Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Юли, 2018 - 15:41
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Тодор Колев, Лиляна Драгоева, Стефан Колев - общински съветници, относно: Поставяне на информационни табели с имена на улици в кв. Ветрен, кв. Банево, кв. Рудник

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Юли, 2018 - 15:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Юли, 2018 - 14:14
Категория: Входящи писма

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС, относно: Помощи от общински здравен фонд

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Юли, 2018 - 14:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Юли, 2018 - 14:09
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от павилион № 5 на ДГ „Звездица- Зорница“ – град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Юли, 2018 - 14:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Юли, 2018 - 17:15
Категория: Регистър на предложенията за провеждане на местен референдум
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Юли, 2018 - 17:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 3 Юли, 2017 - 15:28
Категория: Архив на конкурси, Конкурси, Новини

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Управител

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Юли, 2018 - 16:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Юли, 2018 - 12:04
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:26
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 , АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Юли, 2018 - 10:23
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Юли, 2018 - 10:12
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Юли, 2018 - 10:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 10:22
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за изграждане на нов трафопост тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ ХХХІІ в кв. 49 по ПУП-ПРЗ на ж.к.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Юли, 2018 - 09:31
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 16:25
Категория: Входящи писма

от Йо., относно: Предоставяне на помещение за обучителен център на начално училище "Русия"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 16:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 16:11
Категория: Заседание, Решения

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 16:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 16:07
Категория: Дневен ред, Заседание

ДНЕВЕН РЕД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 16:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 15:59
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Включване на спортно мероприятие в Спортния календар на Община Бургас за 2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 15:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 14:48
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на спортни игрища, разположени в недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ VII в кв. 22 по плана на ж.р. „Меден рудник“ – зона „Б“, гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 14:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 13:32
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект за „Цялостно саниране на сградата на „Диагностично – консултативен център I –Бургас“ в рамките на национална схема за зелени инвестиции управля

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 13:32
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:12

Дата на раждане: 13.06.1971 г.

Професия: икономист

Образование: висше - магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 13:27
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 13:26
Категория: Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Финансово подпомагане на Училищното настоятелство на ПГЕЕ "Константин Фотинов", гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 13:26
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:09

Дата на раждане: 16.06.1964 г.

Професия: телевизионен журналист

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 13:22
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 13:20
Категория: Докладни записки

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на възпоменателна плоча на фасадата Дом на писателите – гр. Бургас на ул. „Вола“ №1

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 13:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 12:38
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, в УПИ II, отреден – „за озеленяване“, кв.19, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 12:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 12:36
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2, чл.134, ал.2, т.2, чл.136, ал.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подр

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 12:36
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 11:46
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост – кафе в сградата на Автогара „Юг“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 11:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 11:40
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.124 по плана на ж.р.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 11:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 11:33
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.138 по плана на ж.р.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 11:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 11:14
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Областния управител на област Бургас за предоставяне право на управление на Община Бургас върху недвижим имот – частна държавна собственост, пр

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 11:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 11:04
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ХVІІ-95, кв. 7Г по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 11:04
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 10:43
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас, ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ и ЕТ „ТУТО-КОСТАДИН КЪНЕВ“ в новообразувани УПИ VI, УПИ IV-506, УПИ XI-507, УПИ Х-508, УПИ IХ-509, улица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 10:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 10:08
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищeн имот – частна общинска собственост, представляващ партерно помещение в жилищен блок с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Цар Симеон“ № 111, на юри

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 10:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 09:58
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 09:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юли, 2018 - 09:41
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 243,25/319 кв.м ид. части от УПИ ХІV-1878,1879 в кв. 41 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юли, 2018 - 09:43
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.