ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №12 ОТ ДАТА 28.07.2020 ГОДИНА

r.raykova на Четв., 23.07.2020 - 11:46

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.07.2020 година  (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 29.07.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в Спортна зала „Бойчо Брънзов“, находяща се в ж.к. „Зорница“ 40, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 

 1. ОбС 08-00-10350 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2,  Протокол № 21/ 20.12.2016 г., последно изм. с протокол по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10394 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд – Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.) по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10416 Докладна записка от Христина Секлемова и Красимир Тодоров – общински съветници, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10313 Докладна записка от Живко Иванов Табаков – председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10344 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Изменение и допълнение на Правилника на Общинско предприятие „Туризъм“, приет от Общински съвет – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10391 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, член на ПК по правни въпроси, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и реда за приватизация в община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10392 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

 1. ОбС 08-00-10413 Докладна записка от  Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“

 

 1. ОбС 08-00-10354 Докладна записка от Диана Саватева, зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за съпътстващи дейности по изпълнение на одобрен проект „Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на Спортна зала „Бойчо Брънзов“, гр. Бургас по мярка „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“ към Министерството на труда и социалната политика

 

 1. ОбС 08-00-10401 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване актуализация и вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 годинa

 

 1.  ОбС 08-00-10388 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Оптимизиране на сградния фонд, който ползват СУ „Добри Чинтулов“ – Бургас, СУ „Йордан Йовков“ – Бургас, АЕГ „Гeo Милев“ – Бургас и НЕГ „Гьоте“ – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10417 Докладна записка от  Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Преобразуване чрез вливане на Професионална гимназия по дървообработване  „Георги Кондолов“ - гр. Бургас, в Професионална техническа гимназия - гр. Бургас, в съответствие с чл. 311, ал. 1 и чл. 312, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО)

 

 1. ОбС 08-00-10406 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на „Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Бургас“ ЕООД за изграждане на „Газификационна станция за кислород“ в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.323 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10410 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на УПИ за ПИ идентификатор 07079.8.378 по КК на гр. Бургас, с функционално отреждане „за приют за кучета“ и Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до УПИ, в местност „Кара баир“, землище на ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10395 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №126, вход Г(4), етаж 7, апартамент № 59 – десен, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10396 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №12(412), вход Г(4), етаж 1, апартамент – десен, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10398 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 34, вх. 2, етаж 6, апартамент № 16, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10399 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Шар планина“ № 17, ет. 3, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10404 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево и в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10407 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I в масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10408 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10403 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения – публична общинска собственост, находящи се в гр. Бургас, пл. „Тройката“ №1, културно-административна сграда „Дом на нефтохимика“, с идентификатор 07079.612.181.1 по КК на гр. Бургас,  за нуждите на обществения посредник на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10409 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост, на територията на Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ, за срок от 10 стопанска година 

 

 1. ОбС 08-00-10415 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни (временни) обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-10405 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Национална комисия за борба с трафика на хора на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ жилище, за осъществяване функциите на Приют за временно настаняване на жертви на трафика на хора

 

 1. ОбС 08-00-10393 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на обект собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, представляващ сграда за обществено хранене

 

 1. ОбС 08-00-10412 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нови улици на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10411 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на сградата, където се е помещавал щабът на 24-ти пехотен Черноморски полк

 

 1. ОбС 08-00-10402 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2019 г. на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10414 Докладна записка от  Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приключване на процедура по ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания – Бургас“ ЕООД „ЦКВЗ- Бургас“ ЕООД) – в ликвидация, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Оборище“ №89, с ЕИК 000053184

 

 1. ОбС 08-00-10418 Докладна записка от д-р Калина Димитрова Ишкиева - управител на ДКЦ-I- Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за подновяване на договор с РЗИ - Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ - Бургас (Регионалната картотека на медицинските експертизи)

 

 1. ОбС 08-00-10389 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Разработване на програма и стратегия за подкрепа на стартиращи предприятия (стартъпи) на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10397 Докладна записка от Константин Бачийски – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“ и Димитър Найденов – общински съветник от „Демократична България – обединение“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), относно: Отмяна на решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 41 от дневния ред на заседание проведено на 28.04.2020 г., в частта по т. 3 от същото, отразено в Протокол №9, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв.1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10400 Докладна записка от Георги Маринчев – зам.-председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, общински съветник от ПП ГЕРБ, Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, Тодор Йосифов – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни финансови средства за реализиране на 12-часово скоростно плуване без прекъсване в 50-метров басейн, опит за подобряване на световен рекорд 

 

 1. ОбС 08-00-10360 Докладна записка от Бойчо Стоянов Георгиев – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявен бургаски спортист в професионални Гала вечери SENSHI 

 

 1. ОбС 08-00-10375 Докладна записка от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на допълнителна информация и прозрачност при съвместната дейност на Община Бургас с НПО

 

 1. ОбС 08-00-10378 Докладна записка от Димитър Георгиев Найденов – общински съветник от „Демократична България – Обединение“ („Да, България“, ДСБ, „Зелено движение“), относно: Поставяне на пилон с българското знаме 

 

 1. ОбС 08-00-10298 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Състояние на подлеза до „Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника“ за преминаване на бул. „Демокрация“

 

 1. ОбС 08-00-10351 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на паркинг в к-с „Изгрев“, в междублоковото пространство около бл. 39 

 

 1. ОбС 08-00-10376 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, III и IV в кв. 4, по плана на кв. „Възраждане“, гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ №47, до бл. 14, 15 и 16

 

 1. ОбС 08-00-10377 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Лошото състояние на пътната настилка между бл. 48 и бл. 169 в к-с „Славейков“, гр. Бургас

 

 

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас