ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №36 ОТ ДАТА 07.04.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пет., 08.04.2022 - 10:16

На 07.04.2022 год. (четвъртък) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-12637 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно: Определяне размера на дивидента и начина на разпределение на печалбата за 2021 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

 

 1. ОбС 08-00-12667 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година 

 

 1. ОбС 08-00-12633 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката по проект №BGENERGY-1.002-0004-C01 „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в Детска ясла №3, гр. Бургас“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-12579 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба по гр. дело № 7930/2020 г. по описа на Бургаски районен съд 

 

 1. ОбС 08-00-12598 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване по взаимно съгласие на договор за продажба на недвижим имот между Община Бургас и „Интерагри България“ АД

 

 1. ОбС 08-00-12681 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Христо Красимиров Василев

 

 1. ОбС 08-00-12648 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Включване изграждането на проект „Пристройка – нов училищен корпус и частично преустройство на училищна сграда към ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово“ в разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2022 г. чрез банков заем и стартиране на обществената поръчка за изграждането му

 

 1. ОбС 08-00-12580 Докладна записка от Стоян Андреев Коларов – общински съветник от БСП, относно: Осигуряване на финансови средства за ремонт на покрива на ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12647 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Отмяна на планирания Традиционен турнир по художествена гимнастика за приза Жулиета Шишманова в световната верига на Гранд при и включване в Бюджет 2023 г. на Община Бургас на одобрените средства за провеждането му 

 

 1. ОбС 08-00-12653 Докладна записка от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници от ДБГ, относно: Частично отпадане на туристическия данък на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12478 Докладна записка от Красимир Калудов и Христина Секлемова – общински съветници от ПП СЕК, относно: Обособяване на точки  в централна градска част, където да бъдат разположени „самопочистващи се“ тоалетни и разширяване на общинската програма  „Моят град, моят квартал, моята улица“ с регламент, който да предвижда поставяне на тоалетни в обновени паркови пространства и градини в кварталите

 

 1. ОбС 08-00-12702 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ в община Бургас, с капацитет от 30 лица, считано от 01.05.2022 година

 

 1. ОбС 08-00-12621 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2022 година

 

 1. ОбС 08-00-12607 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Туризъм“ по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за финансиране на дейности в Туристически комплекс „Акве Калиде“, находящ се в кв. Ветрен, в. з. Минерални бани 

 

 1. ОбС 08-00-12659 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление  на Общинско предприятие „Туризъм“ на реконструиран и разширен съществуващ пристан и убежище за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия, находящ се в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 07079.835.6 и 07079.835.7 по КККР, в акваторията на остров Света Анастасия, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12670 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изразяване предварително съгласие за продажбата на част от с.о. Индустриална зона Равнец по реда на Закона за насърчаване на инвестициите на инвеститор, подал заявление за издаване на сертификат за  клас А 

 

 1. ОбС 08-00-12671 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1.  Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас; 2.  Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-330, отреден – „за районен парк“, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас; 3.  Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ II-431, отреден – „за общински парк“, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас; 4. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-179,306 , отреден – „за парк“, кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12623 Докладна записка от Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на нов кабел 20 kV за захранване на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.659 и 07079.2.3553, общинска собственост, с начин на трайно ползване „селскостопански, горски, ведомствен път“ 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на външен водопровод до ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.547, 07079.3.610, 07079.3.2763 и 07079.2.3553, общинска собственост, с начин на трайно ползване „селскостопански, горски, ведомствен път“ 3. Одобряване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на нов кабел 20 kV за захранване на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас 4. Одобряване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на външен водопровод до ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12630 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, за изработването на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.826.22 по КККР на гр. Бургас и изменение на улична регулация между о.т.170а-170б-170в-170г и о.т.171б-171в-171г в устройствена зона 1/Жм по ОУП на гр. Бургас в строителните граници на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 2. Одобряване на задание по реда на чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.826.22 по КККР на гр. Бургас и изменение на улична регулация между о.т.170а-170б-170в-170г и о.т.171б-171в-171г в устройствена зона 1/Жм по ОУП на гр. Бургас в строителните граници на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12662 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за прекратяване на договор №Д-04-2/11.02.2013г., сключен между Община Бургас и Областна администрация – Бургас, и отнемане правото на управление върху имот – публична държавна собственост, представляващ колективно средство за защита (скривалище) – галерийно, отразено с идентификатор 07079.618.214.45 в одобрените КККР на гр. Бургас, поради отпаднала необходимост

 

 1.  ОбС 08-00-12656 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизградените от Община Бургас обекти по проект: „Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Рудник и кв. Черно море, гр. Бургас“ на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12663 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за  обезщетяване на наследниците на Д. К. А.

 

 1. ОбС 08-00-12664 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на наследниците на Г. С. С.

 

 1. ОбС 08-00-12665 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за  обезщетяване на наследниците на А. Н. Д.

 

 1. ОбС 08-00-12666 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне в управление на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ ДГ „Чайка“, филиал с. Твърдица, общ. Бургас, на ОП „Общински имоти“ 

 

 1. ОбС 08-00-12668 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост на Българската държава, на основание чл.19а от Закона за водите

 

 1. ОбС 08-00-12640 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Даване на съгласие за предприемане на действия за отнемане правото на управление върху имот с идентификатор 07079,610,479 по КККР на гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Булаир“ №10, поради отпаднала необходимост

 

 1. ОбС 08-00-12632 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2021 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021-2027 г.

 

 1. ОбС 08-00-12639 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Общинска програма за закрила на детето 2022 година

 

 1. ОбС 08-00-12643 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-12641 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Удължаване срока на изпълнение на дейности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP1-6.002-0112-C01 „Патронажна грижа + на територията на Община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-12636 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно: Провеждане на конкурс за избор на управител на „Бургасинвест“ ООД по реда на Закона за публичните предприятия и определяне на минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 

 1. ОбС 08-00-12642 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управител на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, „Медицински център I – Бургас“ ЕООД и „Медицински център II – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12631 Докладна записка от Малина Янакиева – управител на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за закупуване на рентгенова система на изплащане със собствени средства за нуждите на  „Дентален център I – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12616 Докладна записка от Малина Янакиева – управител на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за отдаване под наем на помещение, собственост на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД на Регионална здравна инспекция – Бургас за разполагане на нова гама-спектрометрична система

 

 1. ОбС 08-00-12669 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-12655 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-12589 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Постоянната комисия по туризъм и Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества 

 

 1. ОбС 08-00-12635 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Областния съвет за развитие на област Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12620 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно: Одобряване на командировки на Димитър Николов – кмет на Община Бургас, за периода 23.03.2021 г. – 01.03.2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-12634 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12696 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Начин на гласуване на проекта на решение, посочен в покана №19-00-134/24.03.2022 г. от д-р Бойко Миразчийски – изпълнителен директор на „УМБАЛ – Бургас“ АД, относно приемане на решение за одобряване на Решението на Съвета на директорите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, за увеличаване капитала на търговското дружество и приемане на изменение и допълнение на устава

 

 1. ОбС 08-00-12699 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за побратимяване между гр. Бургас, Република България и гр. Николаев, Украйна и одобряване на споразумение

 

 1. ОбС 08-00-12705 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за изпълнение на дейности по повод на мигрантската вълна на територията на община Бургас и вписване на общински бази за настаняване в Регистър на места за подслон съгласно Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна

 

 1. ОбС 08-00-12707 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12528 Питане от Георги Събев – общински съветник от ПП СЕК, относно: Кариера „Банево“

 

 1. ОбС 08-00-12529 Питане от Георги Събев – общински съветник от ПП СЕК, относно: Ниски температури в градския транспорт в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12573 Питане от Иво Баев – общински съветник от „Демократична България – Обединение“, относно: Възможност за настаняване на украински граждани на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12581 Питане от Стоян Коларов - общински съветник от БСП, относно: Готовността на бургаските учебни заведения да приемат деца на украински бежанци

 

 1. ОбС 08-00-12584 Питане от Стоян Грозев – общински съветник от ДБГ, относно: Цени за електроенергия 

 

 1. ОбС 08-00-12604 Питане от Георги Събев – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Изпълнение на Програмата на Община Бургас за облагородяване на вътрешнокварталните пространства „Моят град, моят квартал, моята улица“

 

 1. ОбС 08-00-12652 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Брой и състояние на KСЗ (бомбоубежища), собственост на публичните предприятия с общинско участие в капитала 

 

 1. ОбС 08-00-12654 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Общ устройствен план на Община Бургас и изменения в съществуващи ОУП

 

 1. ОбС 08-00-12657 Питане от Иво Баев – общински съветник от „Демократична България – Обединение“, относно: Извършени проверки за установяване на нерегламентирано свързване с незаконно изградена канализация за фекални води

 

 1. ОбС 08-00-12660 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на тротоар в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-12661 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Използване на общински терен

 

 

            Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас