ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ ДАТА 21.11.2023 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ ДАТА 21.11.2023 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1, изр.4 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 21.11.2023 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 22.11.2023 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ ДАТА 21.11.2023 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.
 

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.