ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №23 ОТ ДАТА 29.06.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 29.06.2021 - 13:01

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.06.2021 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 30.06.2021 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-11663 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11578 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на общински музей „Авиомузей Бургас“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11664 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол  № 8/23.02. 2016 г.; по т.1, Протокол№25/28.03.2017 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11609 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11647 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Правилник за работа на фонд „Култура“ на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11603 Докладна записка от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11650 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Бургас – вълнуващ и артистичен – подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие“ по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-11651 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2020, по първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ 

 

 1. ОбС 08-00-11649 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

 

 1. ОбС 08-00-11655 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на Община Бургас, за изграждане на обект: „Защитена лодкостоянка в границите на ПИ с проектен идентификатор 07079.1.1561 (обособен от бивш ПИ с идентификатор 07079.1.1474) и ПИ с проектен идентификатор 07079.1.1562 (обособен в акваторията на Черно море)“ по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11629 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас,  относно: Одобряване на подробен  устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.3642 (бивш – 07079.2.1615), 07079.2.3643 (бивш 07079.2.1616), 07079.2.3644 (бивш 07079.2.1617), 07079.2.3645 (бивш-07079.2.1618), 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.3650 (бивш – 07079.2.1628) по КК на гр. Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр. Бургас, в обвръзка с проект за ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр. Бургас – I етап от км.230 + 700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна

 

 1. ОбС 08-00-11654 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам. кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“ (б. имот пл.№3, б. масив 24, местност „Дванадесетте“, бивша м. „Оникилика“), ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас. 2.  Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“ (б. имот пл.№3, б. масив 24, местност „Дванадесетте“, бивша м. „Оникилика“), ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“ (б. имот пл.№3, б. масив 24, местност „Дванадесетте“, бивша м. „Оникилика“), ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11630 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за намаляване на необходимата площ в м2/на легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за УПИ IX-1076, кв.7 по плана на кв. Ветрен,  гр. Бургас с цел реализиране на нов корпус за разширение на УМБАЛ „Дева Мария“

 

 1. ОбС 08-00-11661 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Продължаване на съвместното сътрудничество между Британско посолство – София, Областна администрация – област Бургас, Община Бургас, Окръжна прокуратура – Бургас, Районна прокуратура – Бургас, Областна дирекция на министерството на вътрешните работи – Бургас „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД, Сдружение „Асоциация Деметра“, Община Созопол, Община Поморие, Община Несебър,  Община Приморско, Община Карнобат по повод реализиране на дейности свързани с развитието на Центъра за подкрепа на жертви на сексуално насилие 

 

 1. ОбС 08-00-11640 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-11641 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на трайни насаждения – общинска собственост в землището на гр. Българово, Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ, за срок от 10 стопански години

 

 1. ОбС 08-00-11642 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, обособена част с площ от 45 кв. м. от имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност – заведение за обществено хранене по одобрена план-схема на преместваеми обекти

 

 1. ОбС 08-00-11652 Докладна записка от Донка Христова – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно: Сключване на договор за наем между „Бургаски пазари“ ЕООД и Община Бургас за помещения, които се ползват от Детска млечна кухня

 

 1. ОбС 08-00-11644 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на изявения бургаски спортист по свободна борба Е. Галип за спортното му постижение – спечелен сребърен медал на Европейското първенство по свободна борба за момчета U15 на 27-30 май 2021 г. в гр. София

 

 1. ОбС 08-00-11645 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на  предстоящи спортни прояви и извършване на текущи промени в Спортния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11587 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на право за безвъзмездно ползване на спортни обекти – общинска собственост за спортно-тренировъчна дейност на талантливи бургаски спортисти

 

 1. ОбС 08-00-11621 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – А. М. К.. за детето А. А. Ш. 

 

 1. ОбС 08-00-11626 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-11693 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на условие от договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост между Община Бургас и „С-Тръст Груп“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-11469 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от коалиция „Демократична България – обединение“ (ПП „Зелено движение“),  относно: Премахнати дървета на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ и управление на зелената система на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11579 Питане от Живко Господинов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Реконструкция на бул. „Демокрация“

 

 1. ОбС 08-00-11583 Питане от Георги Спасов – общински съветник от БСП, относно: Кръстовище на ул. „Оборище“ и ул. „Юрий Венелин“ 

 

 1. ОбС 08-00-11586 Питане от Живко Господинов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Констатирани нарушения по отношение на среднощния шум от мотоциклети и предприетите мерки 

 

 1. ОбС 08-00-11595 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Ремонт на стъпалата водещи до Централен плаж

 

 1. ОбС 08-00-11597 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от коалиция „Демократична България – обединение“ (ПП „Зелено движение“), относно: Община Бургас и санкциите „Магнитски“ 

 

 1. ОбС 08-00-11602 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Поставяне на химическа тоалетна в Спортен център „Славейков“ 

 

 1. ОбС 08-00-11620 Питане от Иво Баев - общински съветник от коалиция „Демократична България – обединение“, относно: Ремонт на пътната настилка, тротоарите и паркингите пред бл. 77, находящ се в к-с „Лазур“

 

 1. ОбС 08-00-11628 Питане от Георги Спасов – общински съветник от БСП, относно: Премахване на саксии, възпрепятстващи паркирането пред бл. 111, в к-с „Меден рудник“

 

 1. ОбС 08-00-11646 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Инцидент с атракционно влакче в „Морска градина“ – Бургас

 

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас