ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №43 ОТ ДАТА 27.10.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 01.11.2022 - 13:53

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 43

от проведеното на 27.10.2022 г. заседание 

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-13302 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд – Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.) 
 2. ОбС 08-00-13291 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
 3. ОбС 08-00-13301 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017 г. по т.17 /Протокол №7/, Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017 г. по т.1 /Протокол №24/ , по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г., по т.3, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.7, Протокол №20/23 и 24.02.2021 г.
 4. ОбС 08-00-13319 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно:  Приемане на Правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на община Бургас
 5. ОбС 08-00-13283 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3528/11.10.2022 г., относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Милена Радославова Добрева
 6. ОбС 08-00-13285 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас
 7. ОбС 08-00-13281 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение на Община Бургас по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“
 8. ОбС 08-00-13287 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Бургас“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на Топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика“ 
 9. ОбС 08-00-13282 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга предоставяна в общността – „Защитено жилище“ за жени с умствена изостаналост по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“
 10. ОбС 08-00-13294 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване разчета за финансиране на капиталовите разходи и списъка с обекти, финансирани със средствата от целева субсидия за капиталови разходи за 2022 година 
 11. ОбС 08-00-13295 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства от бюджета на община Бургас за обезпечаване изпълнението на дейности по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост 
 12. ОбС 08-00-13311 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии за 2021 г. на Община Бургас и на концесионните договори. Одобряване на План за действие за общинските концесии на Община Бургас за 2022 г. – 2027 г.
 13. ОбС 08-00-13297 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.371, 07079.9.373 и 07079.9.374 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“.

2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за:

 • ПУП ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място;
 • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.9.385 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място.

3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за:

 • ПУП ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място;
 • ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.9.385 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място.
 1. ОбС 08-00-13298 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.17.173 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас – общинска публична собственост, вид територия „територия на транспорта“, с начин на трайно ползване „за местен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас
 2. ОбС 08-00-13299 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о  „Бизнес парк Бургас-1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на гр. Бургас, в местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“) по КВС на землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост. 2. Одобряване на ПУП ПУР за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес парк Бургас-1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на гр. Бургас, в местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“) по КВС на землището на гр. Бургас
 3. ОбС 08-00-13303 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, с който се засягат поземлени имоти, общинска собственост, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица“, „за селскостопански горски ведомствен път“, „за местен път“ и „за пасище“. 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал.1, във връзка с чл.16а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас
 4. ОбС 08-00-13304 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ III-244 „за озеленяване“ в кв.29 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.501.244 по КК на гр. Бургас)
 5. ОбС 08-00-13308 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предназначение на общински жилища по чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 6. ОбС 08-00-13324 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022 г., приета с Решение по т.2 от дневния ред на заседанието, проведено на 07.04.2022  г.  (Протокол №36) на Общински съвет – Бургас, раздел VІ „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“
 7. ОбС 08-00-13322 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 37 (437), вход 1 (А), етаж 4, апартамент № 10 – среден, на наемател, настанен по административен ред 
 8. ОбС 08-00-13323 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 57 (457), вход Д (5), етаж 2, апартамент № 96 – среден, на наемател, настанен по административен ред
 9. ОбС 08-00-13325 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на сдружение с нестопанска цел „Асоциация Деметра“ за извършване на социална услуга – Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ с гореща телефонна линия, кризисна интервенция и психологично консултиране 
 10. ОбС 08-00-13326 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Национална художествена академия обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, (бивш Кърджалийски лагер) за създаване на „Младежки център на изкуствата към НХА“ в партньорство с „Дружество на художниците – Бургас“
 11. ОбС 08-00-13327 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства за адаптиране на помещенията на Графична база „Тодор Атанасов“ за учебни и творчески дейности за нуждите на „Младежки център на изкуствата към НХА“
 12. ОбС 08-00-13296 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на мястото на предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания – гр. Бургас
 13. ОбС 08-00-13253 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 14. ОбС 08-00-13313 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти и спортни събития от бюджета за спорт
 15. ОбС 08-00-13284 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за прехвърляне на правата (учредяване на договорна ипотека в полза на Търговска банка) за имоти с идентификатор 07079.605.384 и с идентификатор 07079.605.383 по КККР на гр. Бургас, собственост на „Булпласт БГ 1“ ЕООД
 16. ОбС 08-00-13269 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества, които подлежат на задължителен независим финансов одит
 17. ОбС 08-00-13271 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас
 18. ОбС 08-00-13310 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Актуализация на месечната наемна цена по сключен договор №04-06-66(622-1)/26.03.2014 г. между „Бургасбус“ ЕООД и Община Бургас за ползване на моторни превозни средства
 19. ОбС 08-00-13321 Докладна записка от общински  съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас
 20. ОбС 08-00-13316 Докладна записка от инж. Петко Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно: Актуализация на Приложения към  Договор  за обществена услуга за превоз на пътници № 04-06-66(692) / 10.06.2014 г. във връзка с придобити 56 броя нови електрически автобуси 
 21. ОбС 08-00-13314 Докладна записка от Николай Димитров – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Даване на съгласие на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, да участва в консорциум, под формата на гражданско дружество по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за изпълнение на обществена поръчка на територията на Община Камено
 22. ОбС 08-00-13315 Докладна записка от Николай Димитров – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за проучване и изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в имот общинска собственост
 23. ОбС 08-00-13328 Докладна записка от Николай Димитров – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Продажба на недвижим имот, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД
 24. ОбС 08-00-13261 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – д. м., управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на медицинска апаратура за „КОЦ – Бургас” ЕООД
 25. ОбС 08-00-13267 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Ъпгрейд със собствени средства на наличния биохимичен анализатор (BS 200E) в  „КОЦ – Бургас” ЕООД
 26. ОбС 08-00-13268 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на видеоендоскопска система за лапароскопска хирургия за „КОЦ – Бургас” ЕООД
 27. ОбС 08-00-13266 Докладна записка от Анета Младенова – управител на „Чистота“ ЕООД, относно: Даване на съгласие „Чистота“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, движима вещ
 28. ОбС 08-00-13293 Докладна записка от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Организиране на информационна и медийна кампания, която да популяризира „горещите“ телефони на Община Бургас, на които се подават сигнали за нередности, свързани с околната среда на територията на Община Бургас
 29. ОбС 08-00-13349 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Д. А. Тодорова директор на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас  за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, дирекция „Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество” – Програмен оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 
 30. ОбС 08-00-13355 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на еднократна финансова помощ на националната състезателка по художествена гимнастика Г. Я. 
 31. ОбС 08-00-13286 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Реализирани инвестиции и осигурени работни места от инвеститори на територията на община Бургас
 32. ОбС 08-00-13317 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Подмяна на печките на дърва и въглища с екологични уреди
 33. ОбС 08-00-13318 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Предприети съдебни действия от страна на община Бургас по оспорване на Решение № БП-Ц-17/29.07.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране
 34. ОбС 08-00-13320 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Разходи на Община Бургас за медийни и рекламни услуги

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13302 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд – Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.) 

РЕШЕНИЕ:

§ 1. В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в Раздел VI - ОП „Чистота ЕКО“ променя цените на предлаганите услуги и разделът придобива следната редакция:

 

 

Раздел VI

 

 

 

ОП „Чистота ЕКО“

 

 

 

Сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението (изм. Протокол №26/25.04.2017г., изм. Протокол №18/21.12.2020г.)

вкл. ДДС

36.00/тон

 

Депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

вкл. ДДС

18.00/тон

 

Третиране на разделно събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци

вкл. ДДС

18.00/тон

 

Третиране на замърсени растителни отпадъци

вкл. ДДС

48.00/тон

 

Третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци

вкл. ДДС

50.40/тон

 

Сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти (изм. Протокол №26/25.04.2017г., изм. Протокол №18/21.12.2020г.)

вкл. ДДС

44.40/тон

 

Цена на произведен компост (изм. Протокол №26/25.04.2017г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017г.)

Цена на произведен компост (нова,  Протокол №26/25.04.2017г.)

Цена на произведен компост (нова,  Протокол №26/25.04.2017г.)

вкл. ДДС

 

вкл. ДДС

 

вкл. ДДС

 

вкл. ДДС

114.00/тон

 

4.80/10литра

 

2.40/5литра

 

1.62/3литра

 

Временно съхранение на опасни отпадъци от бита

вкл. ДДС

6000.00/тон

 

Прием на излезли от употреба автомобилни гуми (изм. Протокол №30/20.12.2021г.)

вкл. ДДС

410.40/тон

 

Депониране на утайки от  пречиствателни станции, пепел от промишлени котли и други специфични производствени отпадъци и специфични отпадъчни потоци (изм. Протокол №26/25.04.2017г., изм. Протокол №12/28.07.2020г.)

вкл. ДДС

220.80/тон

 

Превоз на рециклируеми материали от малки търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на територията на Община Бургас.

вкл. ДДС

86.40/курс

 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13291 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас:

Параграф единствен: Отменя § 3.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13301 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017 г. по т.17 /Протокол №7/, Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017 г. по т.1 /Протокол №24/ , по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г., по т.3, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.7, Протокол №20/23 и 24.02.2021 г. 

РЕШЕНИЕ:

1. Отменя Приложение 1.2, неразделна част от действащия Правилник за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“.

2. Увеличава със 7бр. числеността на персонала на ОП „Чистота еко“, считано от 01.01.2023 г. с длъжностите:  Автомонтьор – 1 бр., Заварчик – 2 бр., Механик – 2 бр., Ръководител компостираща инсталация – 1 бр. и Оператор мобилен център – 1 бр.;

3. Променя числения състав на ОП „Чистота еко“ от 132 бр. на 139 бр.

4. Приема ново Приложение №1.2 “Организационно-управленската структура и числен състав на ОП „Чистота еко“ към чл.8 от Правилника за устройството и дейността на ОП „Чистота еко“, което става неразделна част от настоящото решение и от Правилника.

 

Приложение № 1.2 към чл. 8  от Правилника за организация и дейността на ОП „Чистота Еко“

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ

1

Директор

2

Главен счетоводител

2.1

Отдел „Финансово икономически“

3

Технически ръководител

3.1

Главен механик

3.1.1

Механици

3.1.1.1

Звено „Ремонтна работилница“

3.1.1.2

Звено „Механизация“

3.1.1.3

Снабдител

3.2

Отдел „Човешки ресурси и деловодство“

3.3

Еколог - технолог

3.3.1

Технолог - Лаборант

3.3.2

Звено „КПП“

3.3.2.1

Звено „Еко парк“

3.4

Ръководител компостиране

3.4.1

Звено „Компостираща инсталация“

3.5

Ръководители смяна

3.5.1

Звено „Сепарираща инсталация“

3.6

Звено „Мобилни центрове“

4

Системен администратор/ IT Специалист

 

Обща численост на персонала: 139 бр.

 

ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13319 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно:  Приемане на Правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Приема Правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на община Бургас.

 

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящите Правила се определят условията и редът за законосъобразното и справедливо разпределение на финансовите средства, формирани от приходи с общински характер и отпускани от Община Бургас за финансово подпомагане на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, имащи седалище на територията на Община Бургас и развиващи дейност в областта на здравеопазването, социалните дейностите и младежките политики на територията на Община Бургас.

Чл. 2. (1) Общински съвет – Бургас, приема в бюджета средства, за покриване разходите на юридическите лица с нестопанска цел въз основа на предвидената с настоящите правила процедура.

(2) Ежегодно до края на месец юни заместник-кмета по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас утвърждава правилата, след одобряването им от Общински съвет – Бургас.

Чл. 3. (1) Размерът на финансовото подпомагане за всяко юридическо лице с нестопанска цел се формира на база представени Заявление за финансиране и План-сметка /по образец/;

 (2) Конкретният размер на отпусканите финансови средства се определя по условията, реда и от органите, посочени в настоящите Правила.

 

ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 4. Със средства, отпускани от Община Бургас на юридическите лица с нестопанска цел , се подпомагат дейности, имащи нестопански характер.

Чл. 5. (1) За финансово подпомагане могат да кандидатстват само юридически лица с нестопанска цел, които отговарят на следните критерии:

1. да имат седалище (клон) и да развиват дейността си на територията на Община Бургас. Кандидатът следва да е развивал дейност през последната една година, считано от датата на подаване на документите за кандидатстване;

2. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в Търговския регистър при Агенция по вписванията;

3. да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към Община Бургас, установени с акт на компетентен орган, съгласно националното законодателство, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, за което се извършва справка служебно;

4. извършват единствено нестопанска дейност; извършват и икономическа дейност по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавните помощи, но същата и нестопанската дейност са напълно отделени финансово-счетоводно по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите за всяка от съответните дейности и/или е налице фактическо обособяване на дейностите чрез отделен субект;

5. да са изпълнили задълженията си към Община Бургас по предходно финансово подпомагане и по договори за ползване на общинска собственост.

6. да реализират дейност в областта на здравеопазването, социалните дейности или младежките политики на територията на Община Бургас.

 (2) Изпълнението на условието  по предходната алинея се декларира от кандидата при подаване на формуляр за кандидатстване, съгласно Приложения № 1 и 3.

Чл. 6. Финансово подпомагане по настоящите Правила не се предоставя на:

1. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;

2. търговски дружества;

3. юридически лица с нестопанска цел и/или техни клонове (в това число пенсионерски клубове, регионални и териториални организации), осигурили си дългосрочна издръжка от наематели в замяна на получени срещу това недвижими имоти, собственост на Община Бургас, или на които Община Бургас е отдала за ползване стопански обекти, приходите от които остават за юридическото лице с нестопанска цел;

4. юридически лица с нестопанска цел, за които е констатирано неизпълнение на сключени договори с Община Бургас.

5. юридически лица с нестопанска цел, за които е установено наличие на двойно финансиране на един и същ разход, независимо от източника на финансиране – публичен или частен.

Чл. 7. (1) Допустими за финансиране са само фактически извършените разходи до размера на договорените средства, представляващи административни разходи и преки разходи за дейност.

(2) Предоставените средства за административни разходи не могат да бъдат използвани за:

1. възнаграждения на председатели и членове на управителни съвети на юридическите лица с нестопанска цел, в това им качество;

2. закупуване на дълготрайни материални активи.

(3) Предоставените средства за разходи за дейност не могат да бъдат използвани за:

1. извършване на дейност със стопански характер;

2. осигуряване на транспортни разходи за пътувания извън територията на Република България;

3. финансово подпомагане на физически и юридически лица.

 

ГЛАВА ТРЕТА
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 8. Ежегодно, в срок от 1 ноември до 30  ноември, заинтересованите юридически лица с нестопанска цел следва да подадат Заявление за финансово подпомагане (Приложение № 1) до Кмета на Община Бургас.

Чл. 9. Към заявлението по предходния член кандидатите за финансиране прилагат:

1. План-сметка за предвидените разходи (Приложение № 2), чието съдържание следва да включва административни разходи и разходи за реализиране на дейност, организиране на събития и мероприятия;

2. Годишен доклад за дейността и финансов отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - копие, заверено "вярно с оригинала" за предходната календарна година за обстоятелствата, подлежащи на обявяване в публичен регистър, в случай, че не е обявен;

4. декларация за основните обстоятелства, които кандидатите декларират (Приложение № 3) ;

5. Справка-декларация за получени минимални държавни помощи (по образец) .

Чл. 10. (1) Постъпилите предложения се разглеждат от Комисия за финансиране на юридическите лица с нестопанска цел, назначена със заповед на Кмета на Община Бургас.

(2)  Комисията е в състав от девет члена и включва:

1. Председател - Заместник-кметОбразование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас;

2. Членове: трима експерти от общинска администрация и петима общински съветници от съответните ресорни постоянни комисии, определени с решение на Общински съвет – Бургас.

(3) Преди започване на своята работа, Комисията отправя писмено запитване до дирекция „Бюджет и финанси“ относно размера на предвидените с бюджетната рамка средства за финансиране на организациите от неправителствения сектор.

(4) Комисията заседава, ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете й;

(5) Комисията приема решения с обикновено мнозинство.

Чл. 11. (1) Членове на Комисията не могат да бъдат лица, които са:

1. Членове на управителни и контролни органи или служители на юридическите лица с нестопанска цел, подали документи за кандидатстване;

2. Свързани лица по смисъла на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на настоящите Правила.

 (2) За наличието или липсата на обстоятелства по ал. 1, членовете на Комисията за оценка подписват декларация след получаване на списъка с подалите формуляри за кандидатстване юридически и физически лица и на всеки етап от процедурата, в случай че настъпи промяна в декларираните обстоятелства.

Чл. 12. (1) В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 8, Председателят на Комисията за финансиране на юридическите лица с нестопанска цел свиква първо заседание за разглеждане на постъпилите предложения.

(2) Комисията разглежда постъпилите искания и приложените към тях документи и извършва проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на настоящите Правила, за което съставя протокол.

(3) При констатирана липса и/или некоректно представен документи, комисията уведомява писмено юридическото лице с нестопанска цел и определя едноседмичен срок за предоставянето им.

Чл. 13. (1) Комисията определя размера на предоставените средства въз основа на законосъобразност и целесъобразност и при спазването на следните критерии за оценяване на постъпилите Заявления:

1. капацитет;

2. ясно дефинирани и изпълними дейности и съответствието им със заложените цели и очакваните резултати;

3. бюджет –икономичност и ефективност на разходите.

(2) Размерът на предоставените средства ще се определя въз основа на точкова система, като максималният брой точки, които един кандидат може да получи е 30 точки.

1. По критерий „капацитет“ до 6 точки.

2. За критерий „ясно дефинирани и изпълними дейности и съответствието им със заложените цели и очакваните резултати“ до 10 точки.

За критерий „бюджет –икономичност и ефективност на разходите“ до 14 точки.

 (3) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа:

1. опис на получените за разглеждане искания;

2. мотивирани предложения за отхвърляне или одобрение на постъпилите искания;

3. списък на юридическите лица с нестопанска цел, които се предлага да бъдат  одобрени за финансиране, и размера на финансовите средства, които се предлага да им бъдат отпуснати.

(4) Документацията по предходната алинея се представя на дирекция „Бюджет и финанси“ за включване в проекта на бюджет за съответната финансова година.

Чл. 14. След гласуване на размера на субсидията за финансово подпомагане от Общински съвет – гр. Бургас, с одобрените юридически лица с нестопанска цел се сключва договор.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 15. (1) Община Бургас, чрез дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики", упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като изисква всички необходими счетоводни и/или разходооправдателни документи, информация за дейността на юридическите лица с нестопанска цел.

 (2) Контролът по ал. 1 се осъществява от Комисия, назначена от Заместник - кмет  „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, като в състава ѝ се включват:

1. Директор дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики"

2. Правоспособен юрист

3. Експерт – икономист от дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики".

(3) Юридическите лица с нестопанска цел отчитат изразходването на средствата, отпуснати от Общината, при условия, ред и срокове, определени в договорите.

Чл. 16. (1) Получателите на публичните средства са длъжни да изразходват средствата законосъобразно, при спазване на принципите за икономичност, ефикасност и ефективност.

(2) Извършените разходи се отчитат съгласно изискванията на счетоводното и данъчното законодателство, в съответствие с финансовата план-сметка и клаузите на сключените договори. 

(3) Финансовите отчети съдържат копия на раздооправдателни документи, заверени с подпис и печат за „вярно с оригинала“, както следва:

1. Фактури, придружени с финансови  бонове за касово плащане или платежен документ за банков превод, платежни ведомости, разходни касови ордери и други първични счетоводни документи, отговарящи на изискванията на чл.6 от Закона за счетоводството;

2. Заповедите за командировка, следва да са с приложени извлечения с координати и разстояния при пътуванията, пътни листове;

3. За отчитане на транспортни разходи следва да се приложи и посочен маршрут, дата на пътуване и копие от списъка на пътуващите.

4. За отчитане на разходи за наем следва да се представи и копие на сключен договор за наем;

5. За изплащане на възнаграждения по трудови и граждански договори, както и хонорари, следва да се представи копие на договорите, платежна ведомост или сметка за изплатени суми, платежни документи и извлечения от банкови сметки, доказващи плащане за възнаграждения, осигуровки и данъци към лицата, НОИ и НАП. 

 (4) Юридическите лица с нестопанска цел нямат право със средства от целевата субсидия да извършват други разходи, извън одобрената от Комисията за финансиране на юридическите лица с нестопанска цел План-сметка.

(5) Към финансовия отчет се декларира, че отчетените разходи, за същите дейности не са финансирани по друга линия, проект или програма, както и от друга публична институция. 

Чл. 17. Юридическите лица с нестопанска цел, които използват предоставените им финансови средства извън обхвата на чл. 7, ал. 1, ги възстановяват в пълен размер.

Чл. 18. (1) Когато размерът на фактически отчетните финансови средства надвишава размера на финансовите средства, които са предварително отпуснати съгласно договора, размерът на извършените разходи се признава до размера на предварително отпуснатите финансови средства. Юридическото лице с нестопанска цел възстановява средствата по банковата сметка на Община Бургас в срок до 31.01 на годината, следваща годината на отчитане.

 (2) Юридически лица с нестопанска цел, които не са подали отчет за разходените средства до 31 декември на текущата година, се задължават да възстановят финансовите средства до размера на неотчетената част до 31 януари на годината, следваща годината на отчитане.

(3) Юридически лица с нестопанска цел, които не са представили надлежни счетоводни и/или разходооправдателни документи за подлежащите на отчитане разходи, се задължават да възстановят финансовите средства до съответния размер. Юридическото лице с нестопанска цел възстановява средствата по банковата сметка на Община Бургас в срок до 31 януари на годината, следваща годината на отчитане.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тези Правила се приемат на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

§ 2. Всички срокове в настоящите Правила се броят в календарни дни. В случай, че даден срок изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

            § 3. Свързани лица по смисъла на тези Правила са:

1. лица, които членуват в кандидатстващото юридическото лице с нестопанска цел.

2. съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително на членове на управителни и контролни органи на кандидатстващото юридическото лице с нестопанска цел.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Приложение №2

                                                                                              към чл. 9, т.1

 

ПЛАН СМЕТКА

за финансово подпомагане на юридически лица с нестопанска цел

 

.....................................................................................................................................

                 (име на юридическото лице с нестопанска цел)

 

Описание на разхода

Необходими средства

Обосновка /как е формиран разхода

А

Административни разходи -  наем на офиси, режийни разходи, комуникационни средства, разходи за канцеларски материали и хигиенни средства, командировки, възнаграждения на персонал и други.

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

Разходи, свързани с реализиране на събитията, описани в заявлението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. (с.) .............................

 

Подпис: ………………

Дата ............................. г.

 

 

 

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 9, Т.4 ОТ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Подписаният:………………………………………………………………. (три имена), ЕГН: ….……………., в качеството на ………………………. (длъжност) на …………………………………………………………… (наименование на кандидата) ЕИК: ………………, в съответствие с изискванията на ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС.

 ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваното от мен Сдружение няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към Община Бургас, установени с акт на компетентен орган, съгласно националното законодателство. (Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за които е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.) (Вярното се подчертава).

2. Представляваното от мен Сдружение извършва единствено нестопанска дейност; Представляваното от мен Сдружение извършва икономическа дейност по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавните помощи, но същата и нестопанската дейност са напълно отделени финансово-счетоводно по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите за всяка от съответните дейности и/или е налице фактическо обособяване на дейностите чрез отделен субект. (Вярното се подчертава)

3. Административните разходи и разходите за дейност, включени в План-сметката на представляваното от мен Сдружение, не са обект на финансиране от друг източник на финансови средства.

4. Представляваното от мен Сдружение има заведена счетоводна отчетност.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

 

Дата:                                                             Подпис:

Място:                                                          (три имена на представляващия)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13283 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3528/11.10.2022 г., относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Милена Радославова Добрева

РЕШЕНИЕ:

Удостоява Милена Добрева със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13285 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Удостоява с Почетна значка на Община Бургас Димитър Кандилов.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13281 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение на Община Бургас по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“

РЕШЕНИЕ:

1. Определя дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13287 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Бургас“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на Топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика“ 

РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение с наименование „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж- гр. Бургас“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на Топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика“.

2. Общински съвет Бургас дава съгласие, при одобряване на проекта да бъде осигурено собственото финансиране от бюджета на общината в размер до 3 600 лв.

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13282 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга предоставяна в общността – „Защитено жилище“ за жени с умствена изостаналост по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“

РЕШЕНИЕ:

1. Разкрива социална услуга в общността – „Защитено жилище“ за жени с умствена изостаналост по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“

Социалната услуга ще се предоставя в апартамент със застроена площ от 79,13 кв. м, състоящ се от дневна, две спални, кухня и сервизни помещения, находящ се на адрес: в гр. Бургас, ж. р. „Меден рудник“ бл.462, вх.2, ет.1, ап.24, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 990/29.10.1998г.

Капацитет:  6 жени  с умствена изостаналост.

Численост на персонала: 3 (три) щатни бройки.

Средствата за издръжка и работни заплати ще се осигуряват от бюджета на проекта. След приключване на дейностите на проекта, Община Бургас ще подаде заявление до Агенцията за социално подпомагане за осигуряване на устойчивост на новосъздадената услуга и осигуряване на финансов ресурс от държавният бюджет.

2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13294 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване разчета за финансиране на капиталовите разходи и списъка с обекти, финансирани със средствата от целева субсидия за капиталови разходи за 2022 година 

РЕШЕНИЕ:

 1. Дава съгласие да бъде изменен и допълнен разчета за финансиране на капиталовите разходи и списъка с обекти, финансирани със средствата от целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г. с  увеличение стойността на обект № 2644 “Изграждане на нова улица с велоалея, кв. Лозово, Бургас“ с 960 200 лева. Средствата са от допълнителния трансфер по бюджета на Община Бургас, одобрен с ПМС 229/2022 г. за увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид необходимостта от предприемане на незабавни действия за своевременно успешно приключване на бюджетната година.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13295 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства от бюджета на община Бургас за обезпечаване изпълнението на дейности по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост 

РЕШЕНИЕ:

 1. Одобрява сума в размер на 200 000 лева от бюджета на Община Бургас за 2022 г. за финансиране авансовото плащане към изпълнителите на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) на многофамилните жилищни сгради, собственост на партньорите на Община Бургас по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”. Средствата са за сметка разходите, предвидени в бюджета за 2022 г. за фонд „Мостово финансиране и съфинансиране на проекти“, общинска дейност 128 „Международни програми и споразумения“, §10-20 „Външни услуги“
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението, с оглед предприемане на незабавни действия за извършване на дейности и стартиране на процедури по Закона за обществените поръчки, което ще осигури защитата на важни обществени интереси.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13311 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии за 2021 г. на Община Бургас и на концесионните договори. Одобряване на План за действие за общинските концесии на Община Бургас за 2022 г. – 2027 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява годишен отчет за изпълнението на План за действие за общинските концесии за 2021 г. на Община Бургас и на концесионните договори за 2021 г., съгласно приложения проект.

2.  Приема План за действие за общинските концесии за периода 2022 г. – 2027 г., съгласно приложения проект.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА 2021 Г.

И НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 2021 Г.

В изпълнение на чл.132, ал.2 от Закон за концесиите (ЗК), концедентът изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишен отчет за изпълнението на „Плана за действие за общинските концесии и на концесионните договори, a на основание чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗК, Общинският съвет го одобрява. В съответствие с посочените разпоредби годишният отчет е изготвен в две части:

I част. Годишен отчет за 2021 г. относно изпълнението на „Плана за действие за общинските концесии за 2020 г. на Община Бургас“.

II част. Годишен отчет за 2021 г. относно изпълнението на концесионните договори.

 

I-ВА ЧАСТ:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА 2021 Г.

По „Плана за действие за общинските концесии за 2021 г. на Община град Бургас“, приет с решение по т. 6, от заседание, проведено на  30.06.2020г. /Протокол №-11/ са предвидени концесионни процедури върху следните имоти:

1. Имот - публична общинска собственост УПИ X, отреден за ПИ с идентификатор 07079.622.201, функционално отреждане „за конна база“, с реализираните в същия манеж и сграда, с концесионна територия в размер 15 444 кв. м.

2. Имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ IX, отреден за проектен ПИ с идентификатор 07079.622.200, с функционално отреждане „за атракционен обект и обществено обслужване“, с концесионна територия в размер 3 254 кв. м.

3. Имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ II, отреден за ПИ с идентификатор 07079.622.198, с функционално отреждане „за атракционен обект и обществено обслужване“ с площ 65 036 кв. м. За имота е стартирана процедура по получаване на предварително становище от РИОСВ. След приключването и, ще бъдат изготвени концесионни анализи.

С решение по т. 18 от заседание, проведено на 30.11.2021г. / Протокол № 28/, Общински съвет – Бургас прие актуализиран План за действие на общинските концесии за 2021г., в който за имотите по т. 1 и т.2, включени в плана за действие на общинските концесии, е определен друг ред за управлението им, който не изисква провеждане на процедура по отдаване на концесия.

За имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ II, отреден за ПИ с идентификатор 07079.622.198, с функционално отреждане „за атракционен обект и обществено обслужване“ с площ 65 036 кв. м. е получено предварително становище от РИОСВ и в момента се изготвя документацията, която е необходима за да се преценят параметрите на концесията.

 

II-РА ЧАСТ:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 2021 Г.

В началото на 2021г., община Бургас е страна по три концесионни договора.

 • Концесионен договор № 0-000739/09.05.2003г. между Община Бургас и „Обреден Комплекс“ ЕООД, за предоставяне на изключително право да осъществява търговска дейност върху имоти публична общинска собственост, ведно с прилежащата им инфраструктура и принадлежности: „Гробищен парк“, гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ „Ритуална зала“, „Зала за обреди и ритуали“, гр. Бургас, ул. „Странджа“№15. През 2020г. с решение по т. 6 от проведено заседание на Общински съвет-Бургас (Протокол № 18), е взето решение за прекратяване на концесионен договор № 0-000739/09.05.2003г. между Община Бургас и „Обреден Комплекс“ ЕООД. В съответствие с цитираното решение, същият е прекратен на 01.03.2021г„ чрез подписано споразумение за прекратяване с № 70-00-1539/01.03.2021г., а дейността е преминала към новосъздаденото ОП „Обреден комплекс“, с решение на Общински съвет - Бургас. Прекратяването е отразено в Националния концесионен регистър.
 • Концесионен договор от 18.04.2007г. между Община Бургас и „Глобал технолоджи къмпани“ АД, за предоставяне на особено право на ползване върху обект площад „Св. Св. Кирил и Методий“.
 • Концесионен договор № 04-00-606/6/05.04.2018г. между Община Бургас и „Спорт Бургас Център“ АД, за извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане на "Спортен комплекс".

Към 31.12.2021г., община Бургас има два действащи концесионни договора, Това са:

 • Концесионен договор от 18.04.2007г. между Община Бургас и „Глобал технолоджи къмпани“ АД, за предоставяне на особено право на ползване върху обект площад „Св. Св. Кирил и Методий“, целият с площ от 3 902 кв. м. за изграждане и експлоатация на подземен паркинг на три нива, за около 400 /четиристотин/ паркоместа, включително инфраструктурата и принадлежностите, съобразно одобрен проект.
 • Срок на концесията: 30 години
 • Годишно концесионно плащане за 2021г.: 258 651,03 лв. с ДДС, дължимо на две вноски, както следва:

– до 31.05. 2020г. в размер на 77 595,31лв. с ДДС.

– до 30.11. 2020г. в размер на 181 055,72 лв. с ДДС.

 • Към 31.12.2021г. концесионерът има задължения към Община Бургас в размер на в размер на 773 255,32 лв. с ДДС и 40 677,52 лв. начислени лихви и 38 797,65 лв. начислени неустойки.

Към 31.12.2021г. не е налична банкова гаранция за изпълнение на задължението за концесионно плащане, която представлява 50% от размера на годишната концесионна вноска, съгласно концесионния договор. 

От кореспонденция между Община Бургас и „Глобал технолоджи къмпани“ АД, започнала още през 2020г. концесионера нееднократно е уведомен за натрупаните задължения и липса на информация. В писмо до Община Бургас с вх. № 70-00-2516/4/20.04.2022г. концесионерът изразява готовност за предоставяне на информация, за срещи и разговори, за обсъждане и постигане на взаимоизгодно и приемливо за двете страни споразумение за разсрочване на натрупаните задължения по концесионни плащания до края на 2021г. Съгласно разпоредбите на чл.40 от закона за концесиите Общинският съвет определя политиката за общинските концесии и одобрява всички решения, свързани с изменение или отказ за изменение и за прекратяване на концесионни договори, независимо от вида на концесията. По аргумент на посочената разпоредба обсъждания, свързани с изменения на сключения концесионен договор следва да бъдат извършени с прякото участие на Общинския съвет, чрез неговите комисии, където концесионерът да представи и обосновки и документи, на които основава исканията си.  Във връзка с изложеното е изпратено писмо от Община Бургас с изх. № 61-00-168/10.05.2022г., с което са представени договорът за концесия и цялата кореспонденция с концесионера, за запознаване и обсъждане в комисиите на общинския съвет. По искане на постоянните комисии към Общински съвет – Бургас, с писмо с изх. № 61-00-168/1/21.06.2022г. от Община Бургас е представена справка за задълженията на концесионера до 31.05.2022г. Към настоящия момент в Община Бургас не е получен отговор от Общински съвет - Бургас, относно взети решения.

На основание Заповед № 1539/25.05.2022г. на Кмета на Община Бургас и утвърден с писмо с изх. № 08-00-852/05.07.2022г. на Председателя на комисията график за извършване на проверки на място в обекта на концесия, при която е установено:

 1.  Ниво Партер – Към подхода за асансьорите от източната пешеходна зона настилката на пода е замърсена. Таванът е компрометиран, като от влага са образувани два отвора – единият е с размер около 1 метър, под който е поставен авариен конус.

2.  Ниво -1 – паркингът е запълнен с автомобили, изходът в източната част е затворен и не се използва.

3.   Ниво -2 – паркингът е запълнен с автомобили.

4. Ниво -3 – не е осветено. Концесионерът обясни, че поради неизползваемост на нивото осветлението е спряно, с цел оптимизиране на разходите за ел. енергия. С писмо изх. № 70-00-7772/05.10.2022г. от концесионерът е изискано да отстрани констатираните нередности на ниво партер и да предприеме действия по погасяване на задълженията.

 В изпълнение на Заповед №1539/25.05.2022г. на Кмета на Община Бургас, комисията за контрол на концесионните договори възложи на Дирекция „Вътрешен одит“ към Община Бургас да извърши проверка за наличие на основания за изключване по чл.60, ал.2 от Закона за концесиите при сключването и изпълнението на концесионния договор и настъпване на обстоятелства по чл.146, ал.1, т.2 от Закона за концесиите, обуславящо прекратяване на концесионен договор от 18.04.2007г. между Община Бургас и „Глобал технолоджи къмпани“ АД и да изготви доклад с констатации.

Информация за концесионния  договор за 2021г. е публикувана в Националния концесионен регистър, в сроковете по чл.132, ал.1 от Закона за концесиите. 

 • Концесионен договор № 04-00-606/6/05.04.2018г. между Община Бургас и „Спорт Бургас Център“ АД, за извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане на "Спортен комплекс", разположен в имот, публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.618.109 по КККР на гр. Бургас, съответстващ на УПИ I, кв. 20 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, ведно със съществуващите в имота сгради с идентификатори 07079.618.109.1 и 07079.618.109.2, както и ПИ - ти с идентификатори 07079.618.108 и 07079.618.110 по КККР на гр. Бургас.
 • Срок на концесията: 30 години.
 • Годишно концесионно плащане - 5,01% от реализираните годишни приходи от експлоатацията на обекта на концесията за предходната година, но не по-малко от 12 000 лв.
 • За 2021г. концесионерът няма задължения към община Бургас.
 • През 2021г., концесионерът поддържа валидни банкови гаранции за  гарантиране изпълнението на задължението за извършване на инвестиции, в размер на 2% от предложените инвестиции, или 37 000,02 лв. и за гарантиране задължението за ограничаване и отстраняване на екологични щети в размер на 5 000 лв.

В изпълнение на клаузите по договора, концесионерът е предоставил отчет за извършените строителни работи и план за изпълнение на инвестиционната програма с посочени конкретни срокове. От представените документи става ясно, че периодът от датата на подписване на договора до датата на разкриването на строителна линия е над 2 години, т.е. налице е необходимост от удължаване срока за извършване на строително-монтажните дейности. В тази връзка с решение на Общински съвет - Бургас по т.18 от дневния ред на проведеното на 30.11.2021г. заседание / Протокол № 28/, срокът за извършване на инвестицията е променен от 24 месеца на 45 месеца от влизане в сила на концесионния договор, т.е. до 31.12.2021г. В изпълнение на взетото решение, на 05.01.2022г. е подписано допълнително споразумение  към договор за предоставяне на концесия с № 04-00-606/05.04.2018г., между Община Бургас и концесионера „Спорт Бургас център“  АД.

В изпълнение на Заповед №1541/25.05.2022г. на Кмета на Община Бургас, комисията за контрол на концесионните договори възложи на Дирекция „Вътрешен одит“ към Община Бургас да извърши проверка за наличие на основания за изключване по чл.60, ал.2 от Закона за концесиите при сключването и изпълнението на концесионния договор и настъпване на обстоятелства по чл.146, ал.1, т.2 от Закона за концесиите, обуславящо прекратяване на концесионен договор № 04-00-606/6/05.04.2018г. между Община Бургас и „Спорт Бургас център“ АД и да изготви доклад с констатации. 

Информация за концесионния договор за 2021г. е публикувана в Националния концесионен регистър, в сроковете по чл.132, ал.1 от Закона за концесиите. 

 

 

„ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА БУРГАС“

ЗА ПЕРИОДА 2022Г. - 2027Г.

Приет с Решение №12 по протокол №43 от 27.10.2022 г.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият План за действие за развитие на общинските концесии в Община Бургас (План за действие) е разработен в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 – 2027 година (Националната стратегия за развитие на концесиите), която е приета от Координационния съвет по концесиите на 19 юни 2018 г. и е одобрена от Министерския съвет с Протокол № 24 от 20 юни 2018 г.

 Планът за действие служи за определяне на концесиите, чрез които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите.

Планът за действие изразява политиката за концесии на община Бургас. Съдържанието на плана за действие се определя по години и включва процедури за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите (ЗК) и на Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията по чл.45 от ЗК, наричани по-нататък „проекти за концесии“.

Всеки проект за концесия, включен в настоящия план за действие съдържа прогнозираните данни по чл. 45, ал. 2 от Закона за концесиите:

1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите, които ще се предоставят за ползване чрез концесия;

2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на възложеното строителство;

3. публични средства за плащания от концедента по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

4. концесионни възнаграждения.

Предложението за включване на проекти за концесии в плана за действие следва да съдържат информация за:

1. наименование на проекта за концесия;

2. описание на проекта за концесия, което съдържа:

а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите;

б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е приложимо;

в) териториален обхват на концесията – място на изпълнение на строителството или услугите, а когато е приложимо – и местонахождението на обекта на концесията;

г) обект на концесията, вид и право на собственост, когато е приложимо;

д) кръга на потребителите;

е) очаквани резултати от изпълнението на проекта;

3. прогнозираните данни по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово икономическите елементи на концесията;

4. годината, през която се планира откриване на процедурата за определяне на концесионер.

Съдържанието на плана се определя по години и може да се изменя и допълва текущо, след решение на Общински съвет – Бургас.

 

ЧАСТ І

Приоритет 1 от Националната стратегия за развитие на концесиите: „Услуги, свързани със социалната инфраструктура в областите образование; здравеопазване, култура и спорт“

Специфична цел 1.1. Осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ и на здравно-социалните услуги

Не са предвидени проекти за концесии.

Специфична цел 1.2. Осигуряване на достъпност и качество на предучилищното и училищното образование

Не са предвидени проекти за концесии.

Специфична цел 1.3. Осигуряване на достъпност и качество на библиотечни и читалищни услуги

Не са предвидени проекти за концесии.

Специфична цел 1.4. Осигуряване на достъпност и качество на услугите, свързани със системни занимания с физически упражнения и спорт от всички възрасти

Не са предвидени проекти за концесии.

 

ЧАСТ ІІ

Приоритет 2 от Националната стратегия за развитие на концесиите „Услуги, свързани с техническата инфраструктура в областите транспорт, пътища и пътни съоръжения, транспортна инфраструктура в населените места, водоснабдяване и канализация, топлоснабдяване и третиране на отпадъците

Не са предвидени концесии.

 

ЧАСТ ІІІ

Приоритет 3 от Националната стратегия за развитие на концесиите Природни ресурси - морски плажове; минерални води и др.

Не са предвидени концесии.

 

ЧАСТ ІV

Приоритет 4 от Националната стратегия за развитие на концесиите: „Изграждане на нови или реконструиране, преустройване, възстановяване или извършване на основен ремонт на обекти, които са публична държавна собственост или публична общинска собственост, извън тези, които попадат в Приоритет 1, Приоритет 2 и Приоритет 3“.

Концесия за строителство на обект: Развлекателен парк 

Предмет на концесията

Концесия за строителство.

Наименование на проекта за концесия: Възлагане на концесия за извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане (проектиране и строителство) на „Развлекателен парк“ на територията на  парк „Езеро“ от и изцяло за сметка на концесионера, неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, включително експлоатация на обекта на концесията и извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи. 

а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите:

- Ефективното и качествено управление на публичната собственост чрез включването й в гражданския оборот;

- Използване на стопанската инициатива на икономическите оператори в интерес на гражданите и обществото;

- Запазване и повишаване размера на концесионните възнаграждения, респективно бюджетните приходи от публичната собственост.

- Освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с поддържането на публичната общинска собственост;

- Задоволяване на потребностите на гражданите и обществото от разнообразни услугите, които може да се предоставят чрез концесията.

б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е приложимо - Настоящата концесия е в съответствие със специфичните цели по Приоритет 4 от Националната стратегия за развитие на концесиите.

Обект на концесията

Имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ II, отреден за проектен ПИ с идентификатор 07079.622.198, с функционално отреждане „за атракционен обект и обществено обслужване“, с концесионна територия в размер 65 036 кв. м.

Максимален срок на концесията

Ще се определи при извършване на подготвителните действия по ЗК.

Строителство, което ще се възложи с концесията

Строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 от ЗК.

Услуги, които ще се възложат с концесията

- Услуги от обществен интерес, туристически услуги; популяризиране на природните забележителности на Южно Атанасовско езеро, както и на екологичните дейности и инициативи, свързани с него; осигуряване на възможност за „зелено“ образование на подрастващите;

- Извършване на останалите дейности самостоятелно или чрез трети лица, ако това е посочено в офертата.

Срокове за изпълнение на възложеното строителство

Ще се определят при извършване на подготвителните действия по ЗК.

Плащания от концедента

Не се предвиждат.

Концесионно възнаграждение (без ДДС)

Годишно концесионно възнаграждение, и еднократно концесионно възнаграждение, в случай, че с финансовия анализ се обоснове необходимостта от такова при извършване на подготвителните действия.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13297 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.371, 07079.9.373 и 07079.9.374 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“.

2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за:

 • ПУП ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място;
 • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.9.385 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място.

3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за:

 • ПУП ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място;
 • ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.9.385 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място

РЕШЕНИЕ:

 1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.371, 07079.9.373 и 07079.9.374 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“.    

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.      

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за:
 • ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място;
 • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.9.385 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място.
 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на:
 • ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място;
 • ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.9.385 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., в предвидено разширение на населеното място.

ПУП да се изготвят съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта.

Новообразуваните имоти да се отредят за ПИ с нови проектни идентификатори по кадастрална карта.

Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

С ПУП да се докаже габарита на новата обслужваща улица и привързването им към съществуващата улична мрежа, в съответствие с Наредба РД 02-20-2/20.12.17г.

ПУП-ПУР да се съгласува с Областно пътно управление – Бургас.

Съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП да се изготвят схеми по части, които да се съгласуват с експлоатационните дружества.

            Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13298 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.17.173 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас – общинска публична собственост, вид територия „територия на транспорта“, с начин на трайно ползване „за местен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

          1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.17.173 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас - общинска публична собственост, вид територия „територия на транспорта“, с начин на трайно ползване „за местен път“.                    

          Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

          2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас.

          ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

          Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

          3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13299 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о  „Бизнес парк Бургас-1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на гр. Бургас, в местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“) по КВС на землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост. 2. Одобряване на ПУП ПУР за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес парк Бургас-1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на гр. Бургас, в местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“) по КВС на землището на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес парк Бургас-1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на гр. Бургас, в местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“) по КВС на землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост.      

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ одобрява ПУП-ПУР за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес парк Бургас-1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на гр. Бургас, в местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“) по КВС на землището на гр. Бургас, съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящето решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13303 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, с който се засягат поземлени имоти, общинска собственост, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица“, „за селскостопански горски ведомствен път“, „за местен път“ и „за пасище“. 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал.1, във връзка с чл.16а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8  от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Бургас дава съгласие за допускане на изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, с който се засягат поземлени имоти, общинска собственост, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица“, „за селскостопански горски ведомствен път“, „за местен път“ и „за пасище“.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас.
 2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 във връзка с чл.16а, от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр. Бургас

ПУП да се изготвят съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове и  Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Към ПУП да се изготви трасировъчен чертеж с координатен регистър и баланс на територията с отразени площи на засегнатите имоти.

Новообразуваните имоти да се отредят за ПИ с нови проектни идентификатори по кадастрална карта.

В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта на гр. Бургас.

С ПУП да се докажат габаритите на новите обслужващи улици и привързването им към съществуващата улична мрежа, в съответствие с Наредба РД 02-20-2/20.12.17 г. и ЗУТ.

Съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП да се изготвят схеми по части, които да се съгласуват с експлоатационните дружества и контролни органи.

Инвестиционното намерение да се съгласува с РИОСВ-Бургас.

Преди одобряване ПУП-ПУР да се съгласува с Областно пътно управление-Бургас и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13304 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ III-244 „за озеленяване“ в кв.29 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.501.244 по КК на гр. Бургас)

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава промяна на предназначението на УПИ III-244 „за озеленяване“ в кв.29 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.501.244 по КК на гр. Бургас), с цел придаването му към улична регулация за реализиране на елементи на транспортната техническа инфраструктура.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13308 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предназначение на общински жилища по чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ:

Предоставя за управление на ОП „Общински имоти” жилища – частна общинска собственост, находящи се в гр. Бургас, ул. „Цар Самуил” № 18, ет. 2, ап. 1; ет. 2, ап.2 и ет. 4, ап. 5.

1. Жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Цар Самуил ” № 18, ет. 2, ап. 1,  АЧОС № 9876/22.02.2022 г., се включва във ведомствения общински фонд;

2. Жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Цар Самуил” № 18, ет. 2, ап. 2,  АЧОС № 9877/22.02.2022 г., се включва във ведомствения общински фонд;

3. Жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Цар Самуил ” № 18, ет. 4, ап. 5,  АЧОС № 9878/22.02.2022 г., се включва във ведомствения общински фонд;

4.  Жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 408, вх. 1, ет. 4, ап. десен, АЧОС № 9338/21.02.2020 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” във ведомствения фонд;

5. Жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 430, вх. 5, ет. 4, ап. среден, АЧОС № 575/24.11.1997 г., да премине от резервния фонд във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

6. Жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 470, вх. 1, ет. 3, ап. ляв,  АЧОС № 617/20.12.1997 г., да премине от резервния фонд във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

7. Жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 460, вх. 2, ет. 8, ап. ляв, АЧОС № 274/30.09.1997 г., да премине от резервния фонд във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

8. Жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 70, вх. 2 ет. 1, ап. ляв,  АЧОС № 532/12.11.1997 г., да премине от резервния фонд във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

9. Жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 491, вх. 3, ет. 3, ап. среден, АЧОС № 640/29.12.1997 г., да премине от резервния фонд във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

10. Жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 480, вх. 3, ет. 5, ап. ляв,  АЧОС № 540/17.11.1997 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния фонд;

11. Жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 36, вх. 1, ет. 1, ап. десен, АЧОС № 389/14.10.1997 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния фонд;

12. Жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 469, вх. 4, ет. 5, ап. ляв,  АЧОС № 412/15.10.1997 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния фонд;

13. Жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 62, вх. 2, ет. 7, ап. 5,  АЧОС № 3382/08.08.2002 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния фонд;

14. Жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Възраждане”, бл. 42, вх. В, ет. 4, ап. 10 (среден), АЧОС № 9614/10.06.2021 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния фонд.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13324 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022 г., приета с Решение по т.2 от дневния ред на заседанието, проведено на 07.04.2022  г.  (Протокол №36) на Общински съвет – Бургас, раздел VІ „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“

РЕШЕНИЕ:

Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2022 г., приета с решение по т.2 от Протокол №36/07.04.2022 г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел VІ „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“ с нови имоти, представляващи:

- проектен имот с идентификатор 07079.2.2876 с площ 65 кв. м по КК на гр. Бургас, м. „Под шосето“, обособен от ПИ с идентификатор 07079.2.2391, собственост на А. З. И., съгласно Нотариален акт №48, т.32, р.12194, д.7795/01.09.2006 г., издаден от Служба по вписвания-Бургас, по скица – проект №15-1153087/04.10.2022 г., издадена от СГКК-Бургас.

и

- проектен имот с идентификатор 07079.2.2911 с площ 129 кв. м по КК на гр. Бургас, м. „Под шосето“, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, обособен от ПИ с идентификатор 07079.2.1737, собственост на „ИНД ПРОПЪРТИС“ АД,  съгласно Договор за преобразуване №167, т. ІV, р.№15268/17.12.2020 г., издаден от Служба по вписвания-Бургас, по скица – проект №15-1152675/04.10.2022 г., издадена от СГКК-Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13322 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 37 (437), вход 1 (А), етаж 4, апартамент № 10 – среден, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №10016/31.08.2022 г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 37(437), вход 1(А), етаж 4, апартамент № 10 - среден, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., приета по т. 2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022г. заседание на Общински съвет – Бургас, в Раздел ІІ – „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 1 – „Продажба на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред“, с посочения в т.1 имот.

3. Да се продаде на Н. Ж. Ж., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 37(437), вход 1(А), етаж 4, ап. 10 - среден, със застроена площ 45,29 кв.м, ведно с 0,833 % ид. части от общите части на сградата (6,66 кв.м)  и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 10 с площ 2,49 кв.м, с идентификатор 07079.651.219.1.10 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.651.219.1.9, 07079.651.219.1.11; под обекта – 07079.651.219.1.7, над обекта – 07079.651.219.1.13, за сумата от  59 100 (петдесет и девет хиляди и сто) лева.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13323 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 57 (457), вход Д (5), етаж 2, апартамент № 96 – среден, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9922/11.05.2022 г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 57(457), вход Д(5), етаж 2, апартамент № 96 – среден, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., приета по т. 2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас, в Раздел ІІ – „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 1 – „Продажба на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред“, с посочения в т.1 имот.

3. Да се продаде на Е. Н. Йо., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 57(457), вход Д(5), етаж 2, ап. 96 – среден, със застроена площ 45,29 кв.м, ведно с 0,506 % ид. части от общите части на сградата (5,62 кв.м)  и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 96 с площ 2,78 кв.м, с идентификатор 07079.653.497.5.4 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.653.497.5.5, 07079.653.497.5.3; под обекта – 07079.653.497.5.1, над обекта – 07079.653.497.5.7, за сумата от  67 600 (шестдесет и седем хиляди и шестстотин) лева.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13325 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на сдружение с нестопанска цел „Асоциация Деметра“ за извършване на социална услуга – Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ с гореща телефонна линия, кризисна интервенция и психологично консултиране 

РЕШЕНИЕ:

Да се предостави безвъзмездно в управление, за срок от 5 години на сдружение „Асоциация Деметра“, юридическо лице с нестопанска цел, с регистрация в Бургаски окръжен съд, вписано  в регистъра към Министерство на правосъдието като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, ЕИК 102151450, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Шейново“ №102А, с председател А. Буриева, част от недвижим имот – сграда с идентификатор 07079.601.265.8 (стар идентификатор 07079.601.101.13)  по КК на гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, актувана с Акт № 8250/ 26.01.2016г. за частна общинска собственост, представляваща СОС с идентификатор  07079.601.265.8.2 (стар идентификатор 07079.601.101.13.2) с площ 157,71 кв. м по КК на гр. Бургас, при граници: от три страни – външен зид и от изток – СОС с идентификатор 07079.601.265.8.1 по КК на гр. Бургас, за осъществяване на дейности във връзка с изграден Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ с гореща телефонна линия, кризисна интервенция, психологично консултиране, осигуряване на подкрепа и медицинска помощ на  жертви на сексуално насилие в регион Бургас.

Описаното помещение се предоставя в изпълнение на регламентираните задължения на Община Бургас във връзка с  многостранен Договор с рег.№99-00-23/11.10.2021г. за съвместно сътрудничество между Областна управа – Бургас, Община Бургас, ОДМВР-Бургас, УМБАЛ-Бургас АД, „Асоциация „Деметра“, Окръжна прокуратура – Бургас, Районна прокуратура – Бургас, Община Поморие, Община Несебър, Община Приморско, Община Созопол, Община Карнобат.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13326 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Национална художествена академия обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, (бивш Кърджалийски лагер) за създаване на „Младежки център на изкуствата към НХА“ в партньорство с „Дружество на художниците – Бургас“

РЕШЕНИЕ:

Да бъде предоставено безвъзмездно за управление, за срок от 10 (десет) години, на Национална художествена академия, ЕИК 000670716, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул. „Шипка“ № 1, представлявана от Ректора – проф. Георги Янков, обособена част от недвижим имот включваща четири стаи, склад, сервизни помещения и коридор, с обща площ 94,44 кв.м, разположена в северната част на масивна едноетажна сграда, находяща се в гр. Бургас, Приморски парк, (бивш Кърджалийски лагер) с идентификатор 07079.618.3.12, със застроена площ 428 кв.м по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, при граници на обособената част: север – външен зид, изток – външен зид откъм крайбрежна алея, юг – НХА, запад – външен зид откъм Морска градина, за създаване съвместно с „Дружество на художниците – Бургас“ на „Младежки център на изкуствата към НХА“.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13327 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства за адаптиране на помещенията на Графична база „Тодор Атанасов“ за учебни и творчески дейности за нуждите на „Младежки център на изкуствата към НХА“

РЕШЕНИЕ:

Да бъде предоставен трансфер в размер на 7 000 лв. от бюджета на Община Бургас на Национална художествена академия, ЕИК 000670716, със седалище и адрес на управление: гр. Софи, р-н „Оборище“, ул. „Шипка“ № 1, представлявана от Ректора – проф. Георги Янков, за ремонтни дейности и адаптиране на помещения за творчески дейности в графична база „Тодор Атанасов“, за нуждите на „Младежки център на изкуствата към НХА“. Средствата са за сметка на бюджета на Други дейности по културата.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13296 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на мястото на предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания – гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

1. Променя местоположението на  Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания – гр. Бургас, както следва:

От адрес: гр. Бургас, ул. „Апостол Карамитев“ № 12,

На адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ бл. 117, между вход 10 и вход 11, партер.

2. Възлага на Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас в срок до 7 (седем) работни дни от датата на влизане в сила на решението на Общински съвет- гр. Бургас да изпрати същото до Агенцията за социално подпомагане.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13253 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

РЕШЕНИЕ:

Да се предоставят еднократни суми на:

 1. Б. М. Щ., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 2. А. Р. Щ., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 3. В. К. Ш., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 4. М. П. И., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 5. Н. Н. Т., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 6. С. И. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 7. М. А. А., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 8. А. А. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 9. Т. М. Х., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 10. М. М. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 11. З. И. И., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 12. А. Я. К., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 13. С. С. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 14. Р. С. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 15. Е. Н. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 16. Л. А. С., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 17. И. М. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 18. А. С. В., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 19. Ш. Р. Т., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 20. А. Ю. Ш., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 21. В. С. С., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 22. С. И. И., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 23. А. Щ. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 24. З. С. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 25. Т. И. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 26. К. Р. Ч., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 27. Х. М. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 28. А. А. Ю., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 29. Г. М. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 30. Л. Д. С., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 31. Е. Я. У., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 32. Г. А. О., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 33. М. Б. Д., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 34. С. К. Н., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 35. М. А. Х., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 36. Е. Г. Д., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 37. О. И. С., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 38. Л. Н. К., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 39. П. В. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 40. С. Д. Д., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 41. Д. Б. Г., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 42. Б. К. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 43. Д. Д. К., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 44. М. Д. Г., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 45. Ю. О. Ю., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 46. В. И. З., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 47. А. А. Х., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 48. Г. В. Г., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 49. А. С. В., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 50. П. А. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 51. З. Я. В., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 52. Д. М. Й., за дъщеря си М. К. Й., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 53. Н. Г. Ч. за Г. К. Р.-Ч., еднократно сума от 2 000.00 (две хиляди) лева, за неотложни здравни нужди.
 54. К. С. З., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 55. Н. А. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 56. М. С. Ж., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 57. З. Д. К., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 58. А. Г. К., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
 59. Д. Е. В. за М. М. Р., еднократно сума от 2 000.00 (две хиляди) лева, за неотложни здравни нужди.
 60. З. С. Д., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 61. Н. Н. Д., еднократно сума от 300 (триста) лева, за неотложни социални нужди.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13313 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти и спортни събития от бюджета за спорт

РЕШЕНИЕ:

I. Дава съгласие да бъде включена в Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ следната точка:

- нова т.30 – финансово подпомагане на състезателите от Сдружение клуб по борба „Черноморец“ – Е. Ю. Ш., Е. Ш. Г., Д. С. А. и А. М. А. за участието им на Балканиада по свободна борба, U 17, в периода от 27 до 30 октомври 2022 г. в гр. Букурещ, Румъния – финансиране в размер общо на 1 000 лв. (хиляда лева), (по 250 лв. на всеки състезател), за сметка на предвидените и неусвоени средства в бюджета по Приложение № 13.5, т. 53 „Световен ден на ходенето“.

II. Дава съгласие от Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“, т.3, да се отпусне финансово подпомагане на дългогодишния треньор по спортно ориентиране А. А., по случай 75-годишен юбилей и 65 години дейност в областта на спорта финансиране в размер на 1 000 лв. (хиляда) лева.  

        III. Намалява сумата по т.48 на Приложение № 13.5 „Спортен календар за 2022 г.“, поради непровеждане на Традиционния шосеен пробег за Никулден, с 4 000 лв. (четири хиляди) лева.

IV. Увеличава сумата по т.1 „Награждаване на 10-те най-добри спортисти на град Бургас и техните треньори“ на Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ – със сумата от 4 000 лв. (четири хиляди) лева.

V. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13284 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за прехвърляне на правата (учредяване на договорна ипотека в полза на Търговска банка) за имоти с идентификатор 07079.605.384 и с идентификатор 07079.605.383 по КККР на гр. Бургас, собственост на „Булпласт БГ 1“ ЕООД

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие да бъде извършено прехвърляне на правата (учредяване на договорна ипотека в полза на Търговска банка Д АД) на поземлен имот с идентификатор 07079.605.384, находящ се в гр. Бургас, Промишлена зона „Север“, целият с площ от 2729 кв.м. закупен с Нотариален акт за продажба на недвижим имот №192 том III, рег. № 11200, дело №428/2017 г. и поземлен имот с идентификатор 07079.605.383, находящ се в гр. Бургас, Промишлена зона „Север“, целият с площ от 2543 кв.м. закупен с Нотариален акт за продажба на недвижим имот №68 том III, рег. № 11010, дело №392/2019 г. Кредиторът (Търговска банка Д АД) се задължава да поеме всички отговорности, ангажименти и задължения заедно с Кредитополучателя „Булпласт БГ 1“ ЕООД, описани в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №192 том III, рег. № 11200, дело №428/2017 г. и Нотариален акт за продажба на недвижим имот №68 том III, рег. № 11010, дело №392/2019 г.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13269 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества, които подлежат на задължителен независим финансов одит

РЕШЕНИЕ:

 1. Избира регистрирани одитори, за извършване на задължителен независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2022г и 2023г. на общинските еднолични търговски дружества, както следва:
 1. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДОЧЕВ рег. № 0016 за извършване на независим финансов одит за финансовата 2022 г. и 2023 г. на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.
 2. БУРГАСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД за извършване на независим финансов одит за финансовата 2022 г. и 2023 г. на „Бургасбус“ ЕООД.
 3. ВИОЛЕТА СТАНЧЕВА ДИМИТРОВА рег. № 0374 за извършване на независим финансов одит за финансовата 2022 г. и 2023 г. на „Бургаски Пазари“ ЕООД.
 4. БУРГАСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД за финансовата 2022 г. и 2023 г., на годишния финансов отчет за 2022 г. и 2023 г. на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД и Консолидирания финансов отчет  на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД за финансовата 2022 г. и 2023 г.

II. Задължава управителите на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност да сключат договор с избраните регистрирани одитори за извършване на задължителен независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2022 г. и 2023 г., съгласно приетото решение по т.1.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13271 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

РЕШЕНИЕ:

1. Утвърждава  разходите  за закупуване на медицинска апаратура, в размер съответстващ на 50 на сто от печалбата за 2021 г. на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I - БУРГАС“   ЕООД, представляващи частично плащане на 1 бр. апарат Рентген ProOne Planmeca в размер на 2 863,29  лв.

2. Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура, в размер съответстващ на 50 на сто от печалбата за 2021 г., на „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I БУРГАС“ ЕООД представляващи частично плащане на Ехографски апарат Landwind Mirror 2 Touch комплект с конвексен и линеен трансдюсер,  в размер  на 27 147,70  лв.

3. Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура, в размер съответстващ на 50 на сто от печалбата за 2021 г., на „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II  БУРГАС“ ЕООД представляващи частично плащане на Цифрова ултразвукова система Samsung HS 40 със стандартни принадлежности: Ехограф Samsung HS 40, Трансдюсер линеен (5.0-12.0MHz)1 брой, Трансдюсер конвексен (2.0-8.0MHz)1 брой, Видеопринтер SONY UP-X898MD1 брой, Непрекъсв. захранване FSP Champ СН1 брой , в размер  на 25 463,74 лв.

4. Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура, в размер съответстващ 50 на сто от печалбата за 2021 г., на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – БУРГАС“ ЕООД за частично плащане при закупуването Рентгенов генератор- употребяван, в размер на 10 912,21 лв.

5. Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура, в размер съответстващ на 50 на сто от печалбата за 2021 г., на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II –БУРГАС“ ЕООД за частично плащане при закупуването Ехограф Ebit 50 със стандартни принадлежности – две сонди, принтер и количка, в размер на  23 599,91 лв.

6. Утвърждава разходи, в  размер съответстващ на 50 на сто от печалбата за 2021 г. на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД,  за частично погасяване на плащания по кредит за закупуване на Автоматизирана терапевтична система за брахитерапия и система за нуклеарна медицинска диагностика, в размер на 577 048,06  лв.

7. Утвърждава разходите за закупуване на модул подсистема за болнична помощ, в размер съответстващ на 50 на сто от печалбата за 2021 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ проф. д-р Иван Темков – БУРГАС“ ЕООД, за закупуването на 1 брой Компютърна конфигурация със софтуер  включващ: 1бр. настолен компютър, Програмен продукт Windows 10 Pro OEM 1бр., Програмен продукт OFFICE H/B 2019 MLK 1 бр., и частично заплащане на 1 брой Компютърна конфигурация със софтуер включващ: 1бр. настолен компютър, Програмен продукт Windows 10 Pro OEM 1бр., Програмен продукт OFFICE H/B 2019 MLK 1 бр., в размер  на 2 990,23 лв.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13310 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Актуализация на месечната наемна цена по сключен договор №04-06-66(622-1)/26.03.2014 г. между „Бургасбус“ ЕООД и Община Бургас за ползване на моторни превозни средства

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие да се актуализира определената месечна цена в Договор № 64-06-66(622-1)/26.03.2014 г., за наем на превозни средства за извършване на обществена услуга за превоз на пътници.

2. Дава съгласие да се измени чл.3, ал.1 от Договор № 64-06-66(622-1)/26.03.2014 г., за наем на превозни средства за извършване на обществена услуга за превоз на пътници както следва:

„Наемателят дължи на Наемодателя за плащане обща месечна наемна цена за ползването на предоставените моторни превозни средства – 28 (двадесет и осем) съчленени дизелови автобуса, марка „Соларис“, модел „Урбино“ 18 и 39 (тридесет и девет) соло метанови автобуса, марка „Соларис“, модел „Урбино“ 12 в размер на 25 200 (двадесет и пет хиляди и двеста) лв. без ДДС, платими до 20 (двадесето) число на месеца, следващ месеца, за който се отнася плащането“

3. Изменението на клаузата на чл.3, ал.1 от договора влиза в сила от 01.01.2023 г.

4. Дава съгласие, управителят на „Бургасбус“ ЕООД да подпише анекс към договор № 64-06-66(622-1)/26.03.2014 г. съгласно приложения проект.

5. Упълномощава Красимир Стойчев, заместник-кмет „Финанси, бюджет и икономика“ на Община Бургас, да подпише анекс към договор № 64-06-66(622-1)/26.03.2014 г., съгласно приложения проект.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13321 Докладна записка от общински  съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Определя основно месечно трудово възнаграждение на кмета на Община Бургас в размер на 50% (петдесет процента) от максимално определения размер от възнаграждението на министър в Република България, считано от  01.01.2023 г., като се начислява и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на едно на сто (1%) върху основното месечно възнаграждение. Необходимите средства да се планират в бюджета на Община Бургас, считано от 2023 г. като част от разходите за персонал на общинска администрация.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13316 Докладна записка от инж. Петко Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно: Актуализация на Приложения към  Договор  за обществена услуга за превоз на пътници № 04-06-66(692) / 10.06.2014 г. във връзка с придобити 56 броя нови електрически автобуси 

РЕШЕНИЕ:

 1. Приема актуализирана справка към Приложение 6, „Технически изисквания към превозните средства”, към Договор за обществена услуга за превоз на пътници № 04-06-66(692)/10.06.2014 г., сключен между Община Бургас, Бургасбус ЕООД и Общински съвет – Бургас, съгласно приложения проект.
 2. Приема актуализирано Приложение 15 „Активи, собственост на оператора, необходими за извършване на ЗОУ“ от Договор за обществена услуга за превоз на пътници № 04-06-66(692)/10.06.2014 г., съгласно приложения проект.
 3. Упълномощава председателят на Общински съвет – Бургас, Кмета на Община Бургас и управителят на Бургасбус да подпишат приетите  актуализирани документи по т. 1 и 2 от настоящото решение.

 

Приложение 6.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

           

СПРАВКА

         

м. октомври 2022 г.

       
           

Превозни средства

       

Дизел

44

27.33%

     

Метан

39

24.22%

     

Електробуси

78

48.45%

     

Общо

161

       
           

Стандарт

         

EURO

         

E5

73

45.34%

     

E6

10

6.21%

     

Ел. двигател

78

48.45%

     
           

Средна възраст на превозните средства

5.522 год.

       
           

За Общински съвет – Бургас:

   

За „Бургасбус“ ЕООД:

проф. д-р Севдалина Турманова

 

инж. Петко Драгнев

Председател на Общинския съвет – Бургас

 

Управител

           

За Община Бургас:

       

Димитър Николов

       

Кмет на Община Бургас

       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

АКТИВИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОПЕРАТОРА, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗОУ

 

№ по ред

Марка

Модел

Д К №

Въвеждане в Бургасбус

Година производство

Места

Гориво

Вид

Първоначална

Балансова

1

Тролейбус

Соларис-Шкода

13339

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

463732.4

2

Тролейбус

Соларис-Шкода

13340

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

473994.66

3

Тролейбус

Соларис-Шкода

13341

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

473994.66

4

Тролейбус

Соларис-Шкода

13342

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

473994.66

5

Тролейбус

Соларис-Шкода

13343

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

473994.66

6

Тролейбус

Соларис-Шкода

13344

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

479125.79

7

Тролейбус

Соларис-Шкода

13345

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

473994.66

8

Тролейбус

Соларис-Шкода

13346

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

473994.66

9

Тролейбус

Соларис-Шкода

13347

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

473994.66

10

Тролейбус

Соларис-Шкода

13523

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

473994.66

11

Тролейбус

Соларис-Шкода

13524

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

473994.66

12

Тролейбус

Соларис-Шкода

13525

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

479125.79

13

Тролейбус

Соларис-Шкода

13526

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

479125.79

14

Тролейбус

Соларис-Шкода

13527

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

479125.79

15

Тролейбус

Соларис-Шкода

13528

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

479125.79

16

Тролейбус

Соларис-Шкода

13529

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

479125.79

17

Тролейбус

Соларис-Шкода

13530

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

499650.31

18

Тролейбус

Соларис-Шкода

13531

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

499650.31

19

Тролейбус

Соларис-Шкода

13532

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

499650.31

20

Тролейбус

Соларис-Шкода

13533

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

499650.31

21

Тролейбус

Соларис-Шкода

13534

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.65

499650.31

22

Тролейбус

Соларис-Шкода

13535

2014

2014

25+1

Ток/Дизел

Соло

923141.55

499650.21

23

Карсан

Джест

А 9547 МТ

2016

2016

15+1

Дизел

Соло

82737.26

9828.02

24

Карсан

Джест

А 9549 МТ

2016

2016

15+1

Дизел

Соло

82737.26

9828.02

25

Карсан

Джест

А 9552 МТ

2016

2016

15+1

Дизел

Соло

82737.26

9828.02

26

Карсан

Джест

А 9554 МТ

2016

2016

15+1

Дизел

Соло

82737.26

9828.02

27

Карсан

Джест

А 9558 МТ

2016

2016

15+1

Дизел

Соло

82737.26

9828.02

28

Карсан

Джест

А 9561 МТ

2016

2016

15+1

Дизел

Соло

82737.26

9828.02

29

Соларис

Урб.18

А 8599 МХ

2016

2016

40+1

Дизел

Съчленен

516301.78

145210.12

30

Соларис

Урб.18

А 8600 МХ

2016

2016

40+1

Дизел

Съчленен

516301.78

145210.12

31

Соларис

Урб.18

А 9185 МХ

2016

2016

40+1

Дизел

Съчленен

516301.78

145210.12

32

Соларис

Урб.18

А 9186 МХ

2016

2016

40+1

Дизел

Съчленен

516301.78

145210.12

33

Соларис

Урб.18

А 9187 МХ

2016

2016

40+1

Дизел

Съчленен

516301.78

145210.12

34

Соларис

Урб.18

А 9188 МХ

2016

2016

40+1

Дизел

Съчленен

516301.78

145210.12

35

Соларис

Урб.18

А 9193 МХ

2016

2016

40+1

Дизел

Съчленен

516301.78

145210.12

36

Карсан

Атак

А 1679 НН

2019

2019

25+1

Дизел

Соло

235503.34

117716.44

37

Карсан

Атак

А 1680 НН

2019

2019

25+1

Дизел

Соло

235503.34

117716.44

38

Карсан

Атак

А 1681 НН

2019

2019

25+1

Дизел

Соло

235503.34

117716.44

39

Иризар

Иебус 18

А 4154 НХ

2021

2021

32+1

Електродв.

Съчленен

1457777.58

1324147.93

40

Иризар

Иебус 18

А 4155 НХ

2021

2021

32+0

Електродв.

Съчленен

1457777.58

1324147.93

41

Иризар

Иебус 18

А 4156 НХ

2021

2021

32+1

Електродв.

Съчленен

1457777.58

1324147.93

42

Иризар

Иебус 12

А 4157 НХ

2021

2021

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

891821.23

43

Иризар

Иебус 18

А 4798 НХ

2021

2021

32+1

Електродв.

Съчленен

1457777.58

1336296.08

44

Иризар

Иебус 18

А 4799 НХ

2021

2021

32+1

Електродв.

Съчленен

1457777.58

1336296.08

45

Иризар

Иебус 18

А 6403 НХ

2021

2021

32+1

Електродв.

Съчленен

1457777.58

1348444.23

46

Иризар

Иебус 18

А 6404 НХ

2021

2021

32+1

Електродв.

Съчленен

1457777.58

1348444.23

47

Иризар

Иебус 18

А 7084 НХ

2022

2021

32+1

Електродв.

Съчленен

1457777.58

1372740.53

48

Иризар

Иебус 18

А 7085 НХ

2022

2021

32+1

Електродв.

Съчленен

1457777.58

1372740.53

49

Иризар

Иебус 18

А 7820 НХ

2022

2021

32+1

Електродв.

Съчленен

1457777.58

1372740.53

50

Ютонг

Е9-А

А 7679 НХ

2022

2021

21+1

Електродв.

Соло/Мини/

489400

460851.69

51

Ютонг

Е9-А

А 7681 НХ

2022

2021

21+1

Електродв.

Соло/Мини/

489400

460851.69

52

Ютонг

Е9-А

А 7682 НХ

2022

2021

21+1

Електродв.

Соло/Мини/

489400

460851.69

53

Ютонг

Е9-А

А 7684 НХ

2022

2021

21+1

Електродв.

Соло/Мини/

489400

460851.69

54

Ютонг

Е9-А

А 7685 НХ

2022

2021

21+1

Електродв.

Соло/Мини/

489400

460851.69

55

Ютонг

Е9-А

А 7687 НХ

2022

2021

21+1

Електродв.

Соло/Мини/

489400

460851.69

56

Ютонг

Е9-А

А 7688 НХ

2022

2021

21+1

Електродв.

Соло/Мини/

489400

460851.69

57

Ютонг

Е9-А

А 7690 НХ

2022

2021

21+1

Електродв.

Соло/Мини/

489400

460851.69

58

Ютонг

Е9-А

А 7692 НХ

2022

2021

21+1

Електродв.

Соло/Мини/

489400

460851.69

59

Ютонг

Е9-А

А 7694 НХ

2022

2021

21+1

Електродв.

Соло/Мини/

489400

460851.69

60

Ютонг

Е9-А

А 7697 НХ

2022

2021

21+1

Електродв.

Соло/Мини/

489400

460851.69

61

Ютонг

Е9-А

А 7701 НХ

2022

2021

21+1

Електродв.

Соло/Мини/

489400

460851.69

62

Иризар

Иебус 12

А 0437 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

63

Иризар

Иебус 12

А 0438 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

64

Иризар

Иебус 12

А 0439 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

65

Иризар

Иебус 12

А 0441 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

66

Иризар

Иебус 12

А 0443РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

67

Иризар

Иебус 12

А 0634 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

68

Иризар

Иебус 12

А 0635 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

69

Иризар

Иебус 12

А 0636 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

70

Иризар

Иебус 12

А 0876 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

71

Иризар

Иебус 12

А 0877 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

72

Иризар

Иебус 12

А 0878 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

73

Иризар

Иебус 12

А 1203 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

74

Иризар

Иебус 12

А 1205 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

75

Иризар

Иебус 12

А 1206 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

76

Иризар

Иебус 12

А 1664 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

77

Иризар

Иебус 12

А 1667 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

940912.33

78

Иризар

Иебус 12

А 2408 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

965457.88

79

Иризар

Иебус 12

А 2409 РА

2022

2022

26+1

Електродв.

Соло

981821.58

957276.03

80

Иризар

Иебус 12

А 2410 РА

2022

2022

26+1