ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №51 ОТ ДАТА 29.05.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 25.05.2023 - 10:51

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам  ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.05.2023 година  (понеделник) от 9:00 часа, с продължение на 30.05.2023 година (вторник) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-14063 Докладна записка от Иво Баев – председател на временна комисия за изработване на проект на Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас , относно: Приемане на Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14098 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проектно предложение, с които Община Бургас кандидатства за отпускане на финансиране по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, която е част от инвестиция „Модернизация на образователната инфраструктура“, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

 

 1. ОбС 08-00-14090 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват на регулационните планове на ж.к. „Изгрев“ и ж.к. „Зорница“, при кръстовище на бул. „Никола Петков“ с ул. „Димитър Димов“, гр. Бургас, с цел образуване на ново кръгово кръстовище – тип „Елипса“ и осигуряване на габарит на втора лента за движение при бул. „Никола Петков“ – при осови точки с №№ о.т.901б – 900ж – 900е – 900з – 900в – 900а по регулационния план на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14091 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Черна гора (бивша м. Кара баир), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.7.105 и 07079.7.281 по КК на гр. Бургас – и двата общинска частна собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 07079.8.416 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „територия на транспорта“; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ за изработване на проект за: - ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Черна гора (бивша м. Кара баир), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място; - Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.8.497 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Черна гора (бивша местност Кара баир), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място; 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за: - ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Черна гора (бивша местност Кара баир), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място; -  ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.8.497 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Бързия дол (бивша местност Сулу дере), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място

 

 1. ОбС 08-00-14092 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на оптична кабелна линия „07-807/ТШ4-0807-0801/ТШ6“, преминаващо през землището на гр. Бургас и землището на гр. Поморие, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия,  преминаващо на територията на Община Бургас през ПИ с идентификатори 07079.1.1342, 07079.20.8, 07079.20.3, 07079.20.4, 07079.20.1 и 07079.1.1040 по КК на гр. Бургас, общинска публична собственост

 

 1. ОбС 08-00-14093 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.4 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПУР) в участъка между о.т. 15 – о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о. т. 179 – о. т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I в кв.46, УПИ L и УПИ LLII-105 в кв.16 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП – ПУР в участъка между о. т. 15 - о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I в кв.46, УПИ L и УПИ LLII-105 в кв.16 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14086 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ V-86 в кв. 7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти

 

 1. ОбС 08-00-14097 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XXIX-604, кв.53 по плана на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.826.604 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14074 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14083 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.612.219 по КК на гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-14087 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№30, вх.№4, ет.№8, ап.-десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-14094 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 80 (480), вход 3 (В), етаж 6, апартамент № 55 – среден, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-14095 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 131, вход В, етаж 7, апартамент № 60 – среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-14096 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 60(460), вход 2(Б), етаж 5, апартамент № 35-десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-14075 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ І-16 в кв.5 по ПУП – ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14076 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 105/1455 кв.м идеални части от УПИ VІІ-272 в кв.23, целият с площ 1455 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-14077 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 83/945 кв.м ид. ч. от УПИ ХХІІІ-75 в кв. 3, целият с площ 945 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-14078 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ І-300 в кв.40 по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14079 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ Х-19 в кв.5 по ПУП – ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14080 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ V-137 в кв.23 по ПУП – ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14081 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 29/758 кв.м идеални части от УПИ ХІ-532 в кв. 39, целият с площ 758 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-14082 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ Х-202 в кв.32 по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14089 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на предварителното съгласие за извършване на замяна на имоти, собственост на юридическо лице, подлежащи на отчуждаване, с имот частна общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 4, предл. второ и ал. 5 от Закона за общинската собственост 

 

 1. ОбС 08-00-14088 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект №4, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.116.1.49 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ №115, партер, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за офис 

 

 1. ОбС 08-00-14084 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-14085 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-14073 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на споразумение  за разсрочено плащане между Община Бургас и Сдружение „Плувен клуб „Бриз” – гр. Бургас, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

 

 1. ОбС 08-00-14039 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на Сдружение Волейболен клуб „Нефтохимик 2010“ за постигнато спортно постижение – Шампиони на България по волейбол за 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-14053 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за предстоящи спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-14042 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на рентгенова тръба за РЕТ/СТ за Отделение по нуклеарна медицина към „КОЦ – Бургас” ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-14043 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на видеоендоскопска система за Отделение по онкогастроентерология към „КОЦ – Бургас” ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-14045 Докладна записка от д-р Атанас Димов Бошев – управител на „Медицински център II – Бургас“ ЕООД, относно: Продажба на недвижим имот, дълготраен материален актив, включен в капитала на дружеството

 

 1. ОбС 08-00-14060 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.11.2022 г. до 30.04.2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-14054 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14066 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проект на решение, посочен в Покана №19-00-202/20.04.2023 г. за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД 

 

 1. ОбС 08-00-14100 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-14067 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-14099 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Удължаване срока на договора за управление на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-14070 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. „Ветрен“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14065 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на адреса на предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14061 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Образуване на Временна комисия за проучване на възможностите за създаване на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14023 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Указателни табели и информираност за общинските платени паркинги

 

 1. ОбС 08-00-14031 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Срокове и причини за забавяне на строително-монтажни дейности

 

 1. ОбС 08-00-14036 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Проблеми с трафика и ежедневни задръствания по пътя за кв. „Сарафово“ в участъка на северния обход

 

 1.  ОбС 08-00-14040 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Изпълнение на прието решение на ОбС Бургас на провело се заседание №15 от дата 27.10.2020 година (докладна записка 08-00-10664)

 

 1. ОбС 08-00-14044 Питане от Живко Господинов, Мадлен Мутафян и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Ремонт на улица „Фердинандова“

 

 1. ОбС 08-00-14047 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Състояние на пътната настилка пред 4 РПУ – Бургас в ж.к. „Меден рудник“

 

 1. ОбС 08-00-14071 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Състоянието на обществено достъпните площадки за игра, кътове за отдих, открити фитнеси разположени на озеленени площи за широко обществено ползване на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14072 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Отличия и награди, връчени от Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14108 Питане от  Георги Спасов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на автобусни заслони

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас