ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №21 ОТ ДАТА 14.04.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 08.04.2021 - 17:12

СЪОБЩЕНИЕ 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 14.04.2021 година  (сряда) от 9:00 часа, с продължение на 15.04.2021 година (четвъртък) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, при следния 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-11332 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредната епидемична обстановка

 

 1. ОбС 08-00-11318 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, общински съветник от ПП СДС и Георги Митев – председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни, общински съветник от  ПП СДС, относно: Мерки за защита на гражданите и бизнеса вследствие на въведените в страната временни противоепидемични мерки във връзка с COVID-19

 

 1. ОбС 08-00-11357 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ ДБФП № BGENVIRONMENT-2.003-0003-C01 финансиран по процедура №BGENVIRONMENT-2.003, „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021 г.”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014  – 2021

 

 1. ОбС 08-00-11369 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“, по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 

 

 1. ОбС 08-00-11341 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение към фонд „Социална закрила“ по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“, за закупуване на оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11366 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ за финансиране на проект: „Път на културно-историческите ценности през вековете – изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на „Улица на занаятите“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

 1. ОбС 08-00-11368 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на временна финансова помощ на Народно читалище „Петър Янев 1939“, за изпълнение на дейностите по проект „Развитие, съхраняване и популяризиране идентичността на нематериалното културно наследство в кв. Крайморие, община Бургас“ по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“, финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство

 

 1. ОбС 08-00-11356 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Присъединяване на Община Бургас към инициатива на Европейската комисия – Споразумение за зелен град – чисти и здравословни градове за Европа

 

 1. ОбС 08-00-11195 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на политика за участието на Община Бургас в публичните предприятия

 

 1. ОбС 08-00-11342 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Общинска програма за детето 2021 година

 

 1. ОбС 08-00-11399 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Възлагане управлението на услуга "Патронажна грижа +" като услуга от общ икономически интерес (УОИИ)

 

 1. ОбС 08-00-11337 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ
  за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
  (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.122 – общинска частна собственост и 07079.654.835 – частна собственост по КК на гр. Бургас. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11338 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ
  за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
  (ПУП-ПП) за пътна връзка осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, която засяга ПИ с идентификатори 07079.13.1511, 07079.13.1514, 07079.13.213 – общинска публична и общинска частна собственост и за изработване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, което преминава през ПИ с идентификатор 07079.13.1511 - общинска публична собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас и изработване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас и изработване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11339 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за провеждане на нови обслужващи улици и изграждане на елементи на техническата инфраструктура, представляващи ПИ с идентификатори 07079.3.248, 07079.3.2827, 07079.3.2828, 07079.2829, 07079.3.2830, 07079.3.2831, 07079.3.2801 и 07079.3.2596 по КК на гр. Бургас, попадащи в обхвата на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-11340 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на ПЗ “Меден Рудник“ (бивше минно селище „Върли бряг“), гр. Бургас 2. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на ПЗ “Меден Рудник“ (бивше минно селище „Върли бряг“), гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11343 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-339 и XVI-338 в кв.135Б по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.608.339 и 07079.608.338 по КККР на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ОбС 08-00-11361 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

 

 1. ОбС 08-00-11358 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Финалния доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за периода 2014 – 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-11346 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2020 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11364 Докладна записка от  Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“ , относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас за 2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11383 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г., приета с Решение по т.11 от проведеното на 24.02.2021г. и 23.02.2021г.  заседание на Общински съвет – Бургас(Протокол № 20)
 2. ОбС 08-00-11382 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Стопанисване и управление на „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“ 

 

 1. ОбС 08-00-11384 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Областния управител на област Бургас за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Бургас върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.622.12 по КК на гр. Бургас, парк „Езеро“

 

 1. ОбС 08-00-11385 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Национална художествена академия обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, (бивш Кърджалийски лагер) за създаване на „Младежки център на изкуствата към НХА“ в партньорство с „Дружество на художниците – Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-11380 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири – публична общинска собственост на Българската Държава, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 55  от 03.07.2018 г.)

 

 1. ОбС 08-00-11375 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XXXIV-464 в кв. 27 по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.701.372 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-11381 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-434 в кв. 23 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.434 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-11377 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ II-183 в кв. 13 по плана на с.о. „Черниците-училищното“, землище с. Маринка, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 47202.503.183 по одобрените КККР на с. Маринка, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-11386 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ ІХ-164 в кв.56 по ПУП на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.605.164 по КК на гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-11378 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците- Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-11379 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. „Мочура“, землище кв. Банево, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-11387 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11376 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

 

 1. ОбС 08-00-11391 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за преобразуване чрез вливане на „Медицински център III – Бургас" ЕООД в „Диагностично-консултативен център II – Бургас" ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-11388 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11367 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за ползване правата по издадено разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11392 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-11396 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-11333 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на член на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени строежи

 

 1. ОбС 08-00-11007 Докладна записка от общинските съветници от групата на БСП относно: Образуване на временна комисия за проучване на възможностите за създаване на общински фонд „Култура“ – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11365 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно: Одобряване на командировки на г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас, за периода 17.01.2020 г. – 02.03.2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-11371 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Изграждане на паметник на жертвите на Ковид-19 пандемията от страна на българските и бургаските медици

 

 1. ОбС 08-00-11372 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Изграждане на паметник на д-р Живко Радев

 

 1. ОбС 08-00-11370 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на сградата на Читалището в кв. Сарафово

 

 1. ОбС 08-00-11373 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2021 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

 

 1. ОбС 08-00-11374 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нови улици на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11400 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11350 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортно мероприятие

 

 1. ОбС 08-00-11354 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на Сдружение Волейболен клуб „Нефтохимик 2010“ за спортното му постижение – Купата на България за 2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11284 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Обявяване на 6-ти декември (Никулден) за неприсъствен ден на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11272 Докладна записка от Васил Иванов и Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Участие в инициативата на Гората.бг за засаждане на дървета на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11194 Докладна записка от Васил Иванов и Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Участие в конкурс за изграждане на активно съоръжение за забавление

 

 1. ОбС 08-00-11037 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Мерки за осигуряване безопасността на пешеходците при пресичане на ул. „Ванче Михайлов“ в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11038 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на обособена площадка за разходка на кучета на територията на кв. Ветрен

 

 1. ОбС 08-00-11256 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Прозрачност на плащанията на собствениците на плавателни средства

 

 1. ОбС 08-00-11285 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Опазване на зелената система на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11347 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Състояние на пътя, свързващ кв. Лозово с ул. „Одрин“

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас