Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 29 Септември, 2017 - 09:44
Категория: Решения

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 15:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 14:43
Категория: Докладни записки

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 14:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 11:20
Категория: Докладни записки

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на медицински апарат за отделение по клинична патология  при "КОЦ-Бургас" ЕООД 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 11:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 11:07
Категория: Докладни записки

от инж. Чанка  Коралска –  за кмет  на  Община Бургас, относно1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатори 07079.11.68 и 07079.11.69 по КК на гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 11:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 09:51
Категория: Докладни записки

от инж.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 09:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 16:42
Категория: Докладни записки

от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 16:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:33
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на „Център за специална образователна подкрепа – Бургас“, безвъзмездно право  на управление върху имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентифика

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:28
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ блок №3 на ДГ „Райна Княгиня“, ж.к. „Славейков“, гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:28
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:18
Категория: Входящи писма

от Трендафилка Желева Стоянова, относно: Липса на ВиК мрежа в кв. Черно море, общ. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:18
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 13:30
Категория: Входящи писма

от Николай Тодоров - изпълнителен директор ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" АД, относно: Текущо финансово състояние на ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" АД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 13:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 11:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 10:40
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет при Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социална услуга в общността  „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ в гр. Бургас, ул. „Поп Грую“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 10:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:46
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ І-1, в квартал 7 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 08:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:38
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Общински съюз на пенсионерите - Бург

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 08:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:17
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне  на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:17
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:14
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 година

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:07
Категория: Докладни записки

от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики,околна среда", относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства за членство в Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:04
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на нежилищни обекти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:04
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:00
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 58-00-272/28.06.2017 г. в Община Бургас от Общинска служба по земеделие (ОЗС) - Бургас за предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:56
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:53
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на обособена част от имот публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:50
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:41
Категория: Докладни записки

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2017г. и 2018г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:33
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти (временни обекти) – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:30
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІ-257, в квартал 46 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:24
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти -

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:20
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІІI-253, кв. 24 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:17
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Промяна в характера на собствеността - от частна общинска собственост в публична общинска собственост на общински имот, представляващ УПИ ХIIІ в кв.32 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:17
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:13
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 225/725 кв. м идеални части от УПИ ХІ-51, кв. 6, целият с площ 725 кв. м, по плана на в.з.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:09
Категория: Докладни записки

от Руска Бояджиева - зам. -кмет  „Европейски политики, околна среда“, относно:  Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас 2017 - 2020 г.“ 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:09
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.