ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №11 ОТ ДАТА 30.06.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 25.06.2020 - 11:27

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.06.2020 година  (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 01.07.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в Спортна зала „Бойчо Брънзов“, находяща се в ж.к. „Зорница“ 40, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-10266 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета на Община Бургас, одобрен с решение по т. 2 от Протокол № 8/31.03.2020 г.  Общински съвет – Бургас, за създаване на общински социален фонд COVID-19

 

 1. ОбС 08-00-10218 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10255 Докладна записка от Христо Пламенов Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на правилниците за организацията и дейността на: 1. Общинско предприятие „Чистота еко“; 2. Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“; 3. Общинско социално предприятие „Морски знаци"; 4. Общинско предприятие „Общински имоти“; 5. Общинско предприятие „Спортни имоти“; 6. Общинско предприятие „Транспорт“; 7. Общинско предприятие „Туризъм“ и 8. Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „зелени асистенти“  в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10273 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10299 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане План за действие за общинските концесии на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10292 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика

 

 1. ОбС 08-00-10267 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Път на културно-историческите ценности през вековете – изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на „Улица на занаятите“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

 1. ОбС 08-00-10232 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект №BG16М1ОР002-5.005-0003 „Разработване на програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021 – 2027“, договор №BG16М1ОР002-5.005-0003-С01, процедура №BG16М1ОР002-5.005 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“, приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, ОП „Околна среда“ 2014 – 2020

 

 1. ОбС 08-00-10231 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: №BG16М1ОР002-2.010-0034 „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо на неопасни отпадъци – Братово“, ДБФП №BG16М1ОР002-2.010-0034-Ц01 от 05.06.2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-10258 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за обект „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – Етап 3 - „Изграждане на обслужваща инфраструктура в с.о. Рибарско селище „Ченгене скеле“, кв. Крайморие, община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-10271 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Годишни финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2019 година

 

 1. ОбС 08-00-10226 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества

 

 1. ОбС 08-00-10272 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете; 2. Допускане на проекти изменение на ОУП на гр. Бургас; 3. Одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10259 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на УПИ за ПИ идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280,   07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. „Меден рудник“, м. „Кара баир“, и обслужващи улици с о.т.129-о.т.129а-о.т.129б, о.т.128-о.т.130-о.т.131-о.т.132-о.т.133-о.т.134-о.т.135-о.т.137-о.т.137а, о.т.135-о.т.136-о.т.136а и о.т.134-о.т.138-о.т.139-о.т.140-о.т.141-о.т.142-о.т.143-о.т.144-о.т.145-о.т.146-о.т.147 за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните УПИ в местност „Кара баир“, землище на ж. р. „Меден рудник“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10260 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за полагане на два броя кабели 20 kV през следните поземлени имоти – неурбанизирана територия: 07079.9.6, 07079.9.13, 07079.9.1037, 07079.10.156, 07079.10.158, 07079.10.159, 07079.10.252, 07079.10.1338 и 07079.30.804 по КК на гр. Бургас. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за полагане на два броя кабели 20 kV през следните поземлени имоти – неурбанизирана територия: 07079.9.6, 07079.9.13, 07079.9.1037, 07079.10.156, 07079.10.158, 07079.10.159, 07079.10.252, 07079.10.1338 и 07079.30.804 по КК на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПП за утвърждаване на трасе за обект „Кабелиране на 4 бр. ВЕЛ 20 kV с 2 бр. кабели 20 kV от нов МБТП в УПИ IV-732, кв.10, ПЗ „Юг-Запад“, гр. Бургас до нов МБТП „ДЗС-1“ в УПИ V, кв.34, кв. Крайморие, гр. Бургас – ЕТАП 2“ 

 

 1. ОбС 08-00-10263 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  1. Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас; 2. Разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10198 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизграден обект по проект: „Външен водопровод Ø250 мм от ПИ с идентификатор 07079.3.467 до ПИ с идентификатор 07079.3.174 по КК на гр. Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-10268 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разходване на натрупани средства по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона на здравето

 

 1. ОбС 08-00-10284 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.9 по плана на зона „Хижи“ в лесопарк „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.831.142 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10283 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от пет години, на поставяем обект – модулна станция за бункероване с площ 15 кв. м в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище, по одобрена план – схема за поставяне на преместваеми обекти, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-10291 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за поставяне, по одобрена план – схема, на поставяем обект – заведение за обществено хранене с площ 45 кв. м за извършване на търговска дейност, в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище

 

 1. ОбС 08-00-10295 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от пет години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 15 кв.м от тротоара южно от УПИ XII в кв. 69 по плана на кв. Рудник – Черно море, гр. Бургас за разполагане на преместваем обект с позиция № 4 съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-10293 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-10282 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижим имот – държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.659.569 по одобрени КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, местност „Бургаско Езеро“ 

 

 1. ОбС 08-00-10276 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІІ, в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-10280 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІ в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-10275 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV в кв.28а по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10278 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10279 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10285 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10286 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ ХХІV и УПИ ХХVІ, двата в кв.3 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10294 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местност „Черна Яна“, (бивша м. „Караянос“), землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-10281 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. „Мочура“, землище кв. Банево, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-10296 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общински идеални части от недвижим имот, представляващ УПИ VI-329,330,742 в кв.15 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас, на собственика на законно построена в същия сграда, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-10277 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№30, вх.№1, ет.№1, ап.№2-десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10287 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №10 (410), вход 1 (А), етаж 6, апартамент № 26, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10288 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 37, вх. 2, етаж 2, апартамент десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10289 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№30, вх.№8, ет.№1, ап.№3-десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10290 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 147, вх.3, ет.4, ап.10, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10209 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното годишно общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 02.07.2020 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред 

 

 1. ОбС 08-00-10204 Докладна записка от Георги Кузманов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекта – решенията

 

 1. ОбС 08-00-10244 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Отмяна на решение по т. 38, подточка 2 от дневния ред на проведеното заседание на 28.04.2020 г., отразено в Протокол № 9, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на Щиляна Паскалева Свинарова

 

 1. ОбС 08-00-10265 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-10202 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10211 Докладна записка от Георги Маринчев – общински съветник от ПП ГЕРБ  и зам.-председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на финалния етап на 67-ма Международна колоездачна обиколка на България 

 

 1. ОбС 08-00-10246 Докладна записка от Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), общински съветник от БСП, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху спортните организации на територията на Община Бургас, вследствие на извънредното положение 

 

 1. ОбС 08-00-10203 Докладна записка от Красимира Маркович – председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и Тодор Йосифов – зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Осигуряване на допълнителна безопасност на жителите и гостите на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10205 Докладна записка от Красимира Маркович – председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и Тодор Йосифов – зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Монтиране на общинска велостоянка в района на пристанище „Сарафово“

 

 1. ОбС 08-00-10264 Докладна записка от Боян Дяков и Милен Ненчев – общински съветници от ПП НФСБ , относно: Поставяне на спасителни пояси на моста в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10247 Докладна записка от Станимир Димитров Апостолов и Георги Митев Митев – общински съветници от ПП СДС, относно: Придобиване на комуникативни умения за общуване с хора с увреден слух, чрез обучение по жестомимичен език на служители от общинска администрация, за осигуряване на ефективна и равностойна комуникация с уязвимите хора и улесняване достъпа им до социални и обществени услуги, и за по-доброто им интегриране в обществото

 

 1. ОбС 08-00-10253 Докладна записка от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на допълнителна информация и прозрачност при управлението на общински дружества в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10274 Докладна записка от Иван Гаврилов – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Комисията по чл.5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас, относно: Отчет на Комисията по чл.5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10210 Докладна записка от д-р Надя Кирова Желязкова – управител на „Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД, относно: Решение на Общински съвет – Бургас по т. 5 от дневния ред на заседание №6, проведено на 28.01.2020 г. (Протокол № 6) 

 

 1. ОбС 08-00-10163 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Подмяна на контейнери за битови отпадъци в кв. Република 

 

 1. ОбС 08-00-10208 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Предприемане на мерки за недопускане на нови инциденти на „Бургаския мост“ 

 

 1. ОбС 08-00-10235 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Междублоково пространство, находящо се в гр. Бургас, между бл. 24 на ул. „Цар Калоян“ и бл. 11 на ул. „Дебелт“ 

 

 1. ОбС 08-00-10238 Питане от Стоян Грозев – общински съветник от ДБГ, относно: Поставяне на указателни табели на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10250 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Предприети мерки срещу вандалски прояви в ж. к. „Меден рудник“

 

 1. ОбС 08-00-10254 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Отдадено общинско жилище в комплекс „Лазур“, възникналите конфликти с етажната собственост и противообществените прояви на наемателите

 

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас