ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №49 ОТ ДАТА 28.02.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 28.02.2023 - 12:40

На 28.02.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-13750 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“

 

 1. ОбС 08-00-13759 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13792 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас и проф. Сотир Николов Сотиров – председател на Постоянната комисия по наука, иновации и оперативни програми, относно: Приемане на правила за подкрепа на международни, национални и регионални научни събития, майсторски класове и научноприложни проекти, провеждани на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13804 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година

 

 1.  ОбС 08-00-13811 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Приемане на „Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие 2021-2030“ 

 

 1. ОбС 08-00-13770 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Актуализация на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2022 – 2030 година и План за действие

 

 1. ОбС 08-00-13809 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект „Инфраструктура за нулеви емисии“/Zero Carbon Infrastructure (ZCI), финансиран по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“ (Interreg Europe 2021 – 2027)  

 

 1. ОбС 08-00-13810 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект „Подкрепа декарбонизирането на туристическата индустрия след Covid-19“ „DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support (DETOCS)“, финансиран по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“ (Interreg Europe 2021 – 2027)

 

 1. ОбС 08-00-13812 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Реформиране на Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ гр. Бургас чрез изграждане на сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст в УПИ II-525, кв.9, ПИ с идентификатор  07079.701.525, по плана на в. з. „Минерални бани“, гр. Бургас“ по обявена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма за модернизиране на дългосрочната грижа на Националния план за възстановяване и устойчивост

 

 1. ОбС 08-00-13803 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на „Център за психично здраве „Проф. Ив. Темков – Бургас“ ЕООД за финансиране на проект за подобряване условията на труд по  Фонд „Условия на труд”

 

 1. ОбС 08-00-13807 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение към фонд „Социална закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ за нуждите на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства- гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19

 

 1. ОбС 08-00-13828 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Бургас, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.  

 

 1. ОбС 08-00-13797 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонение от правилата и нормативите на Наредба №7/2003г. за ПНУОВТУЗ по отношение на разпоредбата на чл.43, т.3 за необходима площ на терен за болница за УПИ VII­­-842 в кв.68 по плана на  ПЗ „Север”, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.602.842 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13800 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в землището на с. Твърдица, Община Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.6.7, 72151.1.18 и 72151.1.15 по КК на с. Твърдица, община Бургас, които са общинска частна и общинска публична собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в землището на с. Твърдица, Община Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатор 72151.1.16 – общинска публична собственост, земеделска територия с начин на трайно ползване „пасище. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл.134 от ЗУТ във връзка с чл.16, ал.1, чл.16а и чл.62а, ал.4 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в землището на с. Твърдица, Община Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за УПИ X отреден „за озеленяване“ в кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 72151.503.123, 72151.1.5, 7215.1.17, 72151.503.89 и 72151.503.122 по КК на с. Твърдица, Община Бургас. 4. Одобряване на задание за проектиране по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в землището на с. Твърдица, Община Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, изменение на ПУП-ПР за УПИ X отреден „за озеленяване“ в кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 72151.503.123, 72151.1.5, 7215.1.17, 72151.503.89 и 72151.503.122 по КК на с. Твърдица, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13798 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на: 1. Изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XIX-47a (ПИ 07079.659.478), УПИ XV-1 (ПИ 07079.659.482), УПИ XIV-47a (ПИ 07079.659.479), УПИ XIII-1 в кв.2 и УПИ I-1 в кв.6 (ПИ 07079.659.477) и ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.659.481 и ПИ 07079.659.495, кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас; 2. Работен устройствен план за УПИ ХIII, XIX, ХХ, ХIV, ХV, ХII, XI в кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас.

 

 1. ОбС 08-00-13799 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на: 1.1 Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 32367.28.117 по КК на с. Извор – общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 1.2 Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП ПП) за утвърждаване на трасе на ел. кабел за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 32367.28.117 по КК на с. Извор – общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за: 2.1 Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас; 2.2 Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП ПРЗ) за ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас; 2.3 Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП ПП) за утвърждаване на трасе на водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас; 2.4 Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП ПП) за утвърждаване на трасе на ел. кабел за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас. 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за: 3.1 ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас; 3.2 ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с .Извор, Община Бургас; 3.3 ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас; 3.4 ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на ел. кабел за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13823 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на С. С. К. в УПИ I в кв. 35 по ПУП-ПРЗ на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, за изграждане на пристройка към жилище с идентификатор 07079.825.667.2.1 на първи етаж в сграда с идентификатор 07079.825.667.2. 

 

 1. ОбС 08-00-13824 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за изграждане на трафопост - тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ V-1123 в кв. 1а по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.618.1123 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13805 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. „Банево“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13806 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-13822 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VІІІ и УПИ ІХ, двата в кв.5 и УПИ VІІІ в кв.8 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13808 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. Шилото, землище кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-13813 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-46 в кв. 4 по плана на с. Твърдица, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 72151.501.46 по одобрените КККР на с. Твърдица, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-13814 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-30 в кв. 13 по плана на с. Твърдица, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 72151.501.30 по одобрените КККР на с. Твърдица, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-13815 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ ІV-152 в кв.23 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13816 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XVI-32 в кв. 2 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.32 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-13817 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ XVIII-757 в кв. 33 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13818 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-1935 в кв. 144 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1935 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-13819 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХI-31, кв. 33 по плана на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13820 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX-1884 в кв. 151 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Черно море“ – кв. „Рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1884 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-13821 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 50/694 кв.м идеални части от УПИ Х-394 в кв.52, целият с площ 694 кв.м, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас - частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-13827 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. „Росенец“, землище кв. „Крайморие“, гр. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

 

 1. ОбС 08-00-13826 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2023/2024 година

 

 1. ОбС 08-00-13801 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на каналнопомпена станция, разположена в имот с идентификатор 07079.605.3 по КК и КР на гр. Бургас на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13791 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Бургас за 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-13777 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-13781 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на постоянни комисии 

 

 1. ОбС 08-00-13830 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Ред и условия за отдаване на части от общински имоти за поставяне на преместваеми обекти

 

 1. ОбС 08-00-13782 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в Уведомление №19-00-65/06.02.2023 г. и покана за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД 

 

 1. ОбС 08-00-13788 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2022 г. за  дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13793 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Одобряване на командировки на г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас, за периода 21.03.2022 г. – 19.01.2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-13692 Отчет от Тодор Стамболиев – обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник за 2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-13846 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подкрепа на инициативата за откриване на филиал на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в град Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13738  Питане от  Васил Иванов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Разполагане на съоръжение за активни забавления

 

 1. ОбС 08-00-13783 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Липса на контейнери за растителни отпадъци в кв. „Сарафово“ 

 

 1. ОбС 08-00-13785 Питане от Иван Иванов – общински съветник от  ПП „Средна европейска класа“, относно: Приходи от „Синя зона“, „Зелена зона“ и „Зона с комбиниран режим“ за 2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-13796 Питане от Евелина Михалева и Димо Грудев – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Тенис корт в кв. „Сарафово“

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас