ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 14.02.2024 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 14.02.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и чл. 46, изр. последно от ПОДОСКВОА на Община Бургас, свиквам СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 14.02.2024 година  (сряда) от 9:00 часа, с продължение на 15.02.2023 година (четвъртък) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находящ се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 14.02.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 14.02.2024 год. (сряда)  от 09:00 часа , на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и чл. 46, изр. последно от ПОДОСКВОА на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 14.02.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.