ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №5 ОТ ДАТА 19.12.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 12.12.2019 - 15:22

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 19.12.2019 година  (четвъртък) от 09:00 часа, с продължение на 20.12.2019 година (петък) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-9410 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г. протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г. Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.;  т.3,  Протокол №53/29.01.2019 г.)

 

 1. ОбС 08-00-9409 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т. 2, Протокол №21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения 

 

 1. ОбС 08-00-9430 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“

 

 1. ОбС 08-00-9413 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Приемане поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи

 

 1. ОбС 08-00-9419 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Одобряване на План-сметка  за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-9417 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по процедура чрез директно предоставяне на БФП по процедура  BG16M1OP002-5.005 „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух-2“, по приоритетна ос 5 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

 

 

 1. ОбС 08-00-9444 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство“ 

 

 1. ОбС 08-00-9418 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Кандидатстване на НЧ „Петър Янев 1939“, кв. Крайморие, Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство“ 

 

 1. ОбС 08-00-9416 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение „Създаване на съвременни условия за образование и учебно-просветителска дейност чрез модернизиране на читалище „Васил Левски” – кв. Горно Езерово, гр. Бургас“ за финансиране по Проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”

 

 1. ОбС 08-00-9445 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП „Спортни имоти“ на „Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – Място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка)“, находяща се в акваторията на Черно море (поземлен имот с идентификатор 07079.10.1331), северно от кв. 54 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас и североизточно от поземлен имот с идентификатор 07079.10.623 по Кадастралната карта на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9371 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2020 година в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9421 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  на  „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-9425 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.319 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9429 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

 

 1. ОбС 08-00-9431 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 94-00-3081(13)/19.04.2018 г. в Община Бургас от Общинска служба по земеделие (ОЗС) – Бургас на основание §27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за предоставяне на общинска земя, с оглед постановяване на решение за обезщетяване със земеделска земя на наследници на П. С. Д.

 

 1. ОбС 08-00-9426 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-9420 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – „Сдружение общински съюз на пенсионерите Бургас“ 

 

 1. ОбС 08-00-9432 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 07079.13.1512 по КККР на гр. Бургас, находящ се в м. „Минерални бани“, землище кв. Банево, гр. Бургас, за разполагане на електронно съобщително съоръжение „Базова станция“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

 

 1. ОбС 08-00-9424 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 81/681 кв.м идеални части от УПИ VІІІ-37 в кв. 1, целият с площ 681 кв.м, по плана на в.з. „До стопанския двор“, землище кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-9427 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-114 в кв.14 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.114 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-9428 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XVII-31 в кв.2 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.31 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-9422 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№11, вх.№2, ет.№3, ап.-среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-9423 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№31, вх.№1, ет.№15, ап.№3, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-9389 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ на Община Бургас, относно: Избор на представител на Общински съвет – Бургас, който да бъде включен като член в състава на консултативния орган 

 

 1. ОбС 08-00-9406 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

 

 1. ОбС 08-00-9415 Докладна записка от Стоян Коларов, Йордан Георгиев и Павел Маринов – общински съветници, относно: Разширяване на финансовата децентрализация на общините в България 

 

 1. ОбС 08-00-9443 Докладна записка от Красимир Калудов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Изграждане на олекотена покривна конструкция над тенис кортове, част от съществуваща спортна инфраструктура в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9264 Искане за опрощаване на дължими държани вземания на А. Т. Т.

 

 1. ОбС 08-00-9360 Питане от инж. Георги Спасов – общински съветник от БСП, относно: Премахване на дърво в ж. к. „Възраждане“ 

 

 1. ОбС 08-00-9384 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на уличната мрежа в с. Извор

 

 1. ОбС 08-00-9385 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Бургаски пазар „Краснодар“

 

 1. ОбС 08-00-9386 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Футболното игрище в кв. „Лозово“

 

 1. ОбС 08-00-9387 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Подпомагане на новородени деца в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9405 Питане от Стоян Демирев Грозев – общински съветник от ДБГ, относно: Модернизация на улично осветление по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ 

 

 1. ОбС 08-00-9439 Питане от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Размера на средствата, с които Община Бургас субсидира, дофинансира или подпомага физически и юридически лица, НПО и държавни институции през последните 12 години 

 

 1. ОбС 08-00-9442 Питане от Кирил Начев - общински съветник от ПП СЕК, относно: Проект за ремонт и преустройство на съществуваща сграда 

 

 1. ОбС 08-00-9457  Питане от инж. Георги Михайлов Спасов – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на тротоара в участъка между бул. „Сан Стефано“ и ул. „Цар Самуил“

 

 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас