ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №44 ОТ ДАТА 29.11.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 29.11.2022 - 15:07

На 29.11.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-13529 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансов ресурс за извършване на проучвателни и проектни дейности за укрепване на свлачищна територия по крайбрежна зона между солниците и кв. Сарафово 

 

 1. ОбС 08-00-13370 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13453 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Бургас за периода 2021 – 2028 г.

 

 1. ОбС 08-00-13462 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг от Европейска инвестиционна банка за финансиране и рефинансиране на разходи по проект: „Създаване на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ Бургас“

 

 1.  ОбС 08-00-13426 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предприемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш, във връзка с икономическата обстановка в страната 

 

 1. ОбС 08-00-13454 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост  (Основно училище „Антон Страшимиров“; Основно училище „Георги Бенковски“; Детска градина „Вълшебство“; Детска градина „Ален Мак“, кв. Сарафово)

 

 1. ОбС 08-00-13455 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Английска езикова гимназия „Гео Милев“; Основно училище „Климент Охридски“; Основно училище „Васил Априлов“) 

 

 1. ОбС 08-00-13456 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложение за изпълнение на инвестиция по компонент 1: Образование и умения, инвестиция 2: „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Основно училище „Христо Ботев“, кв. Сарафово)

 

 1. ОбС 08-00-13457 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като водещ партньор в проект „Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София. (Слънчеви градове), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) и подпише партньорско споразумение със Столична Община и Българска соларна асоциация, партньори по проекта  

 

 1. ОбС 08-00-13425 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Укрепване  капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“ по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

 

 1. ОбС 08-00-13451 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено“, ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ 

 

 1. ОбС 08-00-13452 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект № BG14MFOP001-1.019-0003 „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки” на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство

 

 1. ОбС 08-00-13461 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас; 2. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ II-431, отреден – „за общински парк“, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13463 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с. Маринка, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 47202.24.10 по КК на с. Маринка – общинска частна собственост, вид територия „земеделска“, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с. Маринка, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 47202.24.4 по КК на с. Маринка – общинска собственост, вид територия „земеделска“, с начин на трайно ползване „пасище“; 3. Одобряване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с. Маринка, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13464 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464+725, за обслужване на УПИ XV-2582, ПИ с идентификатор 07079.3.2582 (бивш ПИ с идентификатор 07079.3.1312) по КК на гр. Бургас, в местност „Черния бряст“ по КВС на землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.2809 и 07079.3.2767  по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост; 2. Одобряване на ПУП-ПУР за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464+725, за обслужване на УПИ XV-2582, ПИ с идентификатор 07079.3.2582 (бивш ПИ с идентификатор 07079.3.1312) по КК на гр. Бургас, в местност „Черния бряст“ по КВС на землището на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13491 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.23 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост; 2. ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-13467 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, за изграждане на нов трафопост – тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ І в кв. 135б по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.319 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13430 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, блок №54, вх. 3, ет. 5, ап. 13 (десен), на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-13431 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден рудник, блок № 10(410), вход А(1), етаж 1, апартамент № 1 – ляв, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-13432 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден рудник, блок №53, вход В(3), етаж 7, апартамент № 69, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-13433 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден рудник, блок №41, вход Г(4), етаж 7, апартамент № 88, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-13434 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ №58, ет. 4 (3-ти жилищен), ап. 5, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-13435 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вход 11, етаж 8, апартамент 25, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-13446 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща ПИ с идентификатор 32425.28.5 по КККР на с. Изворище, целият с площ 1000 кв. метра, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-13436 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІV в квартал 14 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-13437 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III, кв. 8 по плана на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13438 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХII-1624 в кв. 107 по плана на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13439 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 54/1306 кв. м. ид. ч. от УПИ ХІ-73 в кв.14, целият с площ 1306 кв. м по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13440 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 34/934 кв. м. ид. ч. от УПИ ІV-76 в кв.29, целият с площ 934 кв. м по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13441 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IX-348 в кв. 31 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13442 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 32/1063 кв.м ид. ч. от УПИ VІІІ-333,334 в кв.15, целият с площ 1063 кв.м по плана на в.з. „Минерални бани“,  гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-13445 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба общинска идеална част от поземлен имот с идентификатор 07079.17.1330 по КККР на гр. Бургас, находящ се в м. „Старите лозя“, земл. кв. Рудник, гр. Бургас, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

 

 1.  ОбС 08-00-13447 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ I-62 в кв. 7 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.62 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-13448 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ I-21 в кв. 4а по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.21 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-13477 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XXV-1877 в кв. 151 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.3043 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-13478 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI в кв. 142 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1586 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-13480 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХVI-210, кв. 29 по ПУП – ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.502 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинските 110/389 кв.м идеални части от имота 

 

 1. ОбС 08-00-13481 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 5/701 кв.м ид. ч. от УПИ ХІІІ-1134 в кв. 79, целият с площ 701 кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-13468 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII-1449 в кв. 98 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1449 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1.  ОбС 08-00-13472 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за разпределяне реалното ползване на съсобствен недвижим имот

 

 1. ОбС 08-00-13427 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. и определяне на цена за ползването им

 

 1. ОбС 08-00-13443 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се в кв.11 „А“, по плана на ж.к. „Бр. Миладинови“, зад бл.117, между ул. „Камчия“ и ул. „Места“, гр. Бургас – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-13444 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Общински съюз на пенсионерите Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-13469 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Сдружение „Пенсионерски клуб „Св. Николай Чудотворец" 

 

 1. ОбС 08-00-13470 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Българска асоциация на пенсионерите – Обединени – Бургас“ 

 

 1. ОбС 08-00-13471 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004 – Бургас“ 

 

 1. ОбС 08-00-13475 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.16.1.107 в КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Странджа планина“ №17 (ЖСК „Български воин“), на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Сдружение за демократично образование – ФАР“ 

 

 1. ОбС 08-00-13476 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещения в имот – публична общинска собственост, находящи се в сградата на Кметството на кв. Рудник, гр. Бургас, представляваща сграда с идентификатор 07079.711.3516.1 по КККР на гр. Бургас по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за срок от 10 (десет) години

 

 1. ОбС 08-00-13466 Докладна записка от Малина Янакиева – управител на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за отдаване под наем срещу заплащане на шест броя работни помещения и един санитарен възел, находящи се на първи етаж в сградата, собственост на „Дентален център  І – Бургас“ ЕООД, на Регионална здравна инспекция – Бургас за временно ползване като база на отдел ,,Радиационен контрол“ към Дирекция ,,Обществено здраве“  

 

 1. ОбС 08-00-13458 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ, собственост на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13465 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Вземане на решение за предоставяне в управление на Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Бургас, кв. Рудник на движима вещ, общинска собственост – моторно превозно средство, за осъществяване на безплатни превози на ученици

 

 1. ОбС 08-00-13402 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2022 г. до 31.10.2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-13407 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на договорна ипотека в полза на търговска банка (финансова институция) за имоти с идентификатори 07079.605.384 и 07079.605.383 по КККР на гр. Бургас, собственост на „Булпласт БГ 1“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-13408 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл.10, ал.1, т.2 от Правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13483 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

 

 1. ОбС 08-00-13412 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Парични премии към национални литературни награди на Община Бургас за 2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-13413 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Увеличаване щата на ПФА „Странджа“

 

 1. ОбС 08-00-13390 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на детско-юношеската школа към Волейболен клуб „Бургос Волей“ от бюджета за спорт

 

 1. ОбС 08-00-13449 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев  – председател на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянна комисия по устройство на територията, относно: Предложения за именуване на нови улици на територията на Община Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-13394 Докладна записка от Иван Георгиев Гаврилов – зам.- председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13411 Докладна записка от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Обособяване на парцел за загробване на домашни любимци на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13423 Докладна записка от Христо Панайотов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Живко Господинов, Мадлен Мутафян и Стоян Коларов – общински съветници от БСП, относно: Отделяне на средства за честване на 80-годишнината от рождението на проф. Стефан Данаилов

 

 1. ОбС 08-00-13513 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Решение по т. 8 (Протокол № 43) от проведеното на 27.10.2022 г. заседание на Общински съвет – гр. Бургас, с което е дадено съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Бургас“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на Топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика“ 

 

 1. ОбС 08-00-13516 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на целеви средства на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД, за изработване на инвестиционен проект, промяна на предназначението на съществуваща сграда и нейната реконструкция в корпус за предоставяне на медицински дейности

 

 1. ОбС 08-00-13340 Питане от Живко Господинов  - общински съветник от ПП БСП, относно: Липса на улично осветление на паркинг в к-с „Меден рудник“ на бл. 16, вх. от 1 до 5

 

 1. ОбС 08-00-13375 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от ПП БСП, относно: Констатиране на необходимост от предприемане на мерки по премахване на дървета в ж.к. „Меден рудник“, на паркинга пред бл. 19, вх.1  

 

 1. ОбС 08-00-13378 Питане от д-р Георги Дракалиев – общински съветник от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Премахване на съборените от ураган дървета и клони на територията на община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-13397 Питане от Мария Табакова – общински съветник от ДБГ, относно: Решение на Общински съвет – Бургас от 27.10.22 г. свързано с увеличението на възнаграждението на кмета

 

 1. ОбС 08-00-13398 Питане от Мария Табакова – общински съветник от ДБГ, относно: Увеличение на заплатите на служителите в администрацията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13410 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Сигнали от граждани за неприятни миризми

 

 1. ОбС 08-00-13414 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Задължения по договор на фирма „Нелсън“

 

 1. ОбС 08-00-13415 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Зала Арена – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13420 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Цялостното състояние на инфраструктурата на гр. Българово

 

 1. ОбС 08-00-13421 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Извършване на оглед на състоянието на пешеходните пътеки на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13428 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Локациите, на които мобилната автоматична станция за измерване КАВ е работила през периода 1 юни – 31 август 2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-13479 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Строителство в имот с кадастрален номер 07079.613.360

 

 1. ОбС 08-00-13486 Питане от Иван Иванов  и Росен Топкаров - общински съветници от  ПП "Средна европейска класа", относно: Изграждане на детска болница в град Бургас 

             

 1. ОбС 08-00-13485 Питане от Иван Иванов  и Росен Топкаров - общински съветници от  ПП "Средна европейска класа", относно: Изграждане на детска болница в град Бургас (КСС)

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас