. Дилян Георгиев - общински съветници от коалиция „ПП-ДБ“, относно: Програма за модернизация на училищната база в бургаските училища 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15183 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Залагане на средства в бюджета на Община Бургас за 2024 г. за разширяване на обхвата на услугата "Позвъни и се вози"

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15182 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Залагане на средства в бюджета на Община Бургас за 2024 г. за придобиване на специализирано превозно средство за ЦНСТ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15180 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Предвиждане на допълнителен бюджет за ангажиране на юрист/консултант в сферата на социалните дейности