ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №22 ОТ ДАТА 26.05.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 27.05.2021 - 09:41

На 26.05.2021 год. (сряда) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-11457 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол 21/20.12.2016 г, с последващи изменения и допълнения

 

 1. ОбС 08-00-11479 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас 

 

 1.  ОбС 08-00-11490 Докладна записка от Евелина Михалева – председател на Временната комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11491 Докладна записка от Евелина Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров – зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Владимир Павлов, Живко Господинов и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11398 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 24, Протокол №26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т. 28, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т. 13, протокол №7/26.01.2016 г.; по т. 3, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т. 6, Протокол №26/25.04.2017 г., по т.6 от Протокол №16/24.11.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-11515 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Програма за подкрепа на стартиращи предприятия и насоки за изготвяне на Правилник за подпомагането им

 

 1. ОбС 08-00-11530 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2020, по първа покана за набиране на  проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

 

 1. ОбС 08-00-11531 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Сключване на меморандум за сътрудничество между Община Бургас, Община Пловдив и СНЦ „Клъстер Тракия икономическа зона“

 

 1. ОбС 08-00-11544 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в национално Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: „Асоциация за устойчива градска мобилност и паркиране“ в Република България

 

 1. ОбС 08-00-11512 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, относно: 1. Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете 2. Допускане  на проекти изменение на ОУП на гр. Бургас  3. Одобряване на проекти изменение на ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11476 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на битова канализация в обхвата от южната регулационна граница на кв. Лозово, гр. Бургас, от ул. „Ружа“ при о.т. 51, през имот 07079.4.738, 07079.4.763 и 07079.4.782 до КПС „Лозово“, намиращо се в ПИ с идентификатор 07079.605.3 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11477 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за ПУП-ПУР за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас, с който за провеждане на трасе на нова обслужваща улица, се засяга ПИ с идентификатор 07079.13.142 – частна общинска собственост и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“) по недействаща КВС, землище на кв. Банево, гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“) по недействаща КВС, землище на кв. Банево, гр. Бургас; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“) по недействаща КВС, землище на кв. Банево, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11478 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв. Банево, гр. Бургас, с който за осигуряване възможността за  провеждане на нови обслужващи улици и привързването им към действащата улична регулация на кв. Банево, в участъка на улица от о.т. 128 до о.т.133, се засяга ПИ с идентификатор 07079.13.42 по КК на гр. Бургас, представляващ частна общинска собственост с начин на трайно ползване – пасище; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв. Банево, гр. Бургас; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв. Банево, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11482 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ
  за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
  (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 21141.13.16, 21141.13.23, 21141.12.33, 21141.12.31, 21141.12.35 /бивш ПИ 21141.12.34/, 21141.33.26, 21141.34.23, 21141.37.46, 21141.37.37, 21141.37.42, 21141.36.4, 21141.36.6, 21141.36.38, 21141.36.40, 21141.37.47, 21141.37.52, 21141.38.31, 21141.38.38, 21141.38.37, 21141.39.39, 21141.39.43, 21141.40.24 и 21141.40.51 (бивш ПИ 21141.40.47) по КК на с. Димчево, община Бургас, които са общинска публична и общинска частна собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 21141.37.37 по КК на с. Димчево, община Бургас.
  3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение
  (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас. 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11462 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Отмяна на решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното заседание на 27.11.2019г., отразено в Протокол №3 за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т.10 по одобрен ПУП-ПП с Решение № 51-21/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас до о.т.61 по одобрен ПУП-ПУР с Решение №  56-15/30.04.2019 г. на Общински съвет Бургас. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План улична регулация (ПУП-ПУР) за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас), преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.908, 07079.3.1076, 07079.3.1077 и 07079.3.1078 по КК на гр. Бургас, които са общинска публична и общинска частна собственост. 3. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП-ПУР за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас), преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.3.908, общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „пасище“. 4. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас), с който се обособява УПИ, отреден „за многокорпусна сграда със смесено предназначение, КОО и търговски складове и ТП, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР), състоящо се в корекция на североизточната регулационна граница на УПИ I-31, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.3.1083 по КК на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас)5. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-ПУР за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-11507 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 72151.3.2 по КК на с. Твърдица, община Бургас, който е общинска публична собственост, вид територия „територия на транспорта“, с начин на трайно ползване „местен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, община Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11528 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост на Държавата, на основание чл.19а от Закона за водите

 

 1. ОбС 08-00-11503 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Стопанисване и управление на подземен паркинг „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“ 

 

 1. ОбС 08-00-11494 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ X-862 в кв. 73 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-11496 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти-частна общинска собственост, находящ се в с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-11524 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево и в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11497 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вх. 8, ет. 1, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-11498 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№23, вх.№1, ет.№4, ап.№3, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-11499 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№49, вх.№2, ет.№3, ап.№4 – десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-11523 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №20(420), вход Г(4), етаж 3, апартамент № 59 – десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-11495 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ IV-160 в кв.17 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.160 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-11500 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти, представляващи УПИ XII и УПИ XXI, и двата в кв. 59 по плана на с. Маринка, община Бургас, чрез извършване на доброволна делба и изкупуване на общинската идеална част

 

 1. ОбС 08-00-11501 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-985 в кв. 65 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11522 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ III-157 в кв.18 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.157 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-11525 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 49/1204 кв.м идеални части от УПИ ХІ-554 в кв. 41 по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-11526 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 12/682 кв.м идеални части от УПИ VІІ-общ. в кв. 8, целият с площ 682 кв.м, по плана на в.з. Боровете, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-11527 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез извършване на доброволна делба в УПИ ІV-16,4017,4018,4030 в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас съответен на ПИ с проектен идентификатор 07079.617.330 по КК на гр. Бургас и ПИ с проектен идентификатор 07079.617.331 по КК на гр. Бургас, представляващ част от уличната регулация

 

 1. ОбС 08-00-11502 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот, с позиция № К 3.1 (детски сезонен  атракцион) по актуална план – схема на преместваемите обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията в районен парк „Изгрев“, град Бургас, за поставяне на преместваем обект с площ 30 кв. м, за извършване на търговска дейност

 

 1. ОбС 08-00-11529 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, обособена част с площ от 45 кв.м от имот, представляващ ПИ с идентификатор 07079.10.1331 – за рибарско пристанище, публична общинска собственост на Община Бургас, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност – заведение за обществено хранене по одобрена план-схема на преместваеми обекти

 

 1. ОбС 08-00-11504 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – гр. Пловдив, за изграждане на нов трафопост в имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ II в кв. 40 по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.658.91 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11449 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11511 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11432 Докладна записка от Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Създаване на временна комисия със задача: Преразглеждане списъка на удостоените с почетни звания по Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас лица 

 

 1. ОбС 08-00-11488 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Провеждане на конкурси за избор на управители по реда на Закона за публичните предприятия 

 

 1. ОбС 08-00-11513 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управители на „ЦБАЛПФЗ – Бургас“ ЕООД и „ЦПЗ проф. д-р И. Темков“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-11514 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в покана №19-00209/27.04.2021 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД

 

 1. ОбС 08-00-11533 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, свикано на 17.06.2021 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-11493 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.11.2020 г. до 30.04.2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-11506 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2020 година и Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-11440 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2020 година на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11492 Докладна записка от Веселин Пренеров – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Оформяне на зона за ситуиране на елементи на градското обзавеждане, монументални елементи и др. в УПИ I „за приморски парк“, кв.2 по плана на Приморски парк, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.622.41 по КК на гр. Бургас) и поставяне на скулптурна композиция в памет на д-р Живко Радоев Радев, в израз на уважение към лекарската професия

 

 1. ОбС 08-00-11453 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Красимира Семова Маркович – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно: Ремонт на панорамна тераса от балюстри, находяща се на ул. „Брацигово”,  след кръстовището с ул. „Черно море”, кв. „Сарафово”, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11484 Докладна записка от Евелина Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Актуализация на утвърдените таксиметрови стоянки и стоянки за учебни автомобили  на територията на град Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11463 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия

 

 1. ОбС 08-00-11509 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявени спортисти в Европейски първенства по свободна борба 

 

 1.  ОбС 08-00-11461 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявени спортисти в Световно първенство по спортна акробатика в Женева, Швейцария

 

 1. ОбС 08-00-11470 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-11561 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“ – гр. Бургас на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Културно – туристически комплекс „Ченгене скеле“, находящ се в местност „Рибарско пристанище“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11562 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Организация за управление на туристически район „Бургаски Черноморски Туристически Район“

 

 1. ОбС 08-00-11564 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-11565 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на допълнителни средства за провеждане на Национален турнир по плажен волейбол през месец юни 2021 г. и извършване на промени в Спортния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11566 Докладна записка от Константин Бачийски – общински съветник от ПП „Средна Европейска класа“, относно: Вземането на решение за извършване инцидентен контрол върху т. 3 от Решение № 9- 41/28.04.2020 г. на общински съвет – Бургас в образуваното адм. дело № 1953/2020г. по описа на  Административен съд Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11433 Питане от д-р Георги Дракалиев – общински съветник и председател на ВМРО – Бургас, относно: Провеждане на гей парад с концерт на пл. „Тройката“ и демонстративно шествие на „нехетеросексуални, трансджендър, интерсекс хора“ 

 

 1. ОбС 08-00-11458 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на ул. „Странджа“ и ул. „Комсомолска“, с. Равнец

 

 1. ОбС 08-00-11460 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Регулиране на пътни знаци на частта от пътните участъци от републиканските пътища, преминаващи пред гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11472 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници относно: Извънредния график за месец април на Мобилната лаборатория за качеството на атмосферния въздух

 

 1. ОбС 08-00-11473 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници относно: Дарените на КАТ – Бургас газ анализатори и димомер за измерване на вредните емисии от отработили газове на автомобилите

 

 1. ОбС 08-00-11475 Питане от Васил Иванов Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Гробищен парк в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-11483 Питане от Стоян Грозев – общински съветник от ДБГ, относно: Строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохимик – гр. Бургас“

 

 1.  ОбС 08-00-11532 Питане от Константин Бачийски – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Финансирането на юридическите лица с нестопанска цел със средства от бюджета на Община Бургас

 

 

 

 

Проф. д-р Севдалина Турманова

Председател на Общински съвет - Бургас