ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 30.11.2023 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 30.11.2023 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1, изречение 4-то от ПОДОСКВОА на Община Бургас, свиквам ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.11.2023 година  (четвъртък) от 9:00 часа, с продължение на 1.12.2023 година (петък) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 30.11.2023 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 30.11.2023 год. (четвъртък) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 изречение 4-то от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 30.11.2023 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.
 

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.