ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 22.02.2024 ГОДИНА (ИЗВЪНРЕДНО)

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 22.02.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, във връзка с изложените в Дневния ред въпроси, свиквам извънредно ОСМО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 22.02.2024 г. от 14:00 ч. (четвъртък), в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ДНЕВЕН РЕД

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 22.02.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.