ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №39 ОТ ДАТА 28.06.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 28.06.2022 - 14:15

На 28.06.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-12891 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-12930 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ за финансиране и рефинансиране на разходи по проект: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства – II етап, образователна инфраструктура и зелена енергия в гр. Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-12916 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълващо финансиране за дейностите по проект „Европейска гаранция за детето“, финансиран от Европейската комисия и изпълняван в партньорство между Община Бургас и УНИЦЕФ България

 

 1. ОбС 08-00-12949 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общинска програма „Заедно за образованието“

 

 1. ОбС 08-00-12938 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ ІV в кв. 34 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти

 

 1. ОбС 08-00-12912 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване и надстрояване към съществуваща сграда с право на строеж в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-1117 в кв. 72 по ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.711.1117 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12928 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост

 

 1. ОбС 08-00-12926 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12927 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.17.47, 72151.17.44 и 72151.17.48 по КК на с. Твърдица, община Бургас, които са общинска частна и общинска публична собственост 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.17.44 и 72151.17.48 по КК на с. Твърдица 3. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица

 

 1. ОбС 08-00-12929 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват устройствена зона 8/Пп и 16/Смф– част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12937 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-3755 в кв. 139 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 495 кв. метра по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-12914 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №50, вход А(1), етаж 5, апартамент № 13, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12917 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вход 6, етаж 1, апартамент 4, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12918 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 1Б, вход А, етаж 2, апартамент 4, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12894 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-852 в кв. 35 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-12895 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XV-15 в кв. 1 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12897 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XII-132 и в УПИ XVIII-132 в кв. 13 по плана на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, съответни на ПИ с идентификатор 07079.832.304 и 07079.832.305 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от имотите

 

 1. ОбС 08-00-12898 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-57а в кв. 6 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.171 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-12899 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ XXIII-42 в кв. 2 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.42 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-12900 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ I-39 в кв. 5 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.39 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-12901 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-138 в кв. 13 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.138 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-12903 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ XXIX-55 в кв. 2 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.55 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-12920 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ХХV-44 в кв. 2 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.44 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-12904 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ II-257, кв. 32 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.257 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинските 3/777 кв.м идеални части от имота

 

 1. ОбС 08-00-12906 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IX-147 в кв. 16 по плана на с. Димчево, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12907 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XIII-559 в кв. 60 по плана на с. Равнец, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12911 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV-373 в кв. 50 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.373 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-12915 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХI-793, кв. 82 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12919 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 123/623 кв. м идеални части от УПИ ХХІ-102, кв. 6, целият с площ 623 кв.м, по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1.  ОбС 08-00-12939 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ-691 в квартал 46 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-12877 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на помещения, част от сградата на „Културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека“, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.609.16 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ I в кв.113 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12923 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещение част от имот публична общинска собственост разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с обща застроена площ 166,60 кв.м за нуждите на проект за създаване на Енергиен офис

 

 1. ОбС 08-00-12896 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти – частна общинска собственост, представляващи каси №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11, разположени на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, гр. Бургас чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-12909 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – спортно игрище в двора на ОУ „Найден Геров“, находящо се в ж.р. Меден Рудник, представляващо част от ПИ с идентификатор 07079.656.34 по КК на гр. Бургас – публична общинска собственост, за осъществяване на спортно-възпитателна, тренировъчна и състезателна дейност

 

 1. ОбС 08-00-12905 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Асоциация Деметра“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12893 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за постановяване решения на Общинска служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на 34 правоимащи лица в землището на с. Извор, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12902 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

 

 1. ОбС 08-00-12908 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост на Българската Държава, на основание чл.19а от Закона за водите

 

 1. ОбС 08-00-12910 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ плувен басейн с обща площ от 725,72 кв.м, включващ басейн и прилежащи обслужващи помещения, находящ се в източната част на „Младежки културен център“, изграден в УПИ I, кв. 158 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, в полза на Сдружение Плувен клуб „Бриз“

 

 1. ОбС 08-00-12913 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на част от имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост в процедура на изменение на ПУП-ПУР и ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-336 и УПИ XXV-337 в кв. 53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията

 

 1. ОбС 08-00-12887 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните и консолидирани финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества

 

 1. ОбС 08-00-12890 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – д. м., управител на  „Комплексен онкологичен център Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на медицинска апаратура за „КОЦ Бургас” ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-12933 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на управители на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, „Медицински център I – Бургас“ ЕООД и „Медицински център II – Бургас“ ЕООД. Удължаване на срока за подаване на документи в конкурса за управител на Медицински център „Вяра и Надежда“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12934 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Създаване на експертна комисия за извършване на реформа в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ – гр. Бургас. Реформата цели съответствие на предоставяната от Общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги

 

 1. ОбС 08-00-12888 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест” ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-12889 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Местна инициативна група Камено – Бургас (МИГ Камено-Бургас) 

 

 1. ОбС 08-00-12935 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-12958 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12922 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Определяне цени на билети за изложба с работно заглавие ,,347 Suite“ – най-голямата серия от офорти на Пабло Пикасо

 

 1. ОбС 08-00-12882 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи спортни прояви, както и финансова подкрепа на първия олимпийски шампион по бокс и дългогодишен спортен деятел Георги Костадинов

 

 1. ОбС 08-00-12886 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи първенства

 

 1. ОбС 08-00-12940 Докладна записка от Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12880 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – С. С. Г. за детето Й. В. М.

 

 1. ОбС 08-00-12881 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – В. Х. А. за детето И. К. Ч.

 

 1. ОбС 08-00-12870 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-12953 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното на 17.05.2022г. заседание (Протокол№37)

 

 1. ОбС 08-00-12962 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за допълнителни промени в Спортния календар на Община Бургас за 2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-12970 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне размера на разходите във връзка с репатриране на автомобили при прилагане на принудителна административна мярка – принудително преместване на ППС чрез техническо средство, регламентирана в Закона за движение по пътищата

 

 1. ОбС 08-00-12971 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12972 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация” и Общинска програма за осъществяване на процес на образователна десегрегация за периода 2022 – 2025 година

 

 1. ОбС 08-00-12845 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Площадка в к-с „Зорница“ между бл.11 и бл.13

 

 1. ОбС 08-00-12860 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Поддържане на тревните площи в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12866 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от ПП БСП, относно: Констатирани неравности на уличното платно в к-с „Братя Миладинови“ пред бл.56, вх.6

 

 1. ОбС 08-00-12872 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници от ДБГ, относно: Изграждане на жилищна сграда в к-с „Възраждане“, гр. Бургас и заличаване на паркоместа

 

 1. ОбС 08-00-12873 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници от ДБГ, относно: Преместване на таксиметрова стоянка в ж.к. „Славейков“ от блок 41 пред блок 51

 

 1. ОбС 08-00-12874 Питане от Живко Господинов, Мадлен Мутафян и Георги Георгиев – общински съветници от ПП БСП, относно: Бездействие на местната администрация в село Маринка по отношение на осигуряване на дърва за огрев на жителите на селото

 

 1. ОбС 08-00-12936 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България /ПП „Зелено движение“, относно: Развитие на казуса с т.нар. „Дупка“ на пл. Тройката и бъдещото и интегриране в градската среда

 

 1. ОбС 08-00-12941 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на канализация и помпена станция в гр. Българово

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас