Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Септември, 2018 - 10:40
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Станимир Апостолов - общински съветник от група "Реформаторски блок" , относно:  Изграждане на паркинг в ж.к. "Зорница" в УПИ IV, кв.8

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Септември, 2018 - 14:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Септември, 2018 - 14:29
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – А. Г. Г. ЕГН *** чрез майка му Десислава Петрова Стоянова, ЕГН ***

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Септември, 2018 - 14:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Септември, 2018 - 13:37
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Състоянието на ул. "Алеко Константинов" в ЦГЧ, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Септември, 2018 - 14:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 4 Септември, 2018 - 14:33
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Тошко Иванов - общински съветник, относно: Липсващи заслони на спирки на градския транспорт

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Септември, 2018 - 14:32
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Септември, 2018 - 14:30
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, определяне начина на гласуване на проекторешенията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Септември, 2018 - 14:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Септември, 2018 - 11:47
Категория: Докладни записки

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2420/05.09.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Септември, 2018 - 14:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 19 Септември, 2018 - 10:41
Категория: Новини, Графици на заседания на комисии

Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.10.2018 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 30.10.2018 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Септември, 2018 - 10:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 19 Септември, 2018 - 10:28
Категория: Входящи писма

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС, относно: Финансово подпомагане на определени спортни клубове

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Септември, 2018 - 10:28
ПУБЛИКУВАНО НА: 19 Септември, 2018 - 09:06
Категория: Заседание, Видеоархив
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Септември, 2018 - 09:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:49
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Септември, 2018 - 15:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Септември, 2018 - 15:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Септември, 2018 - 15:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2015 - 20:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Септември, 2018 - 15:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Септември, 2018 - 15:43
Категория: Заседание, Решения

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Септември, 2018 - 15:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:36
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МОРСКО ДЕЛО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Септември, 2018 - 14:15
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:15
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Септември, 2018 - 14:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:18
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Септември, 2018 - 14:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 14:08
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Септември, 2018 - 14:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Септември, 2018 - 14:08
Категория: Дневен ред, Заседание

ДНЕВЕН РЕД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Септември, 2018 - 14:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Септември, 2018 - 16:14
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Септември, 2018 - 16:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Септември, 2018 - 16:09
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по процедура чрез подбор на проекти  BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Ин

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Септември, 2018 - 16:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Септември, 2018 - 15:29
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Септември, 2018 - 15:27
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Септември, 2018 - 15:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:24
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Септември, 2018 - 15:22
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Септември, 2018 - 16:26
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.004  по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични с

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Септември, 2018 - 14:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Септември, 2018 - 14:10
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Септември, 2018 - 14:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Септември, 2018 - 12:30
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искания до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти –

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Септември, 2018 - 12:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 11:53
Категория: КОМИСИЯ ПО РЕКЛАМА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Септември, 2018 - 09:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Септември, 2018 - 10:58
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас,

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Септември, 2018 - 09:23
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.