ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №18 ОТ ДАТА 21.12.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 21.12.2020 - 16:46

На 21.12.2020 год. (понеделник) от 10:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.39а, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, поради усложнената епидемична обстановка от разпространението на COVID 19, чрез видеоконферентна връзка се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-10962 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение на Община Бургас по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001  „3.1 -Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

 

 1. ОбС 08-00-10927 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01,2009г. протокол №17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г. протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г. Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.; т.3, Протокол №53/29.01.2019 г., т.1, Протокол №5/19.12.2019 г.)

 

 1. ОбС 08-00-10953      Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10916 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г., по т. 1, Протокол № 55/26.03.2019 г., по т. 1, Протокол № 7/27.02.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10915 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на: 1. Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти”, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол № 8/23.02.2016 г.; по т. 6, Протокол № 8/31.03.2020 г.; по т. 8, Протокол № 13/29.09.2020 г. 2. Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т. 4, Протокол № 13/29.09.2020 г. 3. Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол №29/17 и 18.12.2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас по т. 7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г., по т. 16 и 17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г., по  т. 13, Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г., по т. 47, Протокол №25/25.06.2013 г. и Протокол  № №7/26.01.2016 г., по т. 1, Протокол № 29/25.07.2017 г.; по т. 1, Протокол № 55/26.03.2019 г.; по т. 5, Протокол № 9/28.04.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10938 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на Общинско предприятие „Обреден комплекс – Бургас“, прекратяване на „Обреден комплекс“ ЕООД ЕИК102663618 чрез откриване процедура по ликвидация; прекратяване договор за концесия между Община Бургас и „Обреден комплекс“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-10935 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 27.2, Протокол №6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен  по т. 8, Протокол №8/23.02.2016 г.; по т.1, Протокол №25/28.03.2017 г.

 

 1. ОбС 08-00-10931 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“

 

 1. ОбС 08-00-10932 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Транспорт“

 

 1. ОбС 08-00-10908 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10903 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2021/2022 година и Правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2021/2022 година 

 

 1. ОбС 08-00-10942 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-10958      Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Краткосрочна (2020-2022 г.) и Дългосрочна (2021 - 2030 г.) програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бургас

 

 

 1. ОбС 08-00-10904 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на „Програма за реновиране на детски и спортни площадки в детски ясли, детски градини и училища в Община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-10919 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците, вследствие обявената извънредна епидемична обстановка

 

 1. ОбС 08-00-10917 Докладна записка от Станимир Апостолов и Георги Митев - общински съветници от ПП СДС, относно:  Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса , за справяне с икономическите последици, вследствие въведените със Заповед № РД – 01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България противоепидемични мерки

 

 1. ОбС 08-00-10941 Докладна записка от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов общински съветници от ДБГ, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бургаския бизнес в условията на извънредно положение

 

 1.   ОбС 08-00-10875 Докладна записка от групата на БСП в Общински съвет – Бургас, относно: Предприемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с пандемията от COVID-19

 

 1. ОбС 08-00-10922 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на предложение към съдружниците за изкупуване на дяловете на „Бургасинвест“ ООД

 

 

 1. ОбС 08-00-10943 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов – място за временно  укритие на риболовни кораби (покрита лодкостоянка) в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.062 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 

 

 1. ОбС 08-00-10944 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Път на културно-историческите ценности през вековете – изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на „Улица на занаятите“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

 1. ОбС 08-00-10928 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283, 07079.501.388, 07079.501.389, 07079.501.390 по КК на гр. Бургас, в кв.3 по ПУП-ПУР за устройствена зона 13/Смф по одобрения ОУП на гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283, 07079.501.388, 07079.501.389, 07079.501.390 по КК на гр. Бургас, в кв.3 по ПУП-ПУР за устройствена зона 13/Смф по одобрения ОУП на гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283, 07079.501.388, 07079.501.389, 07079.501.390 по КК на гр. Бургас, в кв.3 по ПУП-ПУР за устройствена зона 13/Смф по одобрения ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10936 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда с право на строеж в имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV в кв.3 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.601.234 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10930 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ II-11, в кв. 1 по ПУП_ПРЗ На кв. Крайморие, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.830.43 по КК на гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-10952      Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-10951      Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща 407,50/815 кв. м. ид. части от УПИ VII-390 в кв. 52 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Ветрен, гр. Бургас, целият с площ 815 кв. м., по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-10934 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие едноетажна постройка - общинска собственост, отразена с идентификатор 07079.501.542.2 в КК на гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, да се използва за дейности по проект: „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на общината“

 

 1. ОбС 08-00-10937 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на сграда с идентификатор 07079.612.9.2 по КК на гр. Бургас – частна общинска собственост, безвъзмездно за срок от 5 години, за нуждите на РЗИ-гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10929 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на нежилищни помещения, частна общинска собственост, на „Център за психологически изследвания“ – гр. София, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

 

 1. ОбС 08-00-10923 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на Общинска стратегия за превенции на употребата и злоупотребата с наркотични вещества и План за нейното изпълнение 

 

 1. ОбС 08-00-10902 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2021 година в Община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-10961 Докладна записка от Димчо Грудев - зам.-председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет – Бургас

                                   

 1. ОбС 08-00-10926 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за избор на управител, съгласно проведен конкурс за избор на управител на „Чистота“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-10963  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на конкурси за избор на управители по реда на Закона за публичните предприятия

 

 1. ОбС 08-00-10956      Докладна записка от Георги Кузманов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-10959      Докладна записка от членовете на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-10940 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Промяна на срока за разглеждане на постъпилите предложения от спортните организации за спортни мероприятия от Комисия по чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от Спортния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10972 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от спортния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10648 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Поставяне на екотоалетни в района на парк „Езеро“, гр. Бургас         

 

 1. ОбС 08-00-10699 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет, относно: Извършена резитба на дървета в к-с „Славейков“ и по бул. „Демокрация“ 

 

 1. ОбС 08-00-10832 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Състоянието на ОУ „Антон Страшимиров“

 

 1. ОбС 08-00-10901 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Качество на атмосферния въздух на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10905 Питане от Стоян Коларов – общински съвет от БСП, относно: Размера на събраните средства за 2020 година от завишаване стойностите на коефициента за екологична категория на леките автомобили и резултата от въвеждането на тази промяна

 

 1. ОбС 08-00-10907 Питане от Георги Спасов – общински съветник от ПП БСП, относно: Коледен базар на площад „Тройката“

 

 1. ОбС 08-00-10910 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Разширяване на сградния фонд на ОУ „Христо Ботев“ в кв. Сарафово

 

 1. ОбС 08-00-10921 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Внасяне на проект на Бюджет 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-10924 Питане от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Строително-монтажни работи за обекти: „Многофункционална спортна зала „Арена Бургас“ – тренировъчна зала“, подпорна стена, жандармерия и връхна метална ограда 

 

 1. ОбС 08-00-10925 Питане от Георги Събев – общински съветник от ПП СЕК, относно: Реконструкция на ул. „Юрий Венелин“, намираща се в ЦГЧ 

 

 1. ОбС 08-00-10933 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Поддръжка и почистване на съществуващи детски площадки 

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас