ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №10 ОТ ДАТА 27.05.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 27.05.2020 - 16:40

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.05.2020 година  (сряда) от 09:00 часа, с продължение на 28.05.2020 година (четвъртък) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в  сградата на Спортна зала „Бойчо Брънзов“, находяща се в ж. к. „Зорница“ 40, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-10108 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства със средства на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10126 Докладна записка от Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10127 Докладна записка от Георги Дракалиев, Николай Стоянов и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на Наредба на основание чл.13а от ЗУТ 

 

 1. ОбС 08-00-10140 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Петър Статев и Георги Дракалиев – членове на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2020 г. и предоставяне на летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

 

 1. ОбС 08-00-10181 Докладна записка от общинските съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение

 

 1. ОбС 08-00-10068 Докладна записка от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев – общински съветници от БСП, относно: Приемане на мярка за защита на гражданите и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемична обстановка 

 

 1. ОбС 08-00-10079 Докладна записка от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодоров, Костадин Андонов – общински съветници от ПП „Движение България за гражданите“, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху таксиметровите превозвачи в община Бургас в условията на извънредно положение

 

 1. ОбС 08-00-10151 Докладна записка от Живко Табаков – общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Прилагане на допълнителни икономически мерки за справяне с последиците от COVID – 19

 

 1. ОбС 08-00-10093 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура BGENVIRONMENT-4.001 Предефиниран проект 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Резултат 4: „Повишаване възможностите на местните общини да намалят емисиите и да се адаптират към климатичните промени“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021

 

 1. ОбС 08-00-10092 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: "Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“; ДБФП № МДР-ИП-01-16/14.04.2020 г. , по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено“, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., подкрепена от Европейски фонд за морско дело и рибарство

 

 1. ОбС 08-00-10103 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивша местност „Наневия чифлик“), землище гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10104 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабелни линии 20kV – 2 бр. между ЖР №78 (ПИ с идентификатор 07079.1.1343 по КК на гр. Бургас) на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Стар“ (ПИ с идентификатор 07079.820.706 по КК на гр. Бургас) и ТП Сарафово 3 (ПИ с идентификатор 07079.820.262 по КК на гр. Бургас), кв. Сарафово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10115 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет – гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет – гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10117 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.13.74 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, част от ПУП – ПРЗ, с който се обособява нова обслужваща улица за обслужване на ПИ в устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на границите на кв. Банево. 2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07079.13.73 по КК на гр. Бургас, (бивш имот 000067 по недействаща КВС, бивша местност „До регулация“), землище на кв. Банево, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10129 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.615.301 по КК на гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

 

 1. ОбС 08-00-10137 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №74 (474), вход З (8), етаж 6, апартамент № 158 – ляв, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10130 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 67/1164 кв.м ид. ч. от УПИ VІІІ-271 в кв. 23, целият с площ 1164 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-10128 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-623 в кв. 65 по плана на с. Равнец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10131 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 112/712 кв.м идеални части от УПИ І-24 в кв. 2, целият с площ 712 кв.м, по плана на в.з. „До стопанския двор“, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-10133 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-231 в кв. 18 по плана на жк. „Лазур“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10132 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  в полза на  „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.42 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10134 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІV-506 в кв.20 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10136 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-10111 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода 30.10.2019 г. – 30.04.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10135 Отчет от Веселин Матеев Пренеров – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10114 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Общинска програма за детето 2020 година 

 

 1. ОбС 08-00-10120 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас ЕИК 000053184 до 23 юли 2020, предвид въведеното извънредно положение на територията на Република България и невъзможността процедурата да завърши в предварително определения за целта срок

 

 1. ОбС 08-00-10091 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начина на гласуване на проектите на решения, посочени в покана № 19-00-211/27.04.2020 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД

 

 1. ОбС 08-00-10078 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, свикано на 12.06.2020 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-10100 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни социални помощи

 

 1. ОбС 08-00-10101 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9867 Докладна записка от Красимир Калудов и Христина Секлемова – общински съветници от ПП СЕК, относно: Поставяне на парапет в зоната на двата от подходите към УМБАЛ Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10142 Докладна записка от Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), Георги Маринчев – зам.-председател на ПКСДМД,  Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов – членове на ПКСДМД, относно: Редуциране на средствата за финансово подпомагане на детско-юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени по индивидуални и колективни спортове, които са разпределени, съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас – Приложение №13.6

 

 1. ОбС 08-00-10174 Доклад от Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас, избрана с Решение по т. 49 т Протокол №6/28.01.2020 г. на Общински съвет – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10018 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Изпълнение на Бюджет на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10019 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Анализ на тема „Влиянието на COVID-19 върху икономиката на Бургас и региона“

 

 1. ОбС 08-00-10082 Питане от Станимир Апостолов и д-р Георги Митев – общински съветници от Съюза на демократичните сили, относно: Предприети действия по решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10086 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Предвиждане на паркинг в к-с „Изгрев“

 

 1. ОбС 08-00-10087 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Поставяне на пътни знаци

 

 1. ОбС 08-00-10112 Питане от Евелина Василева Михалева - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и, относно: Обособяване на автобусна спирка за временно спиране на туристически автобуси 

 

 1. ОбС 08-00-10125 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Размера на постъпленията от управление на общинската собственост за периода на извънредното положение

 

 1. ОбС 08-00-10147 Питане от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ, относно: Възобновяване дейността на частните занимални на територията на Община Бургас 

 

 

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас