ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №41 ОТ ДАТА 14.09.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 14.09.2022 - 14:52

На 14.09.2022 год. (сряда) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-13113 Декларация от общински съветници от ПП ГЕРБ, ПП БСП, ПП СЕК, ПП „Движение България на гражданите“, ПП СДС, ПП ВМРО, „Демократична България“, ПП НФСБ, Коалиция „Ние гражданите“, ПП ДПС и Независими съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Решение по т. 37 от Протокол 36/07.04.2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-13111 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-13146 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2022 г. и актуализация на Бюджет 2022 г. на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13193 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на 10 000 лв. от бюджета за 2022 г. за обезпечаване на наем, електроенергия и частично обзавеждане на помещения извън сградата на ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово за нуждите на училището

 

 1. ОбС 08-00-13151 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13147 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13183 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ и ПП СДС, относно: Предоставяне на финансова помощ за отстраняване на щетите от наводнението в община Карлово

 

 1. ОбС 08-00-13156 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Планът за интегрирано развитие на (ПИРО) 2021-2027 на Община Бургас да бъде актуализиран, в Приоритет 6 „Бургас се адаптира. Устойчиво управление на природните и урбанизираните екосистеми“, Мярка 6.3. „Съхранение и увеличаване на природния капитал, включително чрез качествени екосистемни услуги за местната общност“ с включването на приоритетна идея „Обновяване на Зоопарк „Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-13152 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект Re-SKIN, финансиран по програма „Хоризонт Европа“ на ЕС 

 

 1. ОбС 08-00-13155 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект „Преоценка на климатичната неутралност и качеството на градската среда  в европейските крайбрежни градове“ „Revaluing Urban Quality Climate Nеutrality in European Waterfront Cities“ (Re-value), финансиран по покана „Градоустройство и проектиране за справедливи, устойчиви и неутрални по отношение на климата градове до 2030 г.“ (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01) „Хоризонт Европа“ 

 

 1. ОбС 08-00-13153 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект Collaboration between cities/regions and energy cooperatives as vehicles to accelerate the energy transition” (Взаимодействие между градове/ региони и енергийни кооперативи като двигател за ускоряване на енергийната трансформация) (TANDEMS), по програма LIFE

 

 1. ОбС 08-00-13154 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на 2 броя запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“, АДБФП № МДР-ИР-01-237/14.12.2020г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, финансирана  по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство 

 

 1. ОбС 08-00-13143 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Удължаване срока на изпълнение на дейности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ договор № BG05M9OP001-6.002-0112 „Патронажна грижа + на територията на Община Бургас“, проект №BG05M9OP001-6.004-0060, по процедура BG05M9OP001-2.119, „Патронажна грижа + Компонент 3“

 

 1. ОбС 08-00-13181 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решения, свързани с инвестиционно намерение

 

 1.  ОбС 08-00-13170 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр. Бургас) и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр. Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр. Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.23 и 07079.2.476 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр. Бургас) и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр. Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр. Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр. Бургас) и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр. Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр. Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13171 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.9.365 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13172 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.7.158, 07079.7.109 и 07079.7.209 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, и ПИ с идентификатор 07079.7.17 - общинска частна собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.7.1498 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.7.1498 по КК на гр. Бургас в, устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13173 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1136 по КК на гр. Бургас, местност „Попова нива“ (бивша местност „Папаз тарла“), землище гр. Бургас, в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас и ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1136 по КК на гр. Бургас, местност „Попова нива“ (бивша местност „Папаз тарла“), землище гр. Бургас, в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13162 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XII в кв. 8 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Боровете“, земл. кв. Банево, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13166 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортен обект: Екологично образователен център с клуб по конен спорт към сграда с идентификатор 07079.622.201.1 – конюшня и съоръжения, в УПИ X, кв. 1 по ПУП-ПРЗ на „Парк-Езеро“, гр. Бургас и право на ползване върху недвижим имот – УПИ X-201, в кв. 1, публична общинска собственост, отреден „За конна база“, съответен на ПИ с идентификатор 07079.622.201 по КК на гр. Бургас, ведно с изградените в имота сграда и манеж, както и върху сградите и съоръженията, които ще бъдат изградени, в полза на Сдружение „Клуб по конен спорт Кан Крум – Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-13164 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ спортен обект – стадион, изграден в УПИ I, целият с площ 28655 кв. м, в кв. 7 по ПУП – ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, отразен с идентификатор 07079.825.603 по КККР на гр. Бургас, ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда, в полза на СдружениеФутболен клуб „Черноморец 1919 – Бургас”

 

 1. ОбС 08-00-13168 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ОП „Транспорт“ право на управление върху части от имот – публична общинска собственост, представляващи паркинги, разположени в ПИ с идентификатор 07079.601.265 по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Зорница“

 

 1. ОбС 08-00-13169 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на срочно, възмездно право на ползване на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – София, върху части от общински поземлени имоти в землището на с. Извор, за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства

 

 1. ОбС 08-00-13163 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 (пет) години, представляващ част от масивна едноетажна сграда, с идентификатор 47202.501.1036.1 по КККР на с. Маринка, община Бургас, находяща се в УПИ IV-501213, кв. 24 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, за аптека 

 

 1. ОбС 08-00-13165 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 3, етаж 3, апартамент среден, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-13167 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой 

 

 1. ОбС 08-00-13160 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на механизъм за разпределение на средствата за субсидия, за покриване на загубите на фирмите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема – квота на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13159 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2022 – м. юли 2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-13127 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.04.2022 г. – 31.08.2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-13145 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за приемане на домакинството от Община Бургас на Гимнастически фестивал „Златни години“ („Golden age“) през 2024 г. и участието на представителен отбор от гр. Бургас в предстоящия фестивал „Golden Age Gym Festival“ 2022 в Португалия 

 

 1. ОбС 08-00-13141 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на предстоящи спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-13144 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на предстоящи спортни прояви 

 

 1. ОбС 08-00-13148 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Предвидените с Решение (Протокол №36, т.13, т.35) от проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет Бургас средства, в размер от 10 000 лв., за уъркшоп „Духано стъкло“ да се използват за изграждане на предпазващо съоръжение за специализирана пещ и зона за провеждане на обучения в културно-туристическия комплекс „Ченгене скеле“ 

 

 1. ОбС 08-00-13161 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на управител на Медицински център „Вяра и Надежда“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12969 Искане от Ани Татеос Тепеликян за опрощаване на дължими държавни вземания

 

 1. ОбС 08-00-13190 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за отправяне на предложение към Министерство на финансите за безвъзмездно придобиване на обикновени поименни акции от Община Бургас, представляващи държавното участие в капитала на „Свободна безмитна зона – Бургас“ АД 

 

 1. ОбС 08-00-13198 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на промени в бюджета за спорт чрез прехвърляне на средства от Приложение 13.3 „Финансово подпомагане на представителните отбори на Община Бургас“ към Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта през 2022 г.“, дейност 714, параграф 10-20 и частично разпределение на средствата 

 

 1. ОбС 08-00-13097 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Развитието на казуси свързани с кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-13134 Питане от Иво Баев – общински съветник от „Демократична България – Обединение“, относно: Изложбата на Пикасо в Казино Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13157 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Натрупани задължения на ПК „БРИЗ“ към Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13158 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Съществуващи предпоставки за инциденти, причинени от велосипеди, тротинетки и други електрически превозни средства по централните пешеходни зони на град Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13174 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Коалиция „Демократична България Обединение“ (ПП „Зелено движение“), относно: Дефицит на откритост и обоснованост при младежките проекти и разпределението на 20 000 лв. по Общински младежки грант

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас