МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД ЗАСЕДАНИЕ №12

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4774 / 13.05.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2016 - 09:33
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4722 / 04.05.2016 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Май, 2016 - 12:21
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4797 / 16.05.2016 Г.

от Георги Дражев Атанасов - зам.председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Май, 2016 - 12:25
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4760 / 12.05.2016 Г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2015 година

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Май, 2016 - 11:45
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4749 / 11.05.2016 Г.

от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националният доверителен екофонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Май, 2016 - 11:13
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4772 / 13.05.2016 Г.

от Панайот Василев Жечков - Председател на Комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Май, 2016 - 11:44
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4730 / 05.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Изворище", с.Изворище, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Май, 2016 - 12:35
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4799 / 16.05.2016 Г.

от Чанка Коралска  - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" към Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие за изграждане на енергоспестяващо Улично осветление на комплексите "Славейков", "Изгрев" и "Зорница" с проектно предложение за частично финансиране по "Национален Доверителен Екофонд" и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Май, 2016 - 12:27
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4735 / 09.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ IV-76, V-76 и VI-общ, кв. по плана на ж.к."Славейков"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Май, 2016 - 13:56
11. Докладна записка № 08 - 00 4666 / 14.04.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-95  и УПИ XI-80, кв. 2 и УПИ ХLI-95, кв.16, по плана на кв. Крайморие

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Май, 2016 - 13:37
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4765 / 12.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Решение на Общински съвет-Бургас по т.13.2, взето на заседание, проведено на 23.06.2015г. /Протокол №53/ за изграждане на сграда за нуждите на Центъра за спешна медицинска помощ-Бургас в УПИ І в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас чрез учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на  Министерството на здравеопазването

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Май, 2016 - 12:26
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4782 / 14.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабелна линия 20kV от ПИ с идентификатор 07079.3.1666 по КК на гр.Бургас до ПИ с идентификатор 07079.3.1929 по КК на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.1704 и 07079.3.1716 по КК на гр.Бургас, в обхвата на устройствени зони 12/Смф и 8/Пп съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвидено разширение на населеното място (масив 146 в местност „Мадика“, землище гр.Бургас)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2016 - 11:06
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4782 / 14.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабелна линия 20kV от ПИ с идентификатор 07079.3.1666 по КК на гр.Бургас до ПИ с идентификатор 07079.3.1929 по КК на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.1704 и 07079.3.1716 по КК на гр.Бургас, в обхвата на устройствени зони 12/Смф и 8/Пп съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвидено разширение на населеното място (масив 146 в местност „Мадика“, землище гр.Бургас)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2016 - 11:06
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4794 / 16.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г. и отдаване под наем на самостоятелни обекти –  частна общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Май, 2016 - 15:42
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4793 / 16.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на сграда с идентификатор №07079.619.18.9 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Май, 2016 - 15:55
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4795 / 16.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за приемане на решение за отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост от страна на Държавата на имот-държавна собственост, находящ се в парк „Изгрев“, в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, представляващ УПИ ІІІ в кв.19 по актуализирания ПУП-ПРЗ на комплекса

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Май, 2016 - 12:27
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4805 / 16.05.2016 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Дава предварително съгласие за продажба на УПИ VIII в кв.28а по Проект за актуализация на ПУП-ПРЗ на к-с "Изгрев", на пазарна цена без търг или конкурс по реда на Закона за насърчаване на инвестициите
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Май, 2016 - 17:04
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4764 / 12.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.613.378 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 19:19
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4796 / 16.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV-592, кв.22 по ПУП-ПРЗ на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Май, 2016 - 15:17
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4766 / 12.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул."Св.П.Евтимий" №103, ет.1, ап.2, на наемател, настанен по административен ред
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 19:21
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4790 / 16.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ПГ по дървообработване „Георги Кондолов” безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, кв.Победа, ул.”Байкал” №9, представляващ помещения №№ 10, 11, 13, с обща полезна площ от 403 кв.м.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Май, 2016 - 15:30
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4803 / 16.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Сключване на анекс към договор за наем между Община Бургас и СНЦ „ДФГ Звездичка“ от 04.06.2013г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Май, 2016 - 11:35
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4806 / 16.05.2016 Г.

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна, относно: Поставяне на възпоменателна плоча - почит за спасителите на евреите в Бургас, в УПИ I, кв.43 по плана на ЦГЧ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Май, 2016 - 15:35
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4781 / 14.05.2016 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Приемане на отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества през 2015 г. и избор на представител на Общински съвет - Бургас, който да бъде включен като член в състава на консултативния орган.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2016 - 11:29
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4792 / 16.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 38 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г. заседание (Протокол № 9)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Май, 2016 - 15:24
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4767 / 13.05.2016 Г.

от Станислав Райков Андреев - общински съветник, относно: Отмяна на взето Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.52, в частта на подточка 2 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г. заседание (Протокол №9)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Май, 2016 - 10:58
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4777 / 13.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 19:23
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4783 / 14.05.2016 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 19:30
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4779 / 14.05.2016 Г.

от д-р Бойко Миразчийски - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Май, 2016 - 12:34
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4813 / 17.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за управление на общинско имущество на ОП „Общински имоти“ и ОП “Транспорт“, по реда на чл.52, ал.4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Май, 2016 - 17:05
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4867 / 30.05.2016 Г.

от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, съ-финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по проект „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Май, 2016 - 11:51
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4875 / 31.05.2016 Г.

от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Май, 2016 - 10:50
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4876 / 31.05.2016 Г.

от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Май, 2016 - 10:51
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4883 / 31.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.1.1104, 07079.1.1332, 07079.1.1333, 07079.1.1472 и 0779.1.1476 по КК на гр. Бургас, част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ за обект:Укрепване свлачище на кв.Сарафово – етап ІІІ.2, Община Бургас, попадащо в обхвата на устройствена зона 8/Оз, по одобрения ОУП на гр. Бургас.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Юни, 2016 - 08:47
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4884 / 31.05.2016 Г.

Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помо

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Юни, 2016 - 08:45
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4885 / 31.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект №BG05M9OP001-1.002-0041 „Активиране на младежи от уязвими групи към обучение и заетост на територията на Община Бургас“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „Активни“, При

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Юни, 2016 - 08:46
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.