ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 28.04.2020 ГОДИНА

r.raykova на Вт., 21.04.2020 - 15:05

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.04.2020 година  (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 29.04.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. „Зорница“ 40, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-9953 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9952 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

 

 1. ОбС 08-00-9967 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

 

 1. ОбС 08-00-9968 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

 

 1. ОбС 08-00-9972 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9969 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника  за реда на предоставяне  на целеви финансови средства от общински здравен фонд

 

 1. ОбС 08-00-9970 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-9971 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори

 

 1. ОбС 08-00-9977 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9964 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци – Братово

 

 1. ОбС 08-00-9955 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отсрочване на дължимата месечна наемна цена по сключен договор №04-06-66(622-1)/26.03.2014г. между „Бургасбус“ ЕООД и Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9983 Докладна записка от Иван Гаврилов – Председател на комисията по чл. 5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас, относно: Становище на  комисията по чл. 5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас и предложения за решение 

 

 1. ОбС 08-00-9981 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургасотносно: Допускане на намалено отстояние по реда на чл.36, ал.4 от ЗУТ, при предвидено застрояване с проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІX-593 и ХІ-593 в кв.7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.683 и 07079.702.684 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9979 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за външен водопровод, захранващ ПИ с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754, 57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758, 57491.18.759, 57491.18.760, 57491.18.761 и 57491.18.761 в местност „Кошарите“, землище гр. Поморие, Община Поморие, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.1.610 по КК на гр. Бургас – общинска собственост и засягащ със сервитута си ПИ с идентификатор 07079.1.716 по КК на гр. Бургас – общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-9980 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатори 07079.5.704 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, попадащ между устройствени зони 4/Пп, 07079/16, 07079/17 и 07079/18 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, и ПИ с идентификатор 07079.5.759 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, попадащ в устройствена зона 4/Пп съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, и двата имота част от Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с който се обособяват нови обслужващи улици за обслужване на имотите в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, землище кв. Долно Езерово, в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствени зони З/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, нови кв.105 и кв.106, нов УПИ I в нов кв.106 и нови УПИ I, II, III, IV и V в нов кв.105 по плана на кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-9985 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ II-372 и IV-372 в кв. 22а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване по реда на чл.21 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди

 

 1. ОбС 08-00-9986 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ V-133 в кв. 3а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване по реда на чл.21 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди

 

 1. ОбС 08-00-9978 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г.  заседание (Протокол №6) в раздел VII “Обекти от първостепенно значение”

 

 1. ОбС 08-00-9993 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост, находящи се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9997 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, находящ се в м. Под шосето, землище гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10001 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-9990 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургасотносно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците – Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-9991 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор 72151.506.67 по КККР на с. Твърдица, находящ се в с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-9992 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, всички в кв.3 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9998 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XI-147 в кв.15 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.147 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-9999 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ II-151 в кв.16 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.151 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-9994 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между физическо лице и Община Бургас, чрез извършване на доброволна делба на ПИ с проектен идентификатор 07079.620.366 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ ІІ-1864,1865 в кв. 42 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас и ПИ с проектен идентификатор 07079.620.367 по КК на гр. Бургас, представляващ част от улична регулация

 

 1. ОбС 08-00-10002 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-9995 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от двуетажна сграда, представляваща павилион № 5 от ДГ „Звездица – Зорница“, град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-9996 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – гр. Бургас, на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, ул. „Урал“ № 1 

 

 1. ОбС 08-00-10000 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

 

 1. ОбС 08-00-9973 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършени разходи за закупуване на медицинска апаратура от „Комплексен онкологичен център“ ЕООД, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9956 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9966 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургасотносно: Избор на членове на комисия по чл. 10, ал. 2 от Правилника за насърчаване и подкрепа  на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ и общинска програма „Успешни студенти“

 

 1. ОбС 08-00-9974 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2021 година

 

 1. ОбС 08-00-10003 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – 3“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“

 

 1. ОбС 08-00-9984 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-9868 Докладна записка от Димитър Георгиев Найденов – общински съветник от „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), относно: Поставяне на пътни знаци

 

 1. ОбС 08-00-9935 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Нередности на живущи в к/с "Изгрев" след излят бетон на паркинг и неудобства при паркирането на МПС

 

 1. ОбС 08-00-9923 Питане от Стоян Демирев Грозев – общински съветник от ДБГ, относно: Изграждане на жилищна сграда в к-с "Възраждане", гр. Бургас

 

 

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас