ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №16 ОТ ДАТА 24.11.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 19.11.2020 - 11:04

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 24.11.2020 година  (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 25.11.2020 година (сряда) от 09.00 часа при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 

 1. ОбС 08-00-10792 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10793 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10794 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10763 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10797 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас, приет с решение на Общински съвет – Бургас по т. 24, Протокол №26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т. 28, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т. 13, протокол №7/26.01.2016 г.; по т. 3, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т. 6, Протокол №26/25.04.2017 г.

 

 1. ОбС 08-00-10818 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година 

 

 1. ОбС 08-00-10795 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г.

 

 1.  ОбС 08-00-10781 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Кандидатстване на Община Бургас с интегрирано проектно предложение: „Интегриран проект за осигуряване на социално – икономическа  интеграция на уязвими групи в Община Бургас“  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 

 

 1. ОбС 08-00-10809 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, извършване на ремонтни дейности и изграждане на достъпна среда в читалище „Възраждане-1927” – кв. Рудник, гр. Бургас“ за финансиране по Проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места” 

 

 1. ОбС 08-00-10810 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Детски кът Бургас“ по процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 

 1. ОбС 08-00-10803 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националния Доверителен Екофонд по Инвестиционна програма за климата за насърчаване използването на електромобили 

 

 1. ОбС 08-00-10791 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 1. ОбС 08-00-10772 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП-ПУР за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в местност „Вълчи връх“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас, което ще се осъществи от локално платно успоредно на главен път I-6 „Бургас-София“ през съществуващ селскостопански, горски, ведомствен път, представляващ ПИ с идентификатор 07079.2.660 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПУР на локално платно на главен път I-6 „Бургас – София“ за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в местност „Вълчи връх“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПУР на локално платно на главен път I-6 „Бургас-София“ за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в местност „Вълчи връх“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10827 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на изискване към оградите на урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ

 

 1. ОбС 08-00-10773 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предприемане на действия по преобразуване чрез вливане на „Медицински център ІІІ – Бургас“ ЕООД в „Диагностично – консултативен център II Бургас„ ЕООД

 

 1.  ОбС 08-00-10790 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Откриване на социална приемна за информиране, консултиране и осъществяване на социални услуги за хора с увреждания 

 

 1. ОбС 08-00-10824 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Структурни промени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10825 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с решение на Общински съвет – Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание (Протокол №6) в раздел VI „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“ 

 

 1. ОбС 08-00-10813 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ ІІ-610, УПИ ХVIII-626, УПИ ХIХ-627 и УПИ ХХ-628, всички в кв. 100 по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-10814 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящи се в местност „Мочурът“, землище кв. Банево, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-10820 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща 203,75/815 кв.м. идеални части от УПИ Х, кв.1 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС 

 

 1. ОбС 08-00-10821 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вход 6, етаж 1, апартамент 2, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10823 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV-325,326 в кв. 30 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.3227 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-10816 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV-16 и в УПИ IX-16 в кв. 4 по плана на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, съответни на ПИ с идентификатор 07079.832.339 и 07079.832.340 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от имотите 

 

 1. ОбС 08-00-10817 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ I-84, 162 в кв. 10 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.329 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-10819 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІІ, в квартал 10 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-10812 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на доброволна делба на недвижими имоти, представляващи УПИ II и УПИ IX в кв.12 по влязло в сила изменение на ПУП-ПРЗ на с. Димчево, Община Бургас, образувани от бивш УПИ II в кв. 11 по плана на населеното място

 

 1.  ОбС 08-00-10815 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на ползване върху земеделска земя-общинска собственост, находяща се в землище с. Миролюбово, община Бургас, за устройване на постоянен пчелин 

 

 1. ОбС 08-00-10822 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на ползване върху земеделска земя-общинска собственост, находяща се в землище гр. Българово, община Бургас, за устройване на постоянен пчелин

 

 1. ОбС 08-00-10753 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода от 01.02.2020 г. до 31.07.2020 г.

 

 1.  ОбС 08-00-10796 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Парични премии към национални литературни награди на Община Бургас за 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-10798 Докладна записка от Георги Кузманов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-10766 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – А. И. М. за детето А. Д. С.

 

 1. ОбС 08-00-10779 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-10826      Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на двора на Детска градина „Звездица“ (филиал), с адрес: гр. Бургас, ул. „Лермонтов“ №9 

 

 1. ОбС 08-00-10661 Докладна записка от Живко Господинов, Георги Спасов, Васил Иванов, Павел Маринов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Саниране на сградата на Културния дом в с. Равнец, асфалтиране, отводняване и ремонт на ул. „Марица”

 

 1. ОбС 08-00-10662      Докладна записка от Живко Господинов, Георги Спасов, Васил Иванов, Павел Маринов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2021 г. за ремонт и асфалтиране на ул. „Втора”, ул. „Пета” и ул. „Двадесета” в с. Брястовец, както и за изграждане на спортно игрище

 

 1. ОбС 08-00-10647 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Предприемане на мерки за намаляване на шума от преминаващите автомобили в кв. Крайморие – местност Пода

 

 1. ОбС 08-00-10654 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от ПП БСП, относно: Обозначаване на вход-изход на паркингите с необходимите указателни табели в к-с „Славейков“

 

 1. ОбС 08-00-10670 Питане от Георги Дракалиев – председател на ПКОСОПД, относно: Размера на постъпленията от разпореждане с общинска собственост за деветмесечието на 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10699  Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет, относно: Извършена резитба на дървета в к-с „Славейков“ и по бул. „Демокрация“

 

 1. ОбС 08-00-10752 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Възможност за изплащане на еднократна финансова помощ на служителите от „първа линия“

 

 1. ОбС 08-00-10758 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-10764 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от БСП, относно: Общински жилища 

 

 1. ОбС 08-00-10765 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Поставяне на пейки пред Младежкия дом в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-10778 Питане от Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Предоставяне на безвъзмездна психологична подкрепа на бургаските лекари и здравни работници

 

 1. ОбС 08-00-10780  Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на автобусен заслон на ул. „24-ти Черноморски пехотен полк“

 

 1.  ОбС 08-00-10805 Питане от Живко Табаков – общински съветник от ДБГ, относно: Изграждане на кръгови кръстовища при входа на комплекс „Меден рудник“ и нова обслужваща улица 

 

 1. ОбС 08-00-10806 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Спортно игрище в кв. Сарафово

 

 1. ОбС 08-00-10808 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Изграждане на улично осветление на улиците „Морски изгрев“ и „Ангел Димитров“  до к-с „Аквамарин“

 

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас