Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Юли, 2017 - 12:14
Категория: Входящи писма
от Антония Атанасова Статева, относно: Финансово подпомагане на инвитро процедури
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Юли, 2017 - 12:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Юли, 2017 - 12:05
Категория: Входящи писма
от граждани живущи в кв. Крайморие, гр. Бургас, относно: Изграждане на детска площадка на ул. Вълнолом, кв. Крайморие
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Юли, 2017 - 12:05
ПУБЛИКУВАНО НА: 26 Юли, 2017 - 16:30
Категория: Графици на заседания на комисии, Новини
Крайният срок за входиране на докладни записки е 11.08.2017 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 29.08.2017 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в заседателната зала на Общински съвет – Бургас, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, стая 111...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Юли, 2017 - 16:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 26 Юли, 2017 - 14:31
Категория: Одобрени ПУП
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.37, по плана на с.Маринка, Община Бургас, с който за ПИ с идентификатор 47202.501....
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Юли, 2017 - 14:31
ПУБЛИКУВАНО НА: 26 Юли, 2017 - 14:27
Категория: Одобрени ПУП
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.16 и §8, ал.2 от ПР на ЗУТ Общински съвет Бургас одобри проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на част от кв.2,...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Юли, 2017 - 14:27
ПУБЛИКУВАНО НА: 26 Юли, 2017 - 14:24
Категория: Одобрени ПУП
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.936а - о.т.936 - о.т.872а - о.т.872 и изменение на ПУП-ПР за УПИ II-180,181, отреден – „за...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Юли, 2017 - 14:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 26 Юли, 2017 - 14:19
Категория: Одобрени ПУП
 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.21, ал.7 от ЗОС, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII, кв.51, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас, с което южната част от УПИ VIII, отреден – „за...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Юли, 2017 - 14:21
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 22:35
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
Веселин Матеев Пренеров - председател на комисията
Карамфилка Апостолова Апостолова - зам.-председател
Калояна Живкова Петкова - член
Антон Енчев Вечерников - член
Петко Добрев Георгиев - член
Тодор Димитров Ангелов - член
Милен Ненчев Ненчев - член
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Юли, 2017 - 14:10
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Септември, 2015 - 09:05
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Антонио Христов Душепеев - председател на комисията
Милен Ненчев Ненчев - зам.-председател
Станислав Райков Андреев - член
Лиляна Стоянова Драгоева - член
Панайот Василев Жечков - член
Шерафет Асан Мехмед - член
Георги Митев Митев - член
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Юли, 2017 - 14:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Юли, 2017 - 16:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 25 Юли, 2017 - 15:13
Категория: Докладни записки
 
ДНЕВЕН РЕД
 
 

ОбС 08-00-6364 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Юли, 2017 - 15:15
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Юли, 2017 - 12:13
Категория: Новини, Проект на дневен ред
 
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.07.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.07.2017 година (сряда) при неизчерпване на...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Юли, 2017 - 08:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Юли, 2017 - 17:29
Категория: Докладни записки
от Калчо Белов - председател на Постоянната комисия по младежта и спорта, относно: Избор на резервен член в Съвета на директорите в ПФСК „Черноморец Бургас“ АД
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Юли, 2017 - 17:29
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Юли, 2017 - 10:28
Категория: Входящи писма, Докладни записки
от Евгений Мосинов - общински съветник от групата съветници на ПП "Българска социалистическа партия", относно:  Намеренията на общинска администрация за реализация на проект "Атракцион подземен град"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Юли, 2017 - 14:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Юли, 2017 - 14:41
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за промяна трасето на Републикански път IIІ-9008 „Бургас - Долно Езерово“
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Юли, 2017 - 14:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Юли, 2017 - 14:13
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Конкурс за избор на управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Юли, 2017 - 14:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Юли, 2017 - 10:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Юни, 2017 - 09:16
Категория: Входящи писма
от Стефан Петров, относно: Качество на въздуха в град Бургас и замърсяване от завод "Кроношпан"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Юли, 2017 - 10:04
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:31
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юли, 2017 - 09:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Юли, 2017 - 09:36
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО - БУРГАС“ (СНЦ „МИГ Камено-Бургас“) по  подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юли, 2017 - 09:36
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Юли, 2017 - 09:21
Категория: Входящи писма
от Жельо Вардунски - председател на УС на СНЦ "МИГ Камено - Бургас", относно: СНЦ "МИГ Камено-Бургас"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юли, 2017 - 09:21
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Юли, 2017 - 09:11
Категория: Докладни записки
от Калчо Станков Белов - Председател на Постоянната комисия за младежта и спорта към Общински съвет - Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в т. 13.3 и т.13.5 от Решение на Общински съвет - Бургас по т.10 от дневния ред на заседанието, проведено на 31.01.2017 г. (Протокол №23...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юли, 2017 - 09:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Юли, 2017 - 09:03
Категория: Входящи писма
от Р. Жекова - РСНЦ "Диабетни грижи" Бургас, относно: РСНЦ "Диабетни грижи" Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юли, 2017 - 09:03
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Юли, 2017 - 08:54
Категория: Входящи писма
от Спортен клуб по канадска борба "Херкулес", относно: Финансово подпомагане
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юли, 2017 - 08:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:49
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Юли, 2017 - 14:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Юли, 2017 - 14:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Юли, 2017 - 14:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2015 - 20:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Юли, 2017 - 14:35
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:26
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Юли, 2017 - 14:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 14:08
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Юли, 2017 - 14:08
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 

placeholder

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.