ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №19 ОТ ДАТА 26.01.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 26.01.2021 - 15:17

На 26.01.2021 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.39а, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, поради усложнената епидемична обстановка от разпространението на COVID 19, чрез видеоконферентна връзка се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-11089 Декларация от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества 

 

 1. ОбС 08-00-11016      Докладна записка от група общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП ВМРО, ПП „Движение Гергьовден“), относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас

                         

 1. ОбС 08-00-10960      Докладна записка от Константин Бачийски – общински съветник от ПП СЕК, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11015      Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно туристическата дейност от спортния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11036      Докладна записка от Христо Панайотов и Стоян Коларов – общински съветници от ПП БСП, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба  на общински жилища

 

 1. ОбС 08-00-11029      Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Правилник за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11042      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“

 

 1. ОбС 08-00-11043      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подписване на споразумение за финансиране на проектни дейности по „Пилотен проект за европейската гаранция за детето в България“, финансиран от Детски фонд на ООН „УНИЦЕФ“

 

 1. ОбС 08-00-11046      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане за 2021 г. по договор за БФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г. за текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“

 

 1. ОбС 08-00-11045      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“

 

 1. ОбС 08-00-11027      Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Приемане на дългосрочна (2021 – 2030 година) и краткосрочна (2021 – 2023 години) програма за енергийна ефективност на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11030 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за провеждане на локална обслужваща улица на път I-6 София-Бургас с вход при км 486+700, дясно, и изход при км 486+800, дясно, еднопосочно по посока Ветрен-Бургас с о.т.113а-о.т.113б-о.т.113в-о.т.113г-о.т.113д-о.т.113е-о.т.113ж-о.т.113з за транспортно обслужване на имоти в част от устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен /бивша местност „Под шосето“(бивша „Шосе бою“), изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) по отношение на УПИ II-3,4, отговарящ на ПИ с идентификатори 07079.12.822 и 07079.12.823 по КК на гр. Бургас, състоящо се в корекция номера на УПИ от II-3,4 на УПИ VI-3,4 и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.12.827 по КК на гр. Бургас /бивш имот с пл.№ 024011, бивша местност „Под шосето“ (бивша „Шосе бою“)/, с който се обособяват УПИ VII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1898, и УПИ VIII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1899, в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен

 

 1. ОбС 08-00-11035      Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-330, отреден – „за районен парк“, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас. 2. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-179,306 , отреден – „за парк“, кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас. 3. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11054      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ І, отреден – „за озеленяване“ в кв.30 по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.20.470 по КК на гр. Бургас                

 

 1. ОбС 08-00-11025      Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно:  Приемане на финансираните за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас и тяхното предаване за срока на Договора подписан между Асоциацията по ВиК – Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас          

 

 1. ОбС 08-00-11049      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на общински лечебни заведения за финансиране на проекти за подобряване условията на труд от фонд „Условия на труд“

 

 1. ОбС 08-00-11047      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Бургас, държавно делегирана дейност

 

 1. ОбС 08-00-11031      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

           

 1. ОбС 08-00-11032      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-11033  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване   
 2. ОбС 08-00-11040      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за 1 (една) година на плувен басейн към „Младежки културен център“ на  Плувен клуб „Бриз“ – гр. Бургас, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

                       

 1. ОбС 08-00-11044      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разпределение на паричните средства за детско-юношеските школи на спортните клубове за 2021 година, съобразно обявената за нулева 2020 година в областта на спорта

 

 1. ОбС 08-00-11018 Годишен отчет от Веселин Матеев Пренеров – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас 

                         

 1. ОбС 08-00-11041      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Свикване на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11006      Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11024      Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

 

 1. ОбС 08-00-11048      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

 

 1. ОбС 08-00-11062      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията  

 

 1. ОбС 08-00-11081 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за избор на управители на "Благоустройствени строежи" ЕООД, "Бургасбус" ЕОД, "Бургаски пазари" ЕООД, "Дезинфекционна станция – Бургас" ЕООД, "Иновационни системи – Бургас" ЕООД, съгласно проведени конкурси 

 

 1.  ОбС 08-00-11003     Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Удостояване с отличие на Община Бургас                                   

             

 1. ОбС 08-00-11034      Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет-Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020г. заседание (Протокол№15)              

                                     

 1. ОбС 08-00-10782      Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на паркинг между бл. 71 и бл. 15 в ж.к. „Славейков“

 

 1. ОбС 08-00-11026      Питане от Васил Иванов Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Недобра осветеност на алеите в Морската градина и велоалеята от Бургас до кв. Сарафово

                                                 

 1. ОбС 08-00-11023      Питане от Георги Спасов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на ул. „Христо Ботев“, в с. Братово

 

 1. ОбС 08-00-11020      Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ПП ДБГ, относно: Уличната мрежа на кв. „Сарафово“

             

 1. ОбС 08-00-11019      Питане от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов – общински съветници от ПП ДБГ, относно: Безплатно паркиране на лични автомобили на общински служители в рамките на „Синя зона“

                         

 1. ОбС 08-00-11009      Питане от Живко Господинов и Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Реконструкция на бул. „Демокрация“

 

 1. ОбС 08-00-11008      Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП  БСП, относно: Предприети мерки за преодоляване на водната криза

             

 1. ОбС 08-00-11004      Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт и асфалтиране на ул. „Шейново“, ул. "Никола Вапцаров" и ул. „Атанас Манчев“ в гр. Българово

                         

 1. ОбС 08-00-10966      Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на паркинг и ремонт на тротоарна настилка в к-с „Зорница“

                         

 1. ОбС 08-00-10948      Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Цялостна реконструкция на ул. „Македония“

             

 1. ОбС 08-00-10939      Питане от Стоян Коларов – общински съветник от ПП БСП, относно:  Провеждане на разяснителна кампания  за поставянето на ваксини срещу COVID19

                         

 1. ОбС 08-00-10905      Питане от Стоян Коларов – общински съвет от ПП БСП, относно: Размера на събраните средства за 2020 година от завишаване стойностите на коефициента за екологична категория на леките автомобили и резултата от въвеждането на тази промяна

 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас