ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №46 ОТ ДАТА 20.12.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 21.12.2022 - 10:37

На 20.12.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-13573 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13547 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол №21/20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

 

 1. ОбС 08-00-13563 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на  отпадъците на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13552 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Наредба за изменение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13577 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; с последващи изменения и допълнения

 

 1. ОбС 08-00-13578 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнения на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Обреден комплекс – Бургас“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 6, Протокол № 18/21.12.2020 г.

 

 1.  ОбС 08-00-13561 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2023/2024 година и Правила  за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2023/2024 година

 

 1. ОбС 08-00-13562 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-13558 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Вътрешнокомпенсирани промени и приемане на поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи

 

 1. ОбС 08-00-13590 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Сътрудничество при реализирането на дейностите по международен проект: „Европейска мрежа за автентични градове“

 

 1. ОбС 08-00-13565 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Меморандум за разбирателство и Споразумение за финансиране на проект „УНИЦЕФ – България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“, финансиран от Детския фонд на ООН по Програмата за страната 2023 – 2027 г.

 

 1. ОбС 08-00-13559 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Бъдеще за децата – Социално включване и равни възможности“ по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

 

 1. ОбС 08-00-13548 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Осигуряване на грижа в дома за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания на територията на община Бургас“ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

 

 1. ОбС 08-00-13560 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнително финансиране за изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.004-0002 „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, финансира с АДБФП BG16M1OP002-2.004-0002-C02 Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“

 

 1. ОбС 08-00-13574 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на идейна концепция за Археологически и термален парк „Акве Калиде – Бургаски минерални бани“ и Генерален план за развитие на различни тематични и функционални зони в парк „Бургаски минерални бани“, обхващащ ПИ с идентификатори 07079.13.1958, 07079.13.1959, 07079.13.1960, 07079.13.1957, част от 07079.13.213, 07079.13.1522, 07079.13.1523, 07079.13.1524, 07079.13.1525, 07079.13.1514, 07079.13.1511, 07079.701.75, 07079.701.409, 07079.701.496, 07079.701.68, 07079.701.69, 07079.701.407, 07079.701.406, 07079.701.74, част от 07079.701.411, 07079.701.90, част от 07079.701.444, 07079.701.445 по КККР на гр. Бургас“ 

 

 1.  ОбС 08-00-13569 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-333  по влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ на „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас, целият с площ от 5016 кв.м., отреден „За високотехнологично производство“, зона гр. Българово отразен в КККР на Област Бургас, Община Бургас, гр. Българово, м. Вая кайряк като ПИ с идентификатор 07332.64.667

 

 1. ОбС 08-00-13566 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „XI-та шахта“, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-13568 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Черно море, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13567 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на недвижими имоти – частна общинска собственост на „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“ – Община Бургас, представляващи самостоятелни обекти с №№1 и 6, находящи се на първия етаж на двуетажна масивна сграда с идентификатор 07079.608.320.3 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №19

 

 1. ОбС 08-00-13575 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на части от имоти – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за поставяне, по одобрена план – схема на поставяеми обекти – зарядни станции за електроавтомобили

 

 1. ОбС 08-00-13584 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, представляващ част от масивна едноетажна сграда, с идентификатор 47202.501.1036.1 по КККР на с. Маринка, община Бургас, находяща се в УПИ IV-501213, кв. 24 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, за аптека

 

 1. ОбС 08-00-13551 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за изменение по договор за наем на медицинска апаратура, собственост на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, предоставена за временно и възмездно ползване за нуждите на  „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД  

 

 1. ОбС 08-00-13553 Докладна записка от инж. Петко Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно:  Поемане на задължение от „Бургасбус“ ЕООД по банков кредит за инвестиция в изграждането на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди 

 

 1.  ОбС 08-00-13544 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2023 година в община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13554 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно:  Промяна на състава на Общински съвет по наркотични вещества – Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-13570 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-13542 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно:  Даване на съгласие за дофинансиране на Традиционния шампионат „Писта Бургас 2022“ – кръг от Националния шампионат по автомобилизъм 

 

 1. ОбС 08-00-13564 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Ф. С. Д. в полза на Р. Д. Д.

 

 1. ОбС 08-00-13557 Докладна записка от от проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров, Калояна Живкова, Бойчо Георгиев и Юлиян Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Подкрепа за провеждане на VII-та Национална Екологична конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“

 

 1. ОбС 08-00-13571 Докладна записка от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Присъединяване към Международната лига на демократичните градове

 

 1. ОбС 08-00-13288 Докладна записка от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Спасов, Георги Георгиев, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Изграждане на тротоар на улица „Девети септември” в участъка от моста на река „Чукарлийка” до края на улицата. Асфалтиране на улиците и ремонт на тротоарите на: ул. „Съветска”, ул. „Гагарин” и ул. „Тракия”

 

 1. ОбС 08-00-13540 Питане от Боян Дяков и Ивайло Вагенщайн – общински съветници от ПП НФСБ, относно: Спа център „Акве Калиде“

 

 1. ОбС 08-00-13543 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Премахване на такса за паркиране в „синя зона“ на  ул. „Шейново“ по време на ремонтни дейности

 

 1. ОбС 08-00-13550 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Разходи за празнични събития и новогодишна украса на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13556 Питане от Манол Тодоров и Стоян Грозев – общински съветници, относно: Специализиран център за рехабилитация и психологическа подкрепа на деца с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства в град Бургас, кв. Ветрен

 

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас