ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 17.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 17.05.2022 - 13:41

На 17.05.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-12829 Предложение от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз

 

 1. ОбС 08-00-12798 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12797 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12775 Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на Комисията за установяване на жилищните нужди и картотекиране на граждани, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (НУРУЖНГННПОЖ)

 

 1. ОбС 08-00-12801 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12804 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Генерален план за организация на движението на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12803 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобрен проект на Община Бургас „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“, финансиран от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2014 - 2021, по процедура EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP Водещи проекти за насърчаване на устойчивата синя икономика чрез регионално морско сътрудничество в регионите Атлантически, Черно море и Западно Средиземно море

 

 1. ОбС 08-00-12786 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2021 година, годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021 г. и отчети за изпълнението на бизнес програмите им за 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-12805 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 18, местност „Веригите“ (бивша местност „Синджирли герен“); 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12790  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на УПИ Х-672 и УПИ ХI-674 в кв. 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, община Бургас, за които е отреден нов УПИ Х-692, съответен на ПИ с проектен идентификатор 07332.64.692 по КККР на гр. Българово, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12791 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І-369 в кв. 23 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС

 

 1. ОбС 08-00-12792 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-12793  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-12794 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.15.1.93 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Константин Величков“ №29 (ЖСК „Октомврийска слава“), вх. 5, партер, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-12795 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на нежилищен обект, частна общинска собственост на Фондация „Невроезикова превенция срещу деменции“ с нестопанска обществено полезна дейност

 

 1. ОбС 08-00-12774 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметове на населени места и на кметските наместници в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12764 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.11.2021 г. до 30.04.2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-12778 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2021 година на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12747 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12787 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна здравна карта

 

 1. ОбС 08-00-12830 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна аптечна карта

 

 1. ОбС 08-00-12799 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-12806 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, свързани с инвестиционни намерения

 

 1. ОбС 08-00-12821 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК  и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-12818 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в покана №19-00-197/26.04.2022 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД

 

 1. ОбС 08-00-12785 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за логистична и финансова подкрепа на инициатива за провеждане в град Бургас на майсторски класове по художествена гимнастика от олимпийските шампионки на страната

 

 1. ОбС 08-00-12781 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за предстоящи участия на Европейски и Световни първенства

 

 1. ОбС 08-00-12769 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12762 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-12761 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“ и включването му в културния календар на Община Бургас за 2022 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

 

 1. ОбС 08-00-12765 Докладна записка от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници от ДБГ, относно: Създаване на работна група с цел изработване на мерки за ограничаване популацията на гларусите на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12788 Докладна записка от Георги Събев – председател на Постоянната комисия по морско дело и рибарство , относно: Частично финансиране на Международен морски форум „Синьото бъдеще – наша отговорност“ – 2022 г. част от официалния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12489 Докладна записка от инж. Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Подобряване на пътната безопасност в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-12832 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удължаване срока на договорите за управление на  „Медицински център І–Бургас“ ЕООД и „Медицински център ІІ–Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12766 Питане от Боян Дяков и Ивайло Вагенщайн – общински съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл.47 в ж. к. „Братя Миладинови“

 

 1. ОбС 08-00-12783 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Създаване на нови индустриални зони и разширяване на съществуващите такива на територията на Община Бургас

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас