ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №43 ОТ ДАТА 27.10.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 27.10.2022 - 11:49

На 27.10.2022 год. (четвъртък) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-13302 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд – Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.) 

 

 1. ОбС 08-00-13291 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13301 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017 г. по т.17 /Протокол №7/, Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017 г. по т.1 /Протокол №24/ , по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г., по т.3, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.7, Протокол №20/23 и 24.02.2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-13319 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно:  Приемане на Правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13283 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3528/11.10.2022 г., относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Милена Радославова Добрева

 

 1. ОбС 08-00-13285 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13281 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение на Община Бургас по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“

 

 1. ОбС 08-00-13287 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Бургас“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на Топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика“ 

 

 1. ОбС 08-00-13282 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга предоставяна в общността – „Защитено жилище“ за жени с умствена изостаналост по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-13294 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване разчета за финансиране на капиталовите разходи и списъка с обекти, финансирани със средствата от целева субсидия за капиталови разходи за 2022 година 

 

 1. ОбС 08-00-13295 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства от бюджета на община Бургас за обезпечаване изпълнението на дейности по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост 

 

 1. ОбС 08-00-13311 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии за 2021 г. на Община Бургас и на концесионните договори. Одобряване на План за действие за общинските концесии на Община Бургас за 2022 г. – 2027 г.

 

 1. ОбС 08-00-13297 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.371, 07079.9.373 и 07079.9.374 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“.

2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за:

 • ПУП ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място;
 • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.9.385 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място.

3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за:

 • ПУП ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място;
 • ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.9.385 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място.

 

 1. ОбС 08-00-13298 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.17.173 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас – общинска публична собственост, вид територия „територия на транспорта“, с начин на трайно ползване „за местен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13299 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о  „Бизнес парк Бургас-1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на гр. Бургас, в местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“) по КВС на землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост. 2. Одобряване на ПУП ПУР за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес парк Бургас-1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на гр. Бургас, в местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“) по КВС на землището на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13303 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, с който се засягат поземлени имоти, общинска собственост, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица“, „за селскостопански горски ведомствен път“, „за местен път“ и „за пасище“. 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал.1, във връзка с чл.16а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13304 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ III-244 „за озеленяване“ в кв.29 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.501.244 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-13308 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предназначение на общински жилища по чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-13324 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022 г., приета с Решение по т.2 от дневния ред на заседанието, проведено на 07.04.2022  г.  (Протокол №36) на Общински съвет – Бургас, раздел VІ „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“

 

 1. ОбС 08-00-13322 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 37 (437), вход 1 (А), етаж 4, апартамент № 10 – среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-13323 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 57 (457), вход Д (5), етаж 2, апартамент № 96 – среден, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-13325 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на сдружение с нестопанска цел „Асоциация Деметра“ за извършване на социална услуга – Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ с гореща телефонна линия, кризисна интервенция и психологично консултиране 

 

 1. ОбС 08-00-13326 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Национална художествена академия обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, (бивш Кърджалийски лагер) за създаване на „Младежки център на изкуствата към НХА“ в партньорство с „Дружество на художниците – Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-13327 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства за адаптиране на помещенията на Графична база „Тодор Атанасов“ за учебни и творчески дейности за нуждите на „Младежки център на изкуствата към НХА“

 

 1. ОбС 08-00-13296 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на мястото на предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13253 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-13313 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти и спортни събития от бюджета за спорт

 

 1. ОбС 08-00-13284 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за прехвърляне на правата (учредяване на договорна ипотека в полза на Търговска банка) за имоти с идентификатор 07079.605.384 и с идентификатор 07079.605.383 по КККР на гр. Бургас, собственост на „Булпласт БГ 1“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-13269 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества, които подлежат на задължителен независим финансов одит

 

 1. ОбС 08-00-13271 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13310 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Актуализация на месечната наемна цена по сключен договор №04-06-66(622-1)/26.03.2014 г. между „Бургасбус“ ЕООД и Община Бургас за ползване на моторни превозни средства

 

 1. ОбС 08-00-13321 Докладна записка от общински  съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13316 Докладна записка от инж. Петко Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно: Актуализация на Приложения към  Договор  за обществена услуга за превоз на пътници № 04-06-66(692) / 10.06.2014 г. във връзка с придобити 56 броя нови електрически автобуси 

 

 1. ОбС 08-00-13314 Докладна записка от Николай Димитров – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Даване на съгласие на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, да участва в консорциум, под формата на гражданско дружество по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за изпълнение на обществена поръчка на територията на Община Камено

 

 1. ОбС 08-00-13315 Докладна записка от Николай Димитров – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за проучване и изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в имот общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-13328 Докладна записка от Николай Димитров – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Продажба на недвижим имот, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-13261 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – д. м., управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на медицинска апаратура за „КОЦ – Бургас” ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-13267 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Ъпгрейд със собствени средства на наличния биохимичен анализатор (BS 200E) в  „КОЦ – Бургас” ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-13268 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на видеоендоскопска система за лапароскопска хирургия за „КОЦ – Бургас” ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-13266 Докладна записка от Анета Младенова – управител на „Чистота“ ЕООД, относно: Даване на съгласие „Чистота“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, движима вещ

 

 1. ОбС 08-00-13293 Докладна записка от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Организиране на информационна и медийна кампания, която да популяризира „горещите“ телефони на Община Бургас, на които се подават сигнали за нередности, свързани с околната среда на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13349 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Димитрина Атанасова Тодорова директор на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас  за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, дирекция „Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество” – Програмен оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 

 

 1. ОбС 08-00-13355 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на еднократна финансова помощ на националната състезателка по художествена гимнастика Габриела Янева 

 

 1. ОбС 08-00-13286 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Реализирани инвестиции и осигурени работни места от инвеститори на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13317 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Подмяна на печките на дърва и въглища с екологични уреди

 

 1. ОбС 08-00-13318 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Предприети съдебни действия от страна на община Бургас по оспорване на Решение № БП-Ц-17/29.07.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране

 

 1. ОбС 08-00-13320 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Разходи на Община Бургас за медийни и рекламни услуги

 

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас