ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №10 ОТ ДАТА 27.05.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 03.06.2020 - 16:26

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 10

 

от проведеното на 27.05.2020 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-10108 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства със средства на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10126 Докладна записка от Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10127 Докладна записка от Георги Дракалиев, Николай Стоянов и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на Наредба на основание чл.13а от ЗУТ 

 

 1. ОбС 08-00-10140 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Петър Статев и Георги Дракалиев – членове на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2020 г. и предоставяне на летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

 

 1. ОбС 08-00-10181 Докладна записка от общинските съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение

 

 1. ОбС 08-00-10068 Докладна записка от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев – общински съветници от БСП, относно: Приемане на мярка за защита на гражданите и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемична обстановка 

 

 1. ОбС 08-00-10079 Докладна записка от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодоров, Костадин Андонов – общински съветници от ПП „Движение България за гражданите“, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху таксиметровите превозвачи в община Бургас в условията на извънредно положение

 

 1. ОбС 08-00-10151 Докладна записка от Живко Табаков – общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Прилагане на допълнителни икономически мерки за справяне с последиците от COVID – 19

 

 1. ОбС 08-00-10093 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура BGENVIRONMENT-4.001 Предефиниран проект 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Резултат 4: „Повишаване възможностите на местните общини да намалят емисиите и да се адаптират към климатичните промени“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021

 

 1. ОбС 08-00-10092 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: "Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“; ДБФП № МДР-ИП-01-16/14.04.2020 г. , по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено“, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., подкрепена от Европейски фонд за морско дело и рибарство

 

 1. ОбС 08-00-10103 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивша местност „Наневия чифлик“), землище гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10104 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабелни линии 20kV – 2 бр. между ЖР №78 (ПИ с идентификатор 07079.1.1343 по КК на гр. Бургас) на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Стар“ (ПИ с идентификатор 07079.820.706 по КК на гр. Бургас) и ТП Сарафово 3 (ПИ с идентификатор 07079.820.262 по КК на гр. Бургас), кв. Сарафово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10115 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет – гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет – гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10117 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.13.74 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, част от ПУП – ПРЗ, с който се обособява нова обслужваща улица за обслужване на ПИ в устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на границите на кв. Банево. 2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07079.13.73 по КК на гр. Бургас, (бивш имот 000067 по недействаща КВС, бивша местност „До регулация“), землище на кв. Банево, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10129 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.615.301 по КК на гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

 

 1. ОбС 08-00-10137 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №74 (474), вход З (8), етаж 6, апартамент № 158 – ляв, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10130 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 67/1164 кв.м ид. ч. от УПИ VІІІ-271 в кв. 23, целият с площ 1164 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-10128 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-623 в кв. 65 по плана на с. Равнец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10131 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 112/712 кв.м идеални части от УПИ І-24 в кв. 2, целият с площ 712 кв.м, по плана на в.з. „До стопанския двор“, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-10133 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-231 в кв. 18 по плана на жк. „Лазур“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10132 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  в полза на  „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.42 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10134 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІV-506 в кв.20 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10136 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-10111 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода 30.10.2019 г. – 30.04.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10135 Отчет от Веселин Матеев Пренеров – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10114 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Общинска програма за детето 2020 година 

 

 1. ОбС 08-00-10120 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас ЕИК 000053184 до 23 юли 2020, предвид въведеното извънредно положение на територията на Република България и невъзможността процедурата да завърши в предварително определения за целта срок

 

 1. ОбС 08-00-10091 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начина на гласуване на проектите на решения, посочени в покана № 19-00-211/27.04.2020 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД

 

 1. ОбС 08-00-10078 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, свикано на 12.06.2020 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-10100 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни социални помощи

 

 1. ОбС 08-00-10101 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9867 Докладна записка от Красимир Калудов и Христина Секлемова – общински съветници от ПП СЕК, относно: Поставяне на парапет в зоната на двата от подходите към УМБАЛ Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10142 Докладна записка от Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), Георги Маринчев – зам.-председател на ПКСДМД,  Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов – членове на ПКСДМД, относно: Редуциране на средствата за финансово подпомагане на детско-юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени по индивидуални и колективни спортове, които са разпределени, съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас – Приложение №13.6

 

 1. ОбС 08-00-10174 Доклад от Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас, избрана с Решение по т. 49 т Протокол №6/28.01.2020 г. на Общински съвет – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10018 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Изпълнение на Бюджет на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10019 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Анализ на тема „Влиянието на COVID-19 върху икономиката на Бургас и региона“

 

 1. ОбС 08-00-10082 Питане от Станимир Апостолов и д-р Георги Митев – общински съветници от Съюза на демократичните сили, относно: Предприети действия по решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10086 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Предвиждане на паркинг в к-с „Изгрев“

 

 1. ОбС 08-00-10087 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Поставяне на пътни знаци

 

 1. ОбС 08-00-10112 Питане от Евелина Василева Михалева - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и, относно: Обособяване на автобусна спирка за временно спиране на туристически автобуси 

 

 1. ОбС 08-00-10125 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Размера на постъпленията от управление на общинската собственост за периода на извънредното положение

 

 1. ОбС 08-00-10147 Питане от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ, относно: Възобновяване дейността на частните занимални на територията на Община Бургас 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10108 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства със средства на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

          Приема Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства със средства на Община Бургас

 

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С настоящия правилник се определят условията и процедурите за финансово подпомагане на приемни семейства, по смисъла на чл. 31 от Закона за закрила на детето (ЗЗкД) с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Бургас. 

Чл. 2. Средствата се предоставят от бюджета на Община Бургас с цел решаването на важни социални потребности на децата, настанени в приемни семейства, както и свързаните с и/или произтичащи от тях здравни проблеми. 

 

 

Глава втора

ПРАВО НА ПОМОЩ

 

Чл. 3. (1) Право на еднократна финансова помощ по този правилник имат само доброволни и/или професионални приемни семейства, които са вписани в регистъра на утвърдените приемни семейства, поддържан от Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) – Бургас по реда на ЗЗкД.

(2) Със средства от общинския бюджет се финансират приемни семейства, за които има съдебно решение от Районен съд по настоящия адрес на детето или влязла в сила заповед за настаняване на детето, издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Бургас. 

(3) Допускат се за разглеждане заявления от приемни семейства, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на Община Бургас.

(4) По реда на този правилник, право на финансова помощ имат приемни семейства, в които са настанени деца за срок над 6 (шест) месеца. 

(5) Помощите по ал. 1 са предназначени за превенция, реинтеграция и отглеждане на деца в приемни семейства и се осигуряват от бюджета на общината в качеството й на доставчик.

(6) Ограничителни условия във връзка с предоставянето на помощите се въвеждат по предложение на Отдел „Здравеопазване и социални дейности“ (ЗСД) към Община Бургас и/или Областния екип по приемна грижа (Проект „Приеми ме 2015“) и след решение на Комисията за детето по чл. 20а от Закона за закрила на детето. 

 

Глава трета

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Чл. 4. (1) Приемно семейство може да подаде заявление за кандидатстване за финансова помощ след изтичане на тримесечен срок от настаняването и наблюдение на детето. 

(2) Наблюдението по ал. 1 се извършва съвместно от Отдел „Закрила на детето“ към ДСП – Бургас и Областния екип по приемна грижа (проект „Приеми ме 2015“), и се документира, съответно с доклад за настаненото дете и доклад за приемното семейство.

Чл. 5. Заявлението се подава лично от приемните родители до Председателя на Комисията за детето по чл. 20а от ЗЗкД, в деловодството на общинската администрация. 

Чл. 6. Заявлението, трябва да бъде мотивирано, да изяснява възникването на обстоятелствата и причините за предоставянето му, както и да посочва конкретното предназначение на исканата финансова помощ. 

Чл. 7. Към заявлението следва да бъдат приложени копия на следните документи:

 1. Заповед на директора на РДСП Бургас за включване в регистъра на утвърдените приемни семейства по чл. 31, ал. 3 от ЗЗкД;
 2. Заповед на директора на РДСП – Бургас за настаняване на детето в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗЗкД;
 3. Съдебно решение от Районен съд, съгласно чл. 26 от ЗЗкД. В случай, че към дата на кандидатстване решението не е налично, същото следва да бъде представено в срок от една седмица след издаването му от съда;
 4. Договор между доставчика на социални услуги и приемното семейство, сключен по реда на чл. 27, ал. 5 от ЗЗкД;
 5. План за действие за работа с детето, съгласно чл. 16а от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗкД, обн. ДВ бр. 66/2003 г.);
 6. Доклад от Областния екип по приемна грижа (проект „Приеми ме 2015“);
 7. Документ за преминат задължителен курс на обучение от приемното семейство, по реда на чл. 34а, ал. 2 от ЗЗкД и във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредбата за условията и реда на за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.

 

Глава четвърта

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩИТЕ

 

Чл. 8. (1) Разглеждането на заявлението за кандидатстване за финансова помощ се предшества от доклад, изготвен от социалния работник от отдел „Закрила на детето“ при ДСП – Бургас, който работи с настаненото дете, и доклад от Областния екип по приемна грижа (проект „Приеми ме 2015“), работещ с приемното семейство.

(2) Въз основа на докладите по ал. 1 и документите, приложени към заявлението, отдел „ЗСД“ към Община Бургас изготвя и окомплектова необходимия набор от документи, който се предоставя на Комисията за детето по чл. 20а от ЗЗкД.

Чл. 9. (1) На свое заседание Комисията обсъжда предоставената информация и се произнася за основните параметри на помощта, които се посочват в протокола от проведеното заседание.

(2) При наличието на необходимост Комисията има право да поиска от приемното семейство представянето на допълнителни данни и документи.

Чл. 10. (1) При наличието на непълноти или неясноти във връзка  с подадените документи, Комисията уведомява приемното семейство в 3 (три) дневен срок, считано от датата на провеждане на своето заседание.  

(2) За отстраняване на констатираните пропуски се определя конкретен срок, който не може да бъде по-голям  от 1 (един) месец. 

            (3) При неспазване на указания срок, Комисията има право с мотивирано решение да откаже предоставяне на помощта. 

Чл. 11. (1) Заседанията на Комисията се провеждат не по-късно от 1 месец от подаване на заявлението. Заседанията са открити и се считат за редовно проведени в присъствие на повече от половината от нейните членове. 

(2) Решенията за отпускане на финансова помощ се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, при явно гласуване.

Чл. 12. За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, решението на Комисията и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и протоколиста на Комисията. 

Чл. 13. Всеки заявител може да получи достъп до част от протокола, която касае само неговия случай.

Чл. 14. (1) Въз основа на одобрения от Комисията протокол, Заместник-кметът по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ изготвя докладна записка и я внася за разглеждане в Общински съвет – Бургас. 

(2) Председателят на Общински съвет – Бургас, разпределя докладната записка на съответните постоянни комисии, които дават становище във връзка с основанието и предложения размер на еднократната финансова помощ.

(3) Постоянната комисия по социални дейности, Постоянната комисия по здравеопазване и Постоянната комисия по бюджет и финанси се произнасят във връзка с основанието и предложения размер на помощта, като се съобразяват със средствата, предвидени по бюджета на общината.

(4) Постоянната комисия по правни въпроси, се произнася по законосъобразността на предложението.

 

Глава пета

ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл.15. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на приемни семейства, се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Бургас, по предложение на Комисията за детето по чл. 20 а от ЗЗкД.

Чл. 16. Предоставената финансова помощ има еднократен характер и е в размер на до 1 000 (хиляда) лева, за всяко настанено дете в приемно семейство.

Чл. 17. Предоставянето на средствата се извършва след решение на Общински съвет – Бургас за всеки конкретен случай, до изчерпване на сумата, предвидена по бюджета.

Чл. 18. (1) Приемното семейство уведомява Областния екип по приемна грижа (проект „Приеми ме 2015“), в срок от 10 (десет) работни дни, при настъпване на важни обстоятелства, засягащи отглеждането на детето, като:

 1. Промяна в обстоятелствата по чл. 32 от ЗЗкД;
 2. Промяна в обстоятелствата по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях;
 3. Промяна на настоящия адрес;
 4. Сключване на брак от лицето, станало приемно семейство;
 5. Развод на лицето, станало приемно семейство;
 6. Смърт на детето или на лицето, станало приемно семейство;
 7. Други важни обстоятелства.

            (2) Отдел „Закрила на детето“ при ДСП-Бургас и Областният екип по приемна грижа (проект „Приеми ме 2015) уведомяват Комисията за всяка промяна на обстоятелствата по предходната алинея. В зависимост от случая, комисията може да вземе решение за възстановяване на получените финансови средства, както и начина, размера и срока за това.

 

Глава шеста

ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

 

Чл. 19. Приемните семейства, получили финансово подпомагане от Община Бургас, отчитат и изразходването на средствата в срок до 3 (три) месеца, от датата на получаването им, а за ежемесечни разходи не по-късно до 10.12. на съответната година.

Чл. 20. (1) За изразходените средства приемното семейство изготвя и представя отчет, съдържащ информация относно фактически извършените разходи по вид, количество и стойност.

(2) Към отчета се прилагат копия на документи, доказващи извършването на съответните разходи, в т.ч. фактури, касови бележки, протоколи, квитанции и др.

(3) Отчетите на приемните семейства се представят на отдел „ЗСД“ от Областния екип по приемна грижа (проект „Приеми ме 2015“) за проверка на съответствието с планираните в заявлението разходи.

(4) При наличие на нецелево изразходени средства, отчетът се докладва на Комисията за детето по чл. 20а от ЗЗкД.

Чл. 21. (1) Цялата документация и данните, свързани с процеса на кандидатстване, одобрение, изразходване и отчитане на предоставената еднократна помощ се завеждат в досие на приемното семейство, което се съхранява в отдел „ЗСД“ към общината.

(2) Сроковете и начина на водене на досиетата се съобразяват с действащите правила на общинска администрация за документооборот и архивиране на документацията.

Чл. 22. (1) За предоставените и отчетените в течение на годината помощи, отдел „ЗСД“, изготвя годишен отчет, който включва и предложение за размера на средствата, необходими през следващата бюджетна година.

(2) Отчетът следва да бъде разгледан от Комисията за детето по чл. 20а от ЗЗкД на нейното последно заседание за календарната година, и да бъде представен за одобрение от Заместник - кмета на общината по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“.

Чл. 23. (1) Текущият контрол във връзка с изразходване на финансовите помощи се осъществява от Областният екип по приемна грижа (проект „Приеми ме 2015“), като честотата и начина на извършване на проверките се съобразяват с конкретното семейство.

(2) В хода на проверките по ал. 1 е допустимо използването на данни и документи от проверките, извършени от ДСП - Бургас.

(3) Проверките по предходните алинеи, задължително се документират чрез доклад, който се прилага към досието на съответното приемно семейство.

(4) Резултатите от проверките, респ. изготвените на тяхна база доклади, се внасят за разглеждане и одобрение при следващо заседание на Комисията.

(5) При установяване на нарушения във връзка с изразходване на отпуснатите помощи, в т.ч. изразходени не по предназначение, Комисията взема решение за възстановяване на част или пълния размер на получените финансови средства.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Правилникът се издава на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Закон за закрила на детето. 

§2. Настоящият Правилник, отменя Правилника за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 7, Протокол № 51/21.07.2011 г.; изм. с решение по т.14, Протокол №7/26.01.2016 г.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10126 Докладна записка от Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

§ 1. Навсякъде в Наредбата текстът „отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“ се заменя с „отдел „Устройствено планиране и архитектура“;

§ 2.  В чл.6 ал.2 текстът „по чл.56“ отпада.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10127 Докладна записка от Георги Дракалиев, Николай Стоянов и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на Наредба на основание чл.13а от ЗУТ 

РЕШЕНИЕ:

 

         1. Възлага на общинската администрация в срок до 3 месеца да изготви и представи проект на наредба, съгласно чл.13а от ЗУТ.

         2. При внасяне на проекта в Общински съвет, към него да бъдат приложени и становища на съсловните организации и протокол от проведено обществено обсъждане.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10140 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Петър Статев и Георги Дракалиев – членове на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2020 г. и предоставяне на летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде включен в културния календар на Община Бургас за 2020 г. фестивалът „Лятна театрална сцена“.
 2. Дава съгласие за безвъзмездно ползване на Летния театър, за провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, на ДТ „Адриана Будевска“ и Държавен куклен театър.
 3. Одобрява проект на Договор.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10181 Докладна записка от общинските съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. За срок от два месеца, след отмяна на обявено от Народното събрание извънредно положение:

1.1. Намалява с 20% такса за поставяне маси на открито по Раздел I, Приложение 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, на лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ, които към 13.05.2020 г. нямат задължения към Община Бургас

1.2. Намалява пропорционално цените на услуги, които се събират от общинските предприятия, за ползване на стопанисваните от тях обекти, съразмерно с въведените със Заповед на Министъра на здравеопазването ограничения за заетост на местата, отнесени към общия капацитет на помещението или съоръжението.

1.3. Намалява с 50%  таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3, т. 6.1., 6.2., 6.3.,6.4. и т. 6.5. от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за  юридически лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи по реда на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Бургас, за частта (страните) от разрешените позиции, за които са налице отпаднали рекламни кампании и/или прекратени договори,  вследствие на създалото се извънредно положение и които към датата на подаване на искането, са покрили всички задължения към община Бургас до 01.03.2020 г. За страни, които са заети само за един рекламен период (15 дни) се начислява 50% от месечната такса.  

Освобождаването от такса става по искане на фирмите, в полза на които са издадени разрешителните, след констативен протокол, че на съоръжението няма поставена търговска реклама.

2. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящите решения на Общински съвет-Бургас, с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, за преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10068 Докладна записка от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев – общински съветници от БСП, относно: Приемане на мярка за защита на гражданите и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемична обстановка 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10079 Докладна записка от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодоров, Костадин Андонов – общински съветници от ПП „Движение България за гражданите“, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху таксиметровите превозвачи в община Бургас в условията на извънредно положение

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10151 Докладна записка от Живко Табаков – общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Прилагане на допълнителни икономически мерки за справяне с последиците от COVID – 19

РЕШЕНИЕ:

 

Да бъдат отделени средства в размер на 75 хил. лева от бюджета на Община Бургас за външна, медийна и онлайн реклама, което ще спомогне за ефективното рекламиране на Бургас като сигурна туристическа дестинация.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10093 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура BGENVIRONMENT-4.001 Предефиниран проект 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Резултат 4: „Повишаване възможностите на местните общини да намалят емисиите и да се адаптират към климатичните промени“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет - Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение по процедура BGENVIRONMENT-4.001 Предефиниран проект 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Резултат 4: „Повишаване възможностите на местните общини да намалят емисиите и да се адаптират към климатичните промени“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014  – 2021.

 

 1. Одобрява проект на партньорско споразумение за общо изпълнение на проект  Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, с предоставена безвъзмездна помощ в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“, финансирана от ФМ на ЕИП (2014-2021).

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10092 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: "Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“; ДБФП № МДР-ИП-01-16/14.04.2020 г. , по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено“, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., подкрепена от Европейски фонд за морско дело и рибарство

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет – Бургас разрешава поемане на задължение за размера на авансовото плащане до 143 416,22 лв. (сто четиридесет и три хиляди четиристотин и шестнадесет лева и двадесет и две стотинки), представляващи  110% от стойността на заявеното авансово плащане по ПМДР от Бенефициента по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-16 от 14.04.2020 г. за проект „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“.

2. Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, платим на предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по проект: „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“, ДБФП № МДР-ИП-01-16/14.04.2020 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., процедура BG14MFOP001-4.030 “Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено“ в размер на  143 416,22 лв. (сто четиридесет и три хиляди четиристотин и шестнадесет лева и двадесет и две стотинки) или 110 % от стойността на заявеното авансово плащане със срок за предявяване до датата на влизане в сила на акта за верификация по окончателното искане за плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-16/14.04.2020г. (до 6 месеца от датата на изтичане на срока по Договора за БФП)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10103 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивша местност „Наневия чифлик“), землище гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивша местност „Наневия чифлик“), землище гр. Бургас, с който за ПИ 07079.3.1119 по КК на гр. Бургас и при съобразяване с ПУП-ПУР, одобрен с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас се обособява УПИ ІІІ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.3.2444 по КК, с функционално отреждане „за обществено обслужване, търговия, административни и складови функции“, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, разположени на отстояние 3.00м. от странични регулационни линии и на 5.00м. от уличната регулационна линия на обслужваща улица, с установяване на показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП за устройствената зона, както следва: Пл. застр. до 60%;  Кинт до 3.0;  Озеленяване  мин.30%; Височина до 15.00 м., с предвидено паркиране в границите на УПИ, посочени в матрица и таблица, съгласно черните, червени и сини линии и надписи и условните цветове върху плана и схемите към него, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10104 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабелни линии 20kV – 2 бр. между ЖР №78 (ПИ с идентификатор 07079.1.1343 по КК на гр. Бургас) на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Стар“ (ПИ с идентификатор 07079.820.706 по КК на гр. Бургас) и ТП Сарафово 3 (ПИ с идентификатор 07079.820.262 по КК на гр. Бургас), кв. Сарафово, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабелни линии 20kV – 2 бр. между ЖР №78 (ПИ с идентификатор 07079.1.1343 по КК на гр. Бургас) на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Стар“ (ПИ с идентификатор 07079.820.706 по КК на гр. Бургас) и ТП Сарафово 3 (ПИ с идентификатор 07079.820.262 по КК на гр. Бургас), кв. Сарафово, гр. Бургас, съгласно приложения проект за ПУП – ПП, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10115 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет – гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет – гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет – гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

          Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1, чл.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т.5  от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с посочена дължина на трасето и площи на сервитутите.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10117 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.13.74 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, част от ПУП – ПРЗ, с който се обособява нова обслужваща улица за обслужване на ПИ в устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на границите на кв. Банево. 2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07079.13.73 по КК на гр. Бургас, (бивш имот 000067 по недействаща КВС, бивша местност „До регулация“), землище на кв. Банево, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 8, т.1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa провеждане на нова обслужваща улица с габарит 9,00 м. от о.т. 79 до о.т. 79а, с което се засягат ПИ с идентификатори 07079.12.74 и 07079.13.164 по КК на гр. Бургас – общинска собственост, във връзка с проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.73 по КК на гр. Бургас.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07079.13.73 по КК на гр. Бургас, (бивш имот 000067 по недействаща КВС, бивша местност „До регулация“), землище на кв. Банево, гр. Бургас, с което се предвижда обособяване на три самостоятелни УПИ, отредени за нови ПИ с проектни идентификатори по КК, както следва: УПИ I – отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2102, УПИ II – отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2103 и УПИ III – отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2104, с функционално отреждане „за жилищно строителство“, с лица и площи в съответствие с чл. 19, ал.1 от ЗУТ, при съобразяване с действащата улична регулация на кв. Банево, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ с приложена редукция от 7%, с предвидено ново свободно ниско застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Плътност до 30%; Височина до 10м (3ет.); Кинт до 1,0 и Озеленяване мин. 60% и обособяване на нова обслужваща улица с габарит 9,00 м. от о.т. 79 до о.т. 79а.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10129 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.615.301 по КК на гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се продаде на „ЕМДИ БУРГАС“ ЕООД с ЕИК 204152395 и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ №13, вх. 2, ет. 1, представлявано от Д. Я. Димов – Управител, недвижим имот, актуван с Акт №9367/05.05.2020г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-301 (четири римско за имот планоснимачен номер триста и едно) в кв. 138 (сто тридесет и осем), целият с площ 219 (двеста и деветнадесет) кв.м, отреден „за обществено обслужване“ по действащия ПУП-ПРЗ на ЗЦГЧ - гр. Бургас, при граници: северозапад – улица-тупик от о.т. 356b до о.т. 356с, УПИ ІІІ-300; североизток – УПИ ІІІ-300; югоизток – улица „Македония“; югозапад - улица-тупик от о.т. 356а до о.т. 356b, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.615.301 (нула седем нула седем девет точка шест едно пет точка три нула едно)  по одобрени Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, целият с площ 219 (двеста и деветнадесет) кв.м, при съседи: 07079.615.115, 07079.615.300, 07079.615.66, за сумата от 213 860 лв. (двеста и тринадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10137 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №74 (474), вход З (8), етаж 6, апартамент № 158 – ляв, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9237/27.08.2019 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – гр. Бургас на 15.10.2019 г., том 40, №77, дв. вх. рег. №13148, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден Рудник“, блок № 74(474), вход З(8), етаж 6, апартамент № 158, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се продаде на М. С. Я общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден Рудник“, блок № 74 (474), вход З(8), етаж 6, със застроена площ 67,94 кв.м, ведно с 1,478 % ид. части от общите части на сградата (4,94 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 158 с площ 3,01 кв.м, с идентификатор 07079.653.510.6.26 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.653.510.6.27; под обекта –07079.653.510.6.23, над обекта – няма  за сумата от 58 850 (петдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10130 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 67/1164 кв.м ид. ч. от УПИ VІІІ-271 в кв. 23, целият с площ 1164 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА БУРГАС и ТАХ 2478 ЕООД с ЕИК 203831781 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Шейново“ №76, ет. 2, ап. 2, представлявано от Т. Садъкбаев – Управител, чрез продажба на 67/1164 (шестдесет и седем от хиляда сто шестдесет и четири) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт № 9292/27.11.2019г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ-271 (осем римско за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и едно) в кв. 23 (двадесет и три), целият с площ 1164 (хиляда сто шестдесет и четири) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – УПИ VІІ-272; изток – улица; юг – УПИ ІХ-270; запад – УПИ ХV-277, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.271 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две седем едно) и площ 1166 (хиляда сто шестдесет и шест) кв.м,  по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.277, 07079.705.270, 07079.705.3053, 07079.705.272, за сумата от 3 200 лв. (три хиляди и двеста лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10128 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-623 в кв. 65 по плана на с. Равнец, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Ж. Б. С. чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9365/21.04.2020г. за частна общинска собственост, представляващи 93/913 кв.м идеални части от УПИ VI-623 в кв. 65 по действащия план на с. Равнец, целият с площ 913 кв.м, при граници на целия имот: север УПИ V, изток – улица, юг – УПИ XXII, запад – УПИ XVII и УПИ XVIII, за сумата от 1 390 (хиляда триста и деветдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10131 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 112/712 кв.м идеални части от УПИ І-24 в кв. 2, целият с площ 712 кв.м, по плана на в.з. „До стопанския двор“, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г. приета с Решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №6), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с недвижим имот, представляващ  112/712 кв.м ид. ч. от УПИ І-24 в кв. 2, целият с площ 712 кв.м, по плана на в.з. До стопанския двор, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – улица „Първа“; изток – УПИ ІІ-25; юг – УПИ ХІІІ-35; запад – улица “Втора“, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.705.2024 и площ 713 кв.м, за които има съставен Акт №9347/21.02.2020г. за частна общинска собственост.

2. Да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА БУРГАС и Т. Р. М. чрез продажба на 112/712 (сто и дванадесет от седемстотин и дванадесет) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9347/21.02.2020г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) УПИ І-24 (едно римско за имот с планоснимачен номер двадесет и четири) в кв. 2 (две), целият с площ 712 (седемстотин и дванадесет) кв.м, по плана на в.з. До стопанския двор, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – улица „Първа“; изток – УПИ ІІ-25; юг – УПИ ХІІІ-35; запад – улица “Втора“, отразен в КК на гр. Бургас, като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2024 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две нула две четири) и площ 713 (седемстотин и тринадесет) кв.м, при съседи: 07079.705.3072, 07079.705.2035, 07079.705.3071, 07079.705.2025, за сумата от 4 800лв. (четири хиляди и осемстотин лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10133 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-231 в кв. 18 по плана на жк. „Лазур“, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, И. Х. Н. и Ц. Л. С. чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 3044/15.11.2001г. за частна общинска собственост, представляващи 29,5/225 кв.м идеални части от УПИ II-231 в кв.18, целият с площ 225 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас при граници на целия имот: северозапад улица, югоизток – УПИ III, юг – улица, запад – улица, съответстващи на 29,5/225 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 07079.607.207 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 225 кв.м, при съседи: 07079.607.482, 07079.607.208, 07079.607.478, за сумата от 40 000 (четиридесет хиляди) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10132 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  в полза на  „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.42 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се учреди в полза на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив,  ул. “Христо Г. Данов” №37, представлявано от К. Денк, З. Братоев и А. Сипек – членове на Съвета на директорите, възмездно, безсрочно, право на строеж в недвижим имот, актуван с Акт  № 8753/07.08.2017 год. за частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ (шест римско), целият с площ 254 (двеста петдесет и четири) кв.м., отреден „За КОО и ТП“ в кв.42 (четиридесет и две) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, с идентификатор 07079.820.1472 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка едно четири седем две), с площ 254 (двеста петдесет и четири) кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.1471, 07079.820.1473, 07079.820.955 и 07079.820.914, за изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0,4 кV, 1х800 kVA, с размери 3,00/2,10м и застроена площ - 6,30 кв.м., ведно със сервитутно право на прилежащата към него зона, определена по реда на Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, с площ 50,50 (петдесет цяло и петдесет) кв.м.,  за сума в общ размер на 11 180 (единадесет хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС, включваща цената на  правото на строеж – 710 (седемстотин и десет) лв. и 10 470 (десет хиляди четиристотин и седемдесет) лв. за сервитутната зона в обхвата на цитираното УПИ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10134 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІV-506 в кв.20 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

            Да се учреди на Ц. Г. С. възмездно безсрочно право на строеж в недвижим имот, актуван с Акт №9228/ 08.08.2019г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-506 в кв. 20, целият с площ 155 кв.м. по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ VI, изток – УПИ VI и УПИ XI, юг – улица, запад – улица, отреден „За КОО“, съответен на ПИ с идентификатор 07079.823.506 по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседи: ПИ 07079.823.507, ПИ 07079.823.353, ПИ 07079.823.351, целият с площ 162 кв.м, за построения в него обект с траен градоустройствен статут, представляващ едноетажна сграда – „Заведение за хранене - пивница“, със застроена площ 75 кв.м. (седемдесет и пет) кв.м, отразен с идентификатор 07079.823.506.2 в одобрените КККР на гр. Бургас, със застроена площ 75 (седемдесет и пет) кв.м, за сумата от  4 930 (четири хиляди деветстотин  и тридесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10136 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел  V. „Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т.1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас /Протокол № 6/, с нова точка: „част от недвижим имот, находящ се в град Бургас, кв. „Крайморие“, ул. „Вълнолом“ № 8, с функционално предназначение „Здравно заведение“, актуван с Акт № 8330/15.03.2016 г. за публична общинска собственост, представляваща аптека“.
 1. Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните самостоятелни обекти, собственост на Община Бургас:
 1. Самостоятелен обект павилион № 3, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №2, запад – обект №4, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС.
 2. Самостоятелен обект павилион № 4, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №3, запад – обект №5, север – външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС.
 3. Самостоятелен обект павилион № 5, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №4, запад – обект №6, север – външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС.
 4. Самостоятелен обект павилион № 6, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №5, запад – обект №7, север – външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС.
 5. Самостоятелен обект павилион № 9, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 14,06 кв. м, при граници: изток – обект №8, запад – обект №10, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 155,00 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС.
 6. Самостоятелен обект павилион № 12, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 11,49 кв. м, при граници: изток – пешеходен тунел и стълбище, запад – външен зид, север – стълбище, юг – обект №13, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лева, без ДДС.
 7. Самостоятелен обект павилион № 10, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,00 кв. м, при граници: изток - пешеходен тунел, запад – обект №9, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева, без ДДС.
 8. Самостоятелен обект, включващ помещения № 3 и № 4,  с обща площ 28,82 кв.м, находящи се на I етаж в сградата на „Здравна служба“, кв. Горно Езерово, град Бургас, актувана с Акт № 967/24.09.1998 г. за публична общинска собственост, при граници: изток - външен зид, запад - стълбище, север – външен зид, юг – помещение № 1 и коридор, предназначен за услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 29,00 (двадесет и девет) лева, без ДДС.
 9. Част от недвижим имот, находящ се в град Бургас, кв. „Крайморие“, ул. „Вълнолом“ № 8, с функционално предназначение „Здравно заведение“, актуван с Акт № 8330/15.03.2016 г. за публична общинска собственост, представляваща аптека с обща площ 40,07 кв. м, включваща приемно помещение с площ 25,92, складово помещение с площ 9,53 кв. м,  санитарен възел с площ 2,25 кв. м и изолационно преддверие с площ 2,37 кв. м, при граници: североизток – външен зид, югоизток – външен зид, югозапад – външен зид, северозапад – лекарски кабинет, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 937,64 лева (деветстотин тридесет и седем лв. и шестдесет и четири ст.), без ДДС.
 10. Временен обект (Павилион) 2 от базар „Трапезица”, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл.„Трапезица“, откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. „Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи, запад – тротоарно пространство, север – павилион №1, юг – павилион №3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.
 11. Временен обект (Павилион) 4 от базар „Трапезица”, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. „Трапезица“, откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. „Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи, запад – тротоарно пространство, север – павилион № 3, юг – павилион №5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.
 12. Нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван с Акт № 234/23.09.1997 г за частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 117, вх. 11, представляващ подблоково помещение в жилищна сграда, с площ 19,22 кв. м, при граници: изток – бул. „Демокрация“, запад – стълбище на вх. 11, север – магазин, юг – външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 363,25 лева (триста шестдесет и три лв. и двадесет и пет ст.), без ДДС.
 13. Самостоятелен обект № 1а, находящ се в град Бургас, ж.к. „Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 23,77 кв. м, при граници на обекта: изток – външен зид на подлеза, запад – пешеходен тунел, север – обект № 2а, юг – външен зид на подлеза, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 187,20 лева (сто осемдесет и седем лв. и двадесет ст.), без ДДС.
 14. Самостоятелен обект № 3а, находящ се в град Бургас, ж.к. „Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 12,45 кв. м, при граници на обекта: изток – вертикална стена на подлеза, запад – пешеходен тунел, север – вертикална стена на подлеза, юг – обект №2а, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,00 (деветдесет и осем) лева, без ДДС.
 15. Самостоятелни обекти № 5 и № 6, находящи се в град Бургас, ж.к.„Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с обща площ 125.77 кв. м, при граници: изток – обект №6᾽, запад – обект № 4, север – външна стена на подлеза, юг – пешеходен тунел, предназначени за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 990,00 (деветстотин и деветдесет) лева, без ДДС.
 16. Недвижим имот, актуван с Акт № 178/05.06.1997 г. за частна общинска собственост, с идентификатор 07079.501.232.4 по КК на град Бургас, представляващ метален павилион, находящ се в град Бургас, ж.к. „Изгрев“ до бл. 49, със застроена площ 93,48 кв. м, при граници: североизток - магазин, югозапад – улица и бл. 51, северозапад – бл. 49, югоизток – бл. 51, предназначен за производствена дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 196,30 лева (сто деветдесет и шест лв. и тридесет ст.), без ДДС.
 17. Временен обект (павилион), отразен с идентификатор 07079.501.113.3 по КККР на град Бургас, с площ 48 кв. м, находящ се южно от бл. 21, между бл. 22 и бл. 23 в ж.к. „Изгрев“, град Бургас, предназначени за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 302,40 лева (триста и два лв. и четиридесет ст.), без ДДС.
 18. Временен обект (павилион), находящ се в град Бургас, ж.к. „Славейков“, североизточно от РУМ „Младост“, с идентификатор 07079.602.509.4 по КККР на град Бургас, с площ 39 кв. м, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 122,85 лева (сто двадесет и два лв. и осемдесет и пет ст.), без ДДС.
 19. Обект № 10 в пешеходен подлез до „Театър за драма, опера и балет“ на бул. „Христо Ботев“, град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 17,00 кв. м, представляващ – сервизно помещение/тоалетна, при граници на обекта: север - туристически информационен център; изток – площад, югоизток – външен зид, запад – външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,60 лева (четиридесет и седем лв. и шестдесет ст.), без ДДС.
 20. Нежилищен обект, актуван с Акт № 908/30.07.1998 г. за частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ № 74, представляващ подблоково помещение, с площ 23,65 кв. м, при граници: изток – външен зид към ул. „Стефан Стамболов“, запад – пенсионерски клуб, север – стълбищна клетка, юг – пенсионерски клуб, изток- външен зид, предназначен за офис, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 372,49 лева (триста седемдесет и два лв. и четиридесет и девет ст.), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10111 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода 30.10.2019 г. – 30.04.2020 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10135 Отчет от Веселин Матеев Пренеров – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10114 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Общинска програма за детето 2020 година 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Общинска програма за детето 2020 година.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10120 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас ЕИК 000053184 до 23 юли 2020, предвид въведеното извънредно положение на територията на Република България и невъзможността процедурата да завърши в предварително определения за целта срок

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 266, ал. 2 от ТЗ и чл. 12, ал.1, т.19 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, удължава първоначално определения срок за ликвидация до 23 август 2020 г.
 2. Определя възнаграждение на ликвидатора за целия период от 23.04. до 23.07.2020 г. в размер на една минимална работна заплата за страната.
 3. Определя допълнителен финансов ресурс за приключване на ликвидацията на „Център за кожно-венерически заболявания – Бургас” ЕООД, гр. Бургас ЕИК 000053184 в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева.
 4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решенията, за да не се допусне прекъсване дейността на ликвидатора и своевременно приключване на процедурата по ликвидация.
 5. Движимият инвентар, който е годен за ползване, след завършване на ликвидацията и заличаване на дружеството в търговския регистър, да бъде предоставен безвъзмездно на УМБАЛ – Бургас – Отделение по кожно-венерически болести.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10091 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начина на гласуване на проектите на решения, посочени в покана № 19-00-211/27.04.2020 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя Йорданка Бенова – Ананиева за представител на Община Бургас в редовното общото събрание, насрочено за 28.05.2020 г., от 11:00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, на адреса на управление на „УМБАЛ - БУРГАС” АД – гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“  № 73, а при липса на кворум за 12.06.2020 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приема годишния доклад на Съвета на директорите за 2019 година - „За“

По т. 2 от дневния ред: Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от регистриран одитор – „За“;

По т. 3 от дневния ред: Приема на консолидирания доклад за дейността за 2019 година – „За“;

По т. 4 от дневния ред: Одобряван консолидиран годишен финансов отчет за 2019 година, заверен от регистрирания одитор“ – „За“

По т. 5 от дневния ред: Разпределя печалбата на дружеството за 2019 година – съгласно предложения доклад – „За“

По т. 6 от дневния ред: Освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 година – „За“

По т. 7 от дневния ред: Избира предложения регистриран одитор – експерт-счетоводител В. Н. Влайчев – регистриран одитор с диплом № 0465 за 2020 година – „За“;

По т. 8 от дневния ред: Определя състав на Съвета на директорите, както следва: Д-р Б. Миразчийски; Р. Иванова, доц. Д-р Ц. Велинов - „За“

По т. 9 от дневния ред: Определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите – „За“;

По т. 10 от дневния ред: Определя следния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението: две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата“ – „За“  

По т. 11 от дневния ред: Приема промени в капитала на дружеството – съгласно приложения устав – „За“;

По т. 12 от дневния ред: Приема промени в Устава на дружеството съгласно приложения проект – „За“ .

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението. Видно от поканата редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 28.05.2020 г., а всички решения, подлежащи на разглеждане от редовното общо събрание на УМБАЛ - БУРГАС АД, са свързани с управлението на лечебното заведение, чиято основна дейност е свързана с осигуряване живота и здравето  на гражданите – безспорно в защитата на особено важен държавен и обществен интерес. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10078 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, свикано на 12.06.2020 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Определя Тодор Жаков Йосифов за представител/и на Община Бургас на насроченото редовно Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, ЕИК 102006848, което ще се проведе на 12 юни 2020 г. (петък) от 14.00 ч. в административната сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 8.

            ІІ. Оправомощава представителят в общото събрание да гласува по предложения дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред: Приема отчета и доклада на Управителя за 2019 г. – „ЗА“;

По т.2 от дневния ред: Приема ГФО за 2019 г. и взема решение същият да бъде обявен в Търговски регистър, воден към АВ - „ЗА“;

По т.3 от дневния ред: Общото събрание взема решение реализираната печалба за 2019 г., след данъчното й облагане, да бъде инвестирана в закупуване на товарен автомобил за нуждите на дружеството – „ЗА“;

По т.4 от дневния ред: Разни – съобразно интересите на Община Бургас.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10100 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни социални помощи

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предоставят еднократни суми на:

 1. В. Д. Д. за сина си Д. А. Д. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 2. Т. П. С. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 3. Б. М. И. за дъщеря си М. Х. Г. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 4. С. А. В. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 5. Я. Г. Ч. за сина си Г. Я. Ч. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за здравни нужди.
 6. Г. Ж. К. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 7. Т. И. К. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 8. З. М. К. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 9. А. Д. Г. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за за неотложни социални нужди.
 10. Б. А. Д. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 11. Ж. Г. Т. еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 12. Е. М. М. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 13. Н. Б. П. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 14. И. И. Б. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 15. С. Ю. И. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 16. В. И. З. еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 17. Б. С. С. еднократно сума от 2 000.00 (две хиляди) лева, за неотложни здравни нужди.
 18. Н. Т. С. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 19. Д. А. С. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 20. К. И. Д. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 21. Г. Х. К. еднократно сума от 2 000.00 (две хиляди) лева, за неотложни здравни нужди.
 22. А. Ш. М. еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални и здравни нужди.
 23. М. Х. С. еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 24. Ю. Х. С. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 25. В. М. Т. еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 26. Д. И. Г. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 27. С. М. У. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 28. А. А. А. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 29. Ж. П. Н. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 30. Г. В. Б. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 31. М. И. У. еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 32. В. С. К. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 33. В. Б. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 34. К. Р. Д. еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 35. Р. Т. Г. – К. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 36. Н. С. В. за сина си Д. Д. В. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 37. Д. А. В. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални и здравни нужди.
 38. Л. М. Н. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 39. Г. Д. Б. еднократно сума от 350.00 (триста и петдесет) лева, за неотложни социални нужди.
 40. И. К. К. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 41. С. А. А. за майка си Д. И. А. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 42. Й. М. К. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 43. М. С. Д. еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 44. С. К. К. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 45. Б. К. А. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни здравни нужди.
 46. П. В. П. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 47. К. Б. Г. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 48. М. Х. Х. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 49. М. Г. В. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 50. Г. П. Х. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 51. С. С. К. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 52. М. И. А. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 53. Т. Н. С. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 54. В. Н. С. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 55. Я. А. Я. еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 56. Т. Д. П. еднократно сумата от 1 000 (хиляда) лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10101 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява списъка с кандидатите и размера на отпуснатите суми за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е   № 1

 

І. На основание чл. 20, от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, одобрява сумите за финансово подпомагане на следните лица:

 

 1. Е. Н. С.- С.                              2000 (две хиляди) лева;
 2. Д. Н. Д.                                    2000 (две хиляди) лева;
 3. Т. П. Р.                                    2000 (две хиляди) лева;
 4. В. Е. Х.                                    2000 (две хиляди) лева;
 5. К. Л. Д.                                    2000 (две хиляди) лева;
 6. Т. С. В.                                    2000 (две хиляди) лева;
 7. В. С. С.                                    2000 (две хиляди) лева;
 8. М. К. С.                                   2000 (две хиляди) лева;
 9. В. Г. Г.                                    2000 (две хиляди) лева;
 10. Т. Я. Д.                                    2000 (две хиляди) лева;
 11. В. Д. Ж.                                   2000 (две хиляди) лева;
 12. Л. К. И.                                    2000 (две хиляди) лева;
 13. Д. Т. Ч.- Х.                              2000 (две хиляди) лева;
 14. В. А. М.                                   2000 (две хиляди) лева;
 15. С. И. С.                                    2000 (две хиляди) лева;
 16. Б. И. И.                                    2000 (две хиляди) лева;
 17. Х. Д. Н.                                    2000 (две хиляди) лева;
 18. И. Н. Н.                                   2000 (две хиляди) лева;
 19. К. С. Г.                                    2000 (две хиляди) лева;
 20. Х. Г. Д.- Р.                               2000 (две хиляди) лева;
 21. А. И. И.                                   2000 (две хиляди) лева;
 22. Т. Д. К.                                    2000 (две хиляди) лева;
 23. Е. С. С.                                     2000 (две хиляди) лева;
 24. И. С. М.                                   2000 (две хиляди) лева;
 25. А. И. К.                                   2000 (две хиляди) лева;
 26. М. Г. Т.                                    2000 (две хиляди) лева;
 27. М. Н. Д.                                  2000 (две хиляди) лева;
 28. Т. Ж. Ц.                                   2000 (две хиляди) лева;
 29. Д. И. Ж.                                   2000 (две хиляди) лева;
 30. К. Ж. З.                                   2000 (две хиляди) лева;
 31. И. В. Я.                                   2000 (две хиляди) лева;
 32. К. Н. К.                                    2000 (две хиляди) лева;
 33. В. И. Б.                                                2000 (две хиляди) лева;
 34. С. К. Д.                                    2000 (две хиляди) лева;
 35. Е. В. А.                                    2000 (две хиляди) лева;
 36. М. М. З.                                  2000 (две хиляди) лева;
 37. И. Г. И.                                   2000 (две хиляди) лева;

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9867 Докладна записка от Красимир Калудов и Христина Секлемова – общински съветници от ПП СЕК, относно: Поставяне на парапет в зоната на двата от подходите към УМБАЛ Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Община Бургас да постави помощни съоръжения тип „парапет в зоната на двата подхода до съществуващото стълбище в парковото пространство между бул. „Стефан Стамболов“ и наклонения тротоар под светофара.
 2. Да бъдат осигурени 7 200 лв. с включено ДДС от ресурса за поддръжка на общинска собственост или предвидени след евентуална актуализация на бюджета през второто полугодие.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10142 Докладна записка от Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), Георги Маринчев – зам.-председател на ПКСДМД,  Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов – членове на ПКСДМД, относно: Редуциране на средствата за финансово подпомагане на детско-юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени по индивидуални и колективни спортове, които са разпределени, съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас – Приложение №13.6

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие за редуциране на средствата за финансово подпомагане на детско-юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени по индивидуални и колективни спортове, които са разпределени, съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас - Приложение № 13.6, със сума в размер на 105 210 лв.

II. Възлага на общинска администрация да изготви анекси за актуализация на сключените договори за финансово подпомагане на спортните клубове, съгласно т. I.

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10174 Доклад от Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас, избрана с Решение по т. 49 т Протокол №6/28.01.2020 г. на Общински съвет – Бургас 

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Бургас определя и предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд гр. Бургас, да изберат за съдебни заседатели при Окръжен съд – Бургас, за мандат 2020 - 2024 г., следните кандидати за съдебни заседатели:

 

 1. Божана Николова                                         
 2. Венета Мирчева                    
 3. Весела Пехливанова                                     
 4. Димитрина Дучева    
 5. Евгени Джимертов               
 6. Жечка Иванова                                                         
 7. Живка Гайдарова                                         
 8. Йордан Дучев                                               
 9. Керка Вълчева                       
 10. Красимира Якимова                                     
 11. Кръстина Гърненкова
 12. Мара Стоянова                                             
 13. Мара Кръстева                                                         
 14. Мария Нохчева                                            
 15. Николай Борисов                  
 16. Петър Георгиев                                                        
 17. Радостина Стойчева                                     
 18. Светлана Атанасова                         
 19. Снежана Иванова                             
 20. Стефан Апостолов                            
 21. Таня Кирова                                                 
 22. Таня Борисова                                              
 23. Тодор Сурчев
 24. Тодорка Атанасова                           
 25. Тошко Драгнев                                 
 26. Тошко Трифонов                                          
 27. Цветана Пивина        
 28. Явор Георгиев                                   

                             

 II. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Бургас определя и предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр. Бургас, да изберат за съдебни заседатели при Районен съд – Бургас, за мандат 2020 - 2024 г., следните кандидати за съдебни заседатели:

 

 1. Анелия Проданова                           
 2. Атанас Буланов                                                        
 3. Боряна Йовчева                                                        
 4. Валентина Неделчева                       
 5. Валя Павлова                                               
 6. Василена Стойнева                                      
 7. Венета Николова                                          
 8. Веселина Коруджиева – Топузова        
 9. Галина Койчева                                                        
 10. Галина Георгиева                                         
 11. Дарина Планинска                                       
 12. Десислава Стоянова                         
 13. Диан Дончев                                                 
 14. Диана Костова – Атанасова                          
 15. Димитринка Карамалакова                    
 16. Димитър Делчев                                                       
 17. Димчо Рачев                                                             
 18. Донка Русева                                    
 19. Драгомир Дончев                                         
 20. Евгений Халачев                                          
 21. Елена Сарандалиева                                     
 22. Зорница Димитрова                                      
 23. Иван Колев                                                               
 24. Ирена Енева                                     
 25. Ирина Димитрова                                         
 26. Йоана Гърненкова                                        
 27. Кирил Стоянов                                                         
 28. Лиляна Славова                                                        
 29. Лина Кандарова                                           
 30. Магда Шалева                                              
 31. Марийка Рашева                                                      
 32. Мария Ненчева                                                        
 33. Надя Иванова – Колева                                
 34. Невена Неделчева                            
 35. Недка Бяндова                                              
 36. Николина Такворян                          
 37. Нина Рангелова                                                        
 38. Петко Палов                                                 
 39. Радослав Добрев                                                      
 40. Радослава Биволарска                       
 41. Ренета Петкова                                             
 42. Росица Косева                                              
 43. Светла Планинска                                        
 44. Светлана Белчева                                         
 45. Снежанка Марчева                                       
 46. Стоянка Стойкова                                                    
 47. Христо Генов                                               
 48. Яна Михалкова                                                                                                        

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10018 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Изпълнение на Бюджет на Община Бургас 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10019 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Анализ на тема „Влиянието на COVID-19 върху икономиката на Бургас и региона“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10082 Питане от Станимир Апостолов и д-р Георги Митев – общински съветници от Съюза на демократичните сили, относно: Предприети действия по решение на Общински съвет – Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10086 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Предвиждане на паркинг в к-с „Изгрев“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10087 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Поставяне на пътни знаци

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10112 Питане от Евелина Василева Михалева - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и, относно: Обособяване на автобусна спирка за временно спиране на туристически автобуси 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10125 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Размера на постъпленията от управление на общинската собственост за периода на извънредното положение

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10147 Питане от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ, относно: Възобновяване дейността на частните занимални на територията на Община Бургас 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                           ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА