ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 22.02.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 22.02.2022 - 15:37

На 22.02.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-12512 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Наредба  за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12483 Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на Комисията по чл.8, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (НУРУЖНГННПОЖ)

 

 1. ОбС 08-00-12479 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд  „Култура“ на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12534 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ II в кв. 4А по плана на ж.к. „Зорница“, ПИ с идентификатор 07079.601.237 и 07079.601.199 по КК на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството

           

 1. ОбС 08-00-12486 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ ХХ-682, отреден „За парк“, представляващ ПИ с идентификатор  07079.671.682 по КК на гр. Бургас, в местност „Кара баир“, землище ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12488 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас, както следва: 1. В обхват на устройствени зони 2/Смф1 и 17/Смф – част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас 2. В обхват на устройствена зона 8/Пп – част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12487 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на становище и определяне на представител относно промяна на землищна граница между землището на гр. Камено и кв. Долно Езерово, гр. Бургас, представляваща граница между община Бургас и община Камено

 

 1. ОбС 08-00-12533 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на територията на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

 

 1. ОбС 08-00-12485  Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Приемане на финансираните за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас и тяхното предаване за срока на Договора подписан между Асоциацията по ВиК – Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12480 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-12494 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Бургас за 2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12495 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие за сключване на договор за наем между „Бургасбус“ ЕООД  и Община Бургас чрез ОП „Транспорт“  

                         

 1. ОбС 08-00-12499 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж. р. „Меден рудник” бл. 80, вх. В (3), ет. 3, ап. 47-десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12500 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 73/933 кв.м ид. ч. от УПИ V-179 в кв.16, целият с площ 933 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-12501 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на общинските 1/27 ид. ч. от СОС с идентификатор 07079.612.246.1.30 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12502 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ I-3, в квартал 16 по ПУП ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-12503 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-36 в кв.7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.620.305, актувани с Акт №4536/06.03.2007 г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-12504 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) І-1633 в кв.100 по плана на ИЦГЧ – гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.609.36, актувани с Акт №8030/05.09.2014г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-12505 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2022/2023 година 

 

 1. ОбС 08-00-12506 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ОП „Транспорт“ право на управление върху имот – общинска собственост, представляващ паркинг, изграден в ПИ с идентификатор 07079.820.95 по КККР на гр. Бургас, кв. Сарафово

 

 1. ОбС 08-00-12497 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв. 2, по  ПУП-ПУР на гр. Бургас, обособен от ПИ с идентификатор 07079.501.273 по КККР, частна общинска собственост, за изграждане на паркинг

 

 1. ОбС 08-00-12507 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на нежилищни  помещения, частна общинска собственост на  Сдружение „Социален център Бургас“, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

 

 1. ОбС 08-00-12515 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на становище за продажба на собствените на Община Бургас ид. части от ПИ с идентификатор 07079.659.567 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12496 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.27, подточка 3 от дневния ред на проведеното на 30.11.2021 г. заседание (Протокол № 28)

 

 1. ОбС 08-00-12498 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.21, подточка II от дневния ред на проведеното на 20.12.2021 г., заседание (Протокол № 30)

 

 1. ОбС 08-00-12484 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. септември 2021 г. – м. декември 2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12428 Годишен отчет за работата и дейността на обществения посредник на Община Бургас за 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-12445 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2021 г. за  дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12521 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на член на Комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12390 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, относно: Детайлно замерване на качеството на атмосферния въздух в ЦГЧ 

 

 1. ОбС 08-00-12419 Докладна записка от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Подпомагане на наематели на общински нежилищни имоти и лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне по чл. 56 от ЗУТ, за справяне с икономическите последици, вследствие удължената епидемиологична обстановка 

 

 1. ОбС 08-00-12450 Докладна записка от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България Обединение (ПП „Зелено движение“), относно: Създаване на дигитална платформа за обществени консултации и включване в бюджет 2022 на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12247 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Модернизиране на детска площадка в кв. Сарафово

 

 1. ОбС 08-00-12253 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Изместване на съществуваща светофарна уредба на бул. „Захари Стоянов“ и поставяне на нов светофар на ул. „Комлушка низина“ 

 

 1. ОбС 08-00-12254 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Изграждане и рехабилитация на пътна инфраструктура във в.з. Бадемите, кв. Черно Море 

 

 1. ОбС 08-00-12265 Докладна записка от Христина Секлемова и Красимир Калудов – общински съветници от ПП СЕК, относно: Възстановяване на пешеходни пътеки, тип „Зебра“, в пресечните точки между ул. „Цариградска“ и ул. „Калоян“ 

 

 1. ОбС 08-00-12329 Искане от Г. П. С.  за опрощаване на дължими държавни вземания

 

 1. ОбС 08-00-12548      Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Даване на съгласие за включване на предстоящи спортни прояви в проекта на Спортния календар на Община Бургас през 2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-12405 Питане от Георги Събев – общински съветник от ПП СЕК, относно: Приходи от „Синя зона“, „Зелена зона“ и „Зона с комбиниран режим“ за 2020 г. и 2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12437 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на детска площадка в с. Твърдица

 

 1. ОбС 08-00-12442 Питане от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Костадин Андонов и Мария Маркова – общински съветници от ДБГ, относно: Цени за електроенергия заплащани от Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12444 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от ПП БСП, относно: Ремонт на покривна конструкция на детска градина в с. Твърдица

 

 1. ОбС 08-00-12460 Питане от Росен Топкаров – общински съветник от ПП СЕК, относно: Предоставянето на финансови средства от бюджета на Община Бургас за довършване на спортна зала „Арена Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-12468 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, относно: Изготвяне и приемане на наредба на основание чл.13а от ЗУТ

 

 1. ОбС 08-00-12469 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, относно: Състоянието на подземните скривалища и бомбоубежища в Бургас

 

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас