ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №31 ОТ ДАТА 25.01.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 25.01.2022 - 13:22

СЪОБЩЕНИЕ

На 25.01.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.39а, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-12392 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба  за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12371 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Присъединяване на Община Бургас към мрежа от Европейски градове, общини и общности „Европейски подход към Дигитална трансформация – Living-in.eu“ и подписване на Декларация  относно обединяване на силите за насърчаване на устойчивата цифрова трансформация в градовете и общините в ЕС

 

 1. ОбС 08-00-12370 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на наематели на общински обекти, в които се провеждат културни събития

 

 1. ОбС 08-00-12383 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283,  07079.501.388,  07079.501.389,  07079.501.390 по КК на гр. Бургас, в кв.3 по ПУП-ПУР за устройствена зона 13/Смф по одобрения ОУП на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12373 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“; 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“

 

 1. ОбС 08-00-12374 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), обособяване на УПИ III „За инженерно техническа инфраструктура“, в землище на кв. Лозово, гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КК на гр. Бургас 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), обособяване на УПИ III „За инженерно техническа инфраструктура“, в землище на кв. Лозово, гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12375 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за проект за изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР) за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за проект за изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР), за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР), за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12385 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12395 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ арт-кафе, ситуирано в югоизточния край на ул. „Алеко Константинов“ на ъгъла с ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-12388 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас" ЕООД, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на обособена част от имот, медицински кабинети и медицинска апаратура, собственост на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, за нуждите на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12369 Докладна записка от Юлиян Кулев и Юлиян Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Проектиране и изработване на навес-хале за ремонт на лодки, на лодкостоянка в кв. Крайморие; закупуване на помпа за сантинни води  

 

 1. ОбС 08-00-12368 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12384 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управител на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12387 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решенията

 

 1. ОбС 08-00-12404 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-12421 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за промяна на предмета на дейност, както и изменение на учредителния акт на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12348 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Състояние на ул. „Македония“ 

 

 1. ОбС 08-00-12360 Питане от Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Поставяни заграждения пред търговски обекти в кв. Долно Езерово

 

 1.  ОбС 08-00-12361 Питане от Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Лошо състояние на ул. „Северна“ и ул. „Пасат“ в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-12366 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Организация на отоплението в новите електрически автобуси

 

 1. ОбС 08-00-12381 Питане от Мария Маркова – общински съветник от ДБГ, относно: Нарушение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас