Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 19 Март, 2018 - 11:37
Категория: Новини, Проект на дневен ред

СЪОБЩЕНИЕ

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2018 - 15:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Март, 2018 - 10:51
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Стефан Стойков Момчев за опрощаване на дължими държавни вземания

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2018 - 10:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2018 - 15:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2018 - 15:55
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2018 - 15:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:24
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2018 - 15:52
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:26
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2018 - 15:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:49
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2018 - 15:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2018 - 15:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 19 Март, 2018 - 11:13
Категория: Графици на заседания на комисии, Новини

Крайният срок за входиране на докладни записки е 05.04.2018 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 24.04.2018 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2018 - 15:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 19 Март, 2018 - 11:04
Категория: Входящи писма

от представители на "Техногаз" ЕООД,"Авто прогрес" ЕООД, "ДЗИ общо застраховане" ЕАД,"Северни води" ООД, "Елмаркет" ЕООД, "Пенев Аутос" ООД, "Кразар" ООД, "Ес енд Сървисиз"ЕООД, Бензиностанция "Еко България" ЕАД, "Стео 2" ЕООД, Воскан Пехливанян - собственик н

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2018 - 11:04
ПУБЛИКУВАНО НА: 19 Март, 2018 - 10:36
Категория: Входящи писма

от Стефан Петров - "Организация за закрила на българските граждани", относно: Предложение за монтиране на камери в определени места в централна градска част на гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2018 - 10:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Март, 2018 - 12:06
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК - Бургас и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в д

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Март, 2018 - 12:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Март, 2018 - 12:01
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на О

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Март, 2018 - 12:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Март, 2018 - 12:23
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Март, 2018 - 14:48
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 17:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Март, 2018 - 12:27
Категория: Докладни записки

от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане  на процедури  „ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Общ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 16:18
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Март, 2018 - 16:08
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 16:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Март, 2018 - 15:32
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Избор на управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 15:32
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Март, 2018 - 15:19
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинският план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Бургас за 2017 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 15:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Март, 2018 - 15:06
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Включване на спортни мероприятия в Спортния календар на Община Бургас за 2018 г. и частична промяна в Приложение № 13.3 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 15:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Март, 2018 - 14:59
Категория: Докладни записки

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Провеждане на концерт на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров, посветен на филмовата поредица за Агент 007 – Джеймс Бонд и финансовото му обезпечаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 14:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Март, 2018 - 14:55
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бурга

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 14:55
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Март, 2018 - 14:42
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-51 в кв.6 по плана на в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, съответен на ПИ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 14:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Март, 2018 - 14:36
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Сдружение „Самотна майка“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 14:36
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Март, 2018 - 14:30
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот, представляващ ½ ид.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 14:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Март, 2018 - 14:24
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между юридическо лице и Община Бургас, чрез извършване на доброволна делба на УПИ ІІ-353, 360 и УПИ V-360 в кв. 186, ЦГЧ-гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 14:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Ноември, 2015 - 16:03

Дата на раждане: 29.12.1961 г.

Професия:

Образование: висше, магистър

Чужди езици:

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 12:36
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:32

Дата на раждане: 09.10.1961 г.

Професия: моряк - рулеви капитан

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 12:35
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:26

Дата на раждане:19.02.1954 г.

Професия: инженер - корабен механик

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2018 - 12:34
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.