ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15516 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VI-130, кв. 1 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.130 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинската идеална част от урегулирания имот

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15515 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ Х-5010460, кв. 34 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 47202.501.460 по КККР на с. Маринка,  чрез продажба на общинската идеална част от урегулирания имот  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15514 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ ХІІ-251 в кв.49 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15513 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ V-239 в кв.47 по действащия ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15512 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-1090, кв. 42 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15511 / 14.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХVI-326, кв. 28 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15510 / 14.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ ІІІ-102 в кв.16 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15509 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижими имоти, представляващи УПИ ХІІ, УПИ ХІ и УПИ Х, трите в кв.16 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, съответстващи на ПИ с идентификатори 23090.501.302, 23090.501.139 и 23090.501.301 по КК на с.Драганово, чрез извършване на доброволна делба и продажба на общинските идеални части 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15508 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ I-800 в кв. 5 по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.705.2800 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15507 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 14/732 кв.м идеални части от УПИ VІІІ-994 в кв.68, целият с площ 732 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост