ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №23 ОТ ДАТА 29.06.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пет., 02.07.2021 - 15:00

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 23

 

от проведеното на 29.06.2021 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-11663 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11578 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на общински музей „Авиомузей Бургас“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11664 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол  № 8/23.02. 2016 г.; по т.1, Протокол№25/28.03.2017 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11609 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11647 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Правилник за работа на фонд „Култура“ на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11603 Докладна записка от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11650 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Бургас – вълнуващ и артистичен – подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие“ по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-11651 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2020, по първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ 

 

 1. ОбС 08-00-11649 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

 

 1. ОбС 08-00-11655 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на Община Бургас, за изграждане на обект: „Защитена лодкостоянка в границите на ПИ с проектен идентификатор 07079.1.1561 (обособен от бивш ПИ с идентификатор 07079.1.1474) и ПИ с проектен идентификатор 07079.1.1562 (обособен в акваторията на Черно море)“ по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11629 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас,  относно: Одобряване на подробен  устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.3642 (бивш – 07079.2.1615), 07079.2.3643 (бивш 07079.2.1616), 07079.2.3644 (бивш 07079.2.1617), 07079.2.3645 (бивш-07079.2.1618), 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.3650 (бивш – 07079.2.1628) по КК на гр. Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр. Бургас, в обвръзка с проект за ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр. Бургас – I етап от км.230 + 700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна

 

 1. ОбС 08-00-11654 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам. кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“ (б. имот пл.№3, б. масив 24, местност „Дванадесетте“, бивша м. „Оникилика“), ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас. 2.  Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“ (б. имот пл.№3, б. масив 24, местност „Дванадесетте“, бивша м. „Оникилика“), ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“ (б. имот пл.№3, б. масив 24, местност „Дванадесетте“, бивша м. „Оникилика“), ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11630 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за намаляване на необходимата площ в м2/на легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за УПИ IX-1076, кв.7 по плана на кв. Ветрен,  гр. Бургас с цел реализиране на нов корпус за разширение на УМБАЛ „Дева Мария“

 

 1. ОбС 08-00-11661 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Продължаване на съвместното сътрудничество между Британско посолство – София, Областна администрация – област Бургас, Община Бургас, Окръжна прокуратура – Бургас, Районна прокуратура – Бургас, Областна дирекция на министерството на вътрешните работи – Бургас „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД, Сдружение „Асоциация Деметра“, Община Созопол, Община Поморие, Община Несебър,  Община Приморско, Община Карнобат по повод реализиране на дейности свързани с развитието на Центъра за подкрепа на жертви на сексуално насилие 

 

 1. ОбС 08-00-11640 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-11641 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на трайни насаждения – общинска собственост в землището на гр. Българово, Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ, за срок от 10 стопански години

 

 1. ОбС 08-00-11642 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, обособена част с площ от 45 кв. м. от имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност – заведение за обществено хранене по одобрена план-схема на преместваеми обекти

 

 1. ОбС 08-00-11652 Докладна записка от Донка Христова – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно: Сключване на договор за наем между „Бургаски пазари“ ЕООД и Община Бургас за помещения, които се ползват от Детска млечна кухня

 

 1. ОбС 08-00-11644 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на изявения бургаски спортист по свободна борба Е. Галип за спортното му постижение – спечелен сребърен медал на Европейското първенство по свободна борба за момчета U15 на 27-30 май 2021 г. в гр. София

 

 1. ОбС 08-00-11645 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на  предстоящи спортни прояви и извършване на текущи промени в Спортния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11587 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на право за безвъзмездно ползване на спортни обекти – общинска собственост за спортно-тренировъчна дейност на талантливи бургаски спортисти

 

 1. ОбС 08-00-11621 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – А. М. К.-В. за детето А. А. Ш. 

 

 1. ОбС 08-00-11626 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-11693 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на условие от договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост между Община Бургас и „С-Тръст Груп“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-11469 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от коалиция „Демократична България – обединение“ (ПП „Зелено движение“),  относно: Премахнати дървета на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ и управление на зелената система на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11579 Питане от Живко Господинов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Реконструкция на бул. „Демокрация“

 

 1. ОбС 08-00-11583 Питане от Георги Спасов – общински съветник от БСП, относно: Кръстовище на ул. „Оборище“ и ул. „Юрий Венелин“ 

 

 1. ОбС 08-00-11586 Питане от Живко Господинов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Констатирани нарушения по отношение на среднощния шум от мотоциклети и предприетите мерки 

 

 1. ОбС 08-00-11595 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Ремонт на стъпалата водещи до Централен плаж

 

 1. ОбС 08-00-11597 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от коалиция „Демократична България – обединение“ (ПП „Зелено движение“), относно: Община Бургас и санкциите „Магнитски“ 

 

 1. ОбС 08-00-11602 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Поставяне на химическа тоалетна в Спортен център „Славейков“ 

 

 1. ОбС 08-00-11620 Питане от Иво Баев - общински съветник от коалиция „Демократична България – обединение“, относно: Ремонт на пътната настилка, тротоарите и паркингите пред бл. 77, находящ се в к-с „Лазур“

 

 1. ОбС 08-00-11628 Питане от Георги Спасов – общински съветник от БСП, относно: Премахване на саксии, възпрепятстващи паркирането пред бл. 111, в к-с „Меден рудник“

 

 1. ОбС 08-00-11646 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Инцидент с атракционно влакче в „Морска градина“ – Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11663 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, както следва.

 

§ 1. Прави следните изменения и допълнения в Приложение № 6 от Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия

1. В Раздел І – ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ създава нова т.13 със следното съдържание:

 

 „13.Услуги и пространства предоставени от „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“:

 

13.

Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)

Забележка

Цени на услуги/права /в лева/

 

Ползване на зали за конференции, съвещания, семинари, обучения и др. събития

 

 

13.1

Експозиционна зала, етаж 1

 

 

 

За събития:

 

 

-

До 1 час

Вкл. ДДС

50,00

-

За всеки следващ час

Вкл. ДДС

25,00

 

За изложби:

 

 

-

за ден /до 8 часа/

Вкл.ДДС

80,00

-

за седмица

Вкл.ДДС

200,00

-

за месец

Вкл.ДДС

500,00

13.2

Зала за временни експозиции, етаж 4

 

 

 

За събития:

 

 

-

до 1 час

Вкл. ДДС

50,00

-

за всеки следващ час

Вкл. ДДС

25,00

 

За изложби:

 

 

-

за седмица

Вкл. ДДС

200,00

-

за месец

Вкл. ДДС

500,00

13.3

Компютърна зала

 

 

 

Групово наемане за обучения, курсове, занимални и други.

 

 

-

До 1 час

Вкл. ДДС

50,00

-

За всеки следващ час

Вкл. ДДС

35,00

 

Индивидуално наемане на компютър в залата

 

 

-

Наем на един компютър за ден

Вкл. ДДС

20,00

-

За учащи /студенти и ученици/

Вкл. ДДС

10,00

13.4

Конферентна зала /без включена техника/

 

 

-

До 1 час

Вкл. ДДС

60,00

-

До 4 часа

Вкл. ДДС

120,00

-

До 8 часа

Вкл. ДДС

200,00

-

За всеки следващ ден /до 8 часа/

Вкл. ДДС

150,00

-

За един календарен месец

Вкл. ДДС

1000,00

13.5

Кръгла маса в библиотечния отдел за събитие

 

 

-

До 1 час

Вкл. ДДС

20,00

-

До 4 часа

Вкл. ДДС

50,00

13.6

Външни площи /двор или тераса/

 

 

 

За събития

 

 

-

До 4 часа

Вкл. ДДС

100,00

-

До 8 часа

Вкл. ДДС

180,00

 

За базари и изложения

 

 

-

За ден /до 8 часа/

Вкл. ДДС

5,00/кв.м

-

За ден /до 8 часа - с включени маси/

Вкл. ДДС

7,00/кв.м

13.7

Канцеларски услуги

 

 

 

Скенер /сканиране на книги с Букскенер/

 

 

-

От 1 до 10 броя страници 

Вкл. ДДС

0.90 бр./стр.

-

От 11 страница нагоре 

Вкл. ДДС

0.30 бр./стр.

 

Подвързване на принтирани страници със спирала и хартиен гръб

Вкл. ДДС

 

-

До 100 страници

Вкл. ДДС

2,30

-

Над 200 страници

Вкл. ДДС

3,00

13.8

Наем на техника

 

 

 

Озвучаване / 2 колони, до 2 микрофона и миксер/

 

 

-

До 4 часа

Вкл. ДДС

50,00

-

До 8 часа

Вкл. ДДС

80,00

-

До 12 часа

Вкл. ДДС

110,00

 

Мултимедия /проектор и екран/

 

 

-

До 1 час

Вкл. ДДС

10,00

-

До 4 часа

Вкл. ДДС

20,00

-

До 8 часа

Вкл. ДДС

40,00

 

Лед стена

 

 

 

За събитие до 2 часа

Вкл. ДДС

150,00

 

Наем на пиано

 

 

-

За събитие

Вкл. ДДС

25,00

 

Т.2 В Раздел ІV - ОП „Транспорт“  допълва т.1Закрити паркинги“, като създава нова подточка 1.1.4Паркинг „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)““ със следното съдържание:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Паркинг „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“   

 

 

1.1.4.1.

Престой до един час

 

безплатно

1.1.4.2

Престой от над един до пет часа   

вкл. ДДС

1,50 / на час

1.1.4.3

Престой от пети до осми час 

вкл. ДДС

2,50 / на час

1.1.4.4

Престой след осми час 

вкл. ДДС

3,00 / на час

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11578 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на общински музей „Авиомузей Бургас“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за устройството и дейността на общински музей „Авиомузей Бургас“ – гр. Бургас.

 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ МУЗЕЙ „АВИОМУЗЕЙ БУРГАС“ – ГР. БУРГАС

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 Този правилник урежда устройството и дейността на Общински музей „Авиомузей - Бургас“, град Бургас, област Бургас, наричан за настоящия правилник ,,музея”.

Чл.2 Музеят е културна и научна организация, която издирва, изучава, опазва и представя тематично обособени предмети и образци, свързани с българското въздухоплаване и авиация, които нямат качество на движими културни ценности, но в съвкупност представляват научен, културен, обществен или туристически интерес.

Чл.3 Музеят е юридическо лице, на бюджетна издръжка на Община Бургас, второстепенен разпоредител с бюджет, съгласно Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.10 от дневния ред на проведеното на 31.01.2017г. заседание /протокол № 23/.

Чл.4 Музеят е с официално наименование, печат, седалище и адрес: – град Бургас, област Бургас, ул. „Александровска” №26, създаден през 2017г.

Чл.5 По тематичен обхват музеят е специализиран, по териториален обхват – местен, осъществяващ дейност на територията на Община Бургас.

Чл.6 Ръководството на музея се осъществява:

а) административно-организационно – от Кмета на Община Бургас;

б) методически – от Министерство на културата;

в) в научно-изследователската дейност – от Българската академия на науките и съответните ведомствени и научноизследователски институти и учреждения.

 

Глава втора

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ

 

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ  НА МУЗЕЯ

 

Чл.7 (1) Основната дейност на музея е: събирането, опазването и представянето на движими и недвижими предмети и образци свързани с българското въздухоплаване и авиация, които нямат качества на културни ценности;

(2) За осъществяване на своите основни дейности музеят осъществява следните функции и задачи:

 1. издирва предмети и образци чрез получаване и документиране на информация от различни източници.
 2. изучава, събира, придобива съхранява, и документира предмети и образци свързани с неговия тематичния обхват;
 3. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основаната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);
 4. получава методическа помощ от държавни регионални музеи;
 5. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
 6. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените предмети и образци чрез означаването им, издава пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;
 7. включва временно в свои експозиции предмети и образци, културни ценности от други музеи или на физически или юридически лица, както и организира представянето на експозиции на други музеи и лица, или съвместни експозиции с тях;
 8. организира временни експозиции или предоставя временно предмети и образци от фонда си за представяне в страната и чужбина, или изнася такива в чужбина с цел консервация и реставрация.
 9. осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с търговско предназначение на предмети и образци, свързани с българското въздухоплаване и авиация;
 10. извършва дейности по консервация и реставрация на предметите и образците.
 11. подготвя и провежда образователни програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
 12. предприема действия за законосъобразното съхраняване на предметите и образците във фондовете й, както и за опазването им;
 13. осъществява дейности по дигитализация на основния и научно-спомагателния  фонд на музея;

(3) Музеят може да извършва допълнителни дейности, включително стопански, когато са свързани с основната му дейност, като получените допълнителни средства остават в музея, в това число да предлага и услуги, продукти и стоки (сувенири, храни, напитки, и др.), както и наем на обекти, предоставени му за управление и стопанисване със заповед на директора. Цените се формират на базата на извършените разходи + вложените материали + труд + ДДС, без да бъдат под себестойността си.

 

Чл.8 (1) Музеят формира основен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:

 1. за основния фонд - придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване предмети и образци с голямо научно значение, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
 2. за  научно-спомагателния фонд - предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея.
 3. за  научният архив:

а) документите по издирването, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на предметите и образците;

б) отчетните документи за предметите и образците, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;

(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.

 

Чл.9 (1) Предметите и образците инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация, по реда на Наредба № Н-6/11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.

(2) Отписване на предмети и образци от музейните фондове се извършва съгласно Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.

 

РАЗДЕЛ II

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ МУЗЕЙ

 

Чл.10 (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва следните/я специализиран/и отдел/и администрация:

(2) Специализиран/и отдел/и е/са: ,,Българско въздухоплаване и авиация“, включваща вътрешна и външна музейна експозиция.

(3) Администрация.

 

Чл.11 (1) Музеят се ръководи и представлява от директор.

(2) Правоотношенията на директора на музея възникват въз основа на конкурс за срок от 5 години. Конкурсът се провежда от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват трима представители на съответната община, трима директори на национални и/или регионални музеи и един представител на Министерството на културата.

(3) Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата.

 

Чл. 12 Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея, като:

 1. представлява музея пред всички държавни и общински органи и институции, пред съдебните органи, пред физически и юридически лица в страната и в чужбина;
 2. осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на музея; след съгласуване с кмета на Община Бургас;
 3. управлява средствата на музея;
 4. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;
 5. със заповед определя материално отговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;
 6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите  и обслужващия персонал, съгласно Кодекса на труда. Определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули, в съответствие с наличните средства и нормативните изисквания.
 7. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работна заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители, определя работното време на служителите в музея, организира разработването и утвърждава вътрешните актове за дейността на музея съгласно действащото законодателство.
 8. организира контрола върху финансово-счетоводната дисциплина и ефективното използване на финансовите и материални активи;
 9. изготвя поименно длъжностно щатно разписание и го представя за утвърждаване от Кмета на Община Бургас;
 10. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други нормативни актове.
 11. сключва договори, свързани с дейността на музея;
 12. дава отчет за дейността на музея и за своята дейност пред Кмета на Община Бургас;
 13. организира изготвянето, актуализирането и представянето на проект на бюджетна сметка за съответната година (прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи за дейността му, за разходите, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с активи - общинска собственост) пред Дирекция “Бюджет и финанси”, с копие до Дирекция “Икономика и стопански дейности”;

(2) Директорът е разпоредител с бюджета на музея.

 

Чл.13 Функциите на директора, в негово отсъствие, се изпълняват от определен от него със заповед служител, за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието му.

 

Чл.14 За осъществяването на своите правомощия директорът на музея издава заповеди.

 

РАЗДЕЛ III

ФИНАНСИРАНЕ НА МУЗЕЯ

 

Чл.15 (1) Дейността на музея се финансира със средства от:

 1. бюджета на Община Бургас;
 2. местни дейности по пълна бюджетна класификация за текущата бюджетна година;
 3. целеви средства от Републиканския бюджет;
 4. реализирани собствени приходи от продажба на билети за посещения, извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.
 5. защитени  проекти  по международни и национални програми;

(2) При съставянето на общинския бюджет за съответната година размерът на субсидията за музея не може да бъде по-нисък от този през предходната година, независимо от реализираните приходи от дейността му.

(3) Определянето на субсидията по ал. 2 става при размер на разходите не по-нисък от размера на определените в бюджета за тази цел през предходната година.

 

Чл.16 Периодичният контрол по изпълнение на утвърдения бюджет се осъществява от съответната финансова дирекция при Община Бургас.

 

Чл.17 Цялостният контрол по изпълнение дейността на музея се осъществява от Кмета на Община Бургас или упълномощен от него заместник - кмет.

 

Чл. 18 Музеят осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община Бургас. Музеят води отделна аналитична отчетност за приходите си и извършваната дейност.

 

Чл. 19 Годишните брутни приходи на музея се установяват въз основа на годишен счетоводен отчет.

 

Чл. 20 Разходите на музея са в рамките на утвърдения годишен бюджетен кредит.

 

Чл.21 Реализираните приходи от дейността на музея се внасят в бюджета на Община Бургас.

 

РАЗДЕЛ ІV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МУЗЕЯ

 

Чл.22 Музеят осигурява дни и часове за посещения, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява на информационни табла пред входа на музейните експозиции, в пресата и на интернет страницата си.

Чл.23 Музеят осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.

 

РАЗДЕЛ V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА

ПРЕДОСТАВЕНОТО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

Чл.24 Музеят извършва дейността си, чрез имуществото, предоставено с Решение на Общински съвет - Бургас, съгласно Приложение №1.

 

Чл.25 Музеят има следните права и задължения по отношение на предоставеното имущество: управлява предоставените му движими и недвижими предмети и образци - общинска собственост и събира приходите от такси, наеми, цени на услуги и други,  свързани с тяхното ползване.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Този правилник се утвърждава от министъра на културата на основание чл.29, т. 3 от Закона за културното наследство.

§2. Този правилник се приема на основание чл.17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство с Решение на Общински съвет – Бургас, след съгласуване от министъра на културата.

§3. За неуредените с този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и подзаконовите нормативни актове на органите на местно самоуправление в Община Бургас.

§4. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му от Общински съвет - Бургас.

 

Приет с Решение № 2/29.06.2021 г. на Общински съвет – Бургас

Приложение 1 към чл. 24

 

СПИСЪК на имуществото – общинска и публична държавна собственост, което се предоставя за управление и поддръжка на „АВИОМУЗЕЙ БУРГАС“- ГР. БУРГАС

 

 1. САМОЛЕТИ

МОДЕЛ

КОЛИЧЕСТВО

1

АН-2 рег.№ 1089

1 бр.

2

АН-12 зав. № 6002 LZ BAB

1 бр.

3

АН-14 LZ 7001

1 бр.

4

АН-24 зав. № 2206 LZ ANL

1 бр.

5

Вертолет МИ-2

1 бр.

6

МИГ-17 зав. № 1690

1 бр.

7

МИГ-21 зав. № MO-09

1 бр.

8

Л-29 зав. № 892942

1 бр.

9

ТУ-154 Б-2 зав. № 484 LZ BTU

1 бр.

10

Foka 5 LZ-304

1 бр.

11

Foka 5 LZ-305

1 бр.

12

Кабина от самолет АН-24 LZ ANF

1 бр.

13

Вертикален стабилизатор ТУ-134

1 бр.

14

Двигатели НК-8-2У зав.№ А82У82077 и зав.№ А82У61010

2 бр.

15

Двигател Д-30 III серия, зав. № МС05403023

1 бр.

16

Двигател АИ 24 II серия, зав.№ Н4542011

1 бр.

 

 1. ОБОРУДВАНЕ ЗА САМОЛЕТ / Експозиция “Homo Volans”

МОДЕЛ

КОЛИЧЕСТВО

1

звено за авиационно оръдие

1 бр.

2

звено за авиационно оръдие - старо

1 бр.

3

Прибор ПП - 61 АМ

1 бр.

4

Прибор за нощна работа ПНР 1 АМ

1 бр.

5

Танкистки прибор ТНПО-170А

1 бр.

6

мерник кръгъл немски

1 бр.

7

Руски противогаз

3 бр.

8

Колан-патрондаш от кожа

1 бр.

9

Военни очила за парашутисти

1 бр.

10

Противогаз ПЛДЕ

1 бр.

11

Авиаторски очила модел Air Force

1 бр.

12

Военна кирка

1 бр.

13

Парашут -10 метра

1 бр.

14

Кожена паласка /сумка/

1 бр.

15

Макет на руска учебна морска мина

1 бр.

16

Учебен патрон-14,5 mm

10 бр.

17

бронежилетка

1 бр.

18

палки сигнални

1 бр.

19

самолетен макет

3 бр.

20

очила

1 бр.

21

шлемофон

1 бр.

22

ретро челник

1 бр.

23

картички

1 бр.

24

противогаз ретро

1 бр.

25

Система за виждане със стерео картички

3 бр.

26

военни сандъци

5 бр.

27

военна лампа

2 бр.

28

витрини от плексиглас

7 бр.

29

тв монитори Philips 7 инча

3 бр.

30

тв монитори Philips 32 инча

2 бр.

31

мултимедиен плеър Epson

1 бр.

32

Динамично Прожекторно Осветление

5 бр.

33

Динамично диодно осветление

8 бр.

34

Озвучителна система, Electro-Voice

1 бр.

35

Тапетно изображение - 5х5м

1 бр.

36

Тапети със самолетни чертежи

4 бр.

37

Военни сандъци

4 бр.

38

Индустриални Вентилатори

3 бр.

 

 1. МАКЕТИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

МОДЕЛ

КОЛИЧЕСТВО

1

модел на самолет ATP 72 OK MYA

1 бр.

2

модел на самолет B767 FELRDS

1 бр.

3

модел на самолет ИЛ 14 LZ ILB

1 бр.

4

модел на самолет ИЛ 18 LZ REA

1 бр.

5

модел на самолет ИЛ 86 RA 86103

1 бр.

6

модел на самолет КАРАВЕЛ OY-JAR

1 бр.

7

модел на самолет Л 410 LZ LSB

1 бр.

8

модел на самолет COMET 4 GAPMA

1 бр.

9

модел на самолет ДС-9 AYUCE

1 бр.

10

модел на самолет B 727-200 JY AGA

1 бр.

11

модел на самолет A-310 DDR AEF

1 бр.

12

модел на самолет TY-104 СССРOG156

1 бр.

13

модел на самолет ТУ-124 OKTEA

1 бр.

14

модел на самолет ЯК-42 UR 42013

1 бр.

15

модел на самолет BAC-111 GAUMH

1 бр.

16

модел на самолет FARMAN GOLIAT FADDT

1 бр.

17

модел на самолет B-757 PH PFG

1 бр.

18

модел на самолет ДС-7 YU DWE

1 бр.

19

модел на самолет VV-VIKONT 810 OELAH

1 бр.

20

модел на самолет ТРАЙДЕНТ 1 E GHMDE

1 бр.

21

модел на самолет HS 748 AFSI

1 бр.

22

модел на самолет B707 EL GHS

1 бр.

23

модел на самолет FOKER 27 TCABB

1 бр.

24

модел на самолет F-28 OELFO

1 бр.

25

модел на самолет MD 8-3 AYUCE

1 бр.

26

модел на самолет TJU-52MLZ VNA

1 бр.

27

модел на самолет ПО-2 LZ POH

1 бр.

28

модел на самолет ЩОРХ LZ TON

1 бр.

29

модел на самолет АН-2 LZ 1124

1 бр.

30

модел на самолет АН-14 LZ 7001

1 бр.

31

модел на самолет ТУ-134 DDR SCR

1 бр.

32

модел на самолет ТУ-154 LZ MUN

1 бр.

33

модел на самолет BAE 146-200 RJ 7

1 бр.

34

модел на самолет АН-22 СССР 8155

1 бр.

35

модел на самолет ИЛ-62 SP WGF

1 бр.

36

модел на самолет ЧЕСНА IU TCCMY

1 бр.

37

модел на самолет ФАЛКОН-70 DICR

1 бр.

38

модел на самолет ПОТЕЗ-17 B-PEN

1 бр.

39

модел на самолет ПИАДЖОВАНТИ 180

1 бр.

40

модел на самолет ХАНЗА 80 71 84

1 бр.

41

модел на самолет ЮНКЕРС W34 (-5)

1 бр.

42

модел на самолет КОНДОР LZ REA

1 бр.

43

модел на самолет ЛЕЕР ДЖЕТ 25 04

1 бр.

44

модел на самолет БРИСТОЛ БРИТАНИ

1 бр.

45

модел на самолет ФОКЕР FAGWT

1 бр.

46

модел на самолет ДЖЕТ-331-EER/MU

1 бр.

47

модел на самолет А-304

1 бр.

48

модел на самолет ТРАНС ААП-Ц160

1 бр.

49

модел на самолет ДС-8 HBCKE

1 бр.

50

модел на самолет АН-12 LZ BAE

1 бр.

51

модел на самолет M18 (PZL 104) LZ

1 бр.

52

модел на самолет ИЛ-76 UK 76844

1 бр.

53

модел на самолет B737-200 GM HEF

1 бр.

54

модел на самолет МОРАВА L200LZ 9

1 бр.

55

модел на самолет МИГ-15 УТ 304

1 бр.

56

модел на самолет БЕБЕ GB-2

1 бр.

57

модел на самолет АЛБАТРОС L73 L

1 бр.

58

модел на самолет UF-13 B-BUND

1 бр.

59

модел на самолет B -747 N 608 FF

1 бр.

60

модел на самолет ИЛ-114 RA81002

1 бр.

61

модел на самолет CONUAIR 990A 0

1 бр.

62

модел на самолет C-130 HERCULES

1 бр.

63

модел на самолет КБ-309 ПАПАГАЛ

1 бр.

64

модел на самолет АН-124 ИР ЦАР 350

1 бр.

65

модел на самолет ТУ-204 ИА6401

1 бр.

66

модел на самолет DS-10 N14-1AA

1 бр.

67

модел на самолет ЧЕСНА -402А ОМ

1 бр.

68

модел на самолет ЯК-50 12 503

1 бр.

69

модел на самолет ЯК-9 12

1 бр.

70

модел на самолет ЧЕЛЕННДЖЕР ОЕ

1 бр.

71

модел на самолет КАНАДА ЕР ДЖИД

1 бр.

72

модел на самолет ТУРБО ТРАНЗИТ 12

1 бр.

73

модел на самолет ЛАЗ-7 12.1.41

1 бр.

74

модел на самолет ЗЛИН 226 12 702

1 бр.

75

модел на самолет ЗЛИН 526 12 71

1 бр.

76

модел на самолет ЗЛИН 421 LZ 805

1 бр.

77

модел на самолет ТУ-154 А.12 М1К

1 бр.

78

модел на самолет КС10-ВОЕНЕН

1 бр.

 

IV.

ИНСТАЛАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО

1

Инсталация Аеродинамични Форми на Риби

1 бр.

2

Инсталация Поточна Стена

1 бр.

3

Инсталация Вдъхновени от Природата

1 бр.

4

Инсталация Соленоводни Резервоари

1 бр.

5

Инсталация Въздушна Завеса

1 бр.

6

Инсталация Силата на Ръчката

1 бр.

7

Инсталация Силата на вълните

1 бр.

8

Инсталация Комплект За Строене на Мелници

1 бр.

9

Инсталация Какво има зад контакта

1 бр.

10

Инсталация Хидроелектрическа Енергия

1 бр.

11

Инсталация Секстант

1 бр.

12

Инсталация Направи си Сам Водоврътеж

1 бр.

13

Инсталация Намиране на географската ширина

1 бр.

14

Инсталация Видове Морски Витла

1 бр.

15

Инсталация Изследвай Потънали Кораби

1 бр.

16

Newline TruTouch TT-6518RS Интерактивен LED мулти-тъч дисплей с мобилна стойка с колелца

1 бр.

17

Инсталация Атмосферен Водолазен Костюм

1 бр.

18

Инсталация Образуване на Облаци

1 бр.

19

Инсталация Експериментирай с Вятъра

1 бр.

20

Инсталация Вятър в Платната Ти

1 бр.

21

Инсталация Състезание с Квадратни Гуми

1 бр.

22

Метални пейки – 5 броя

5 бр.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11664 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол  № 8/23.02. 2016 г.; по т.1, Протокол№25/28.03.2017 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 28.02.2008 г. по т. 27.2 /Протокол № 6/, както следва:

§1. Чл. 1, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание:

 Общинското   предприятие  e   специализирано   звено   на  Общината  за поддържане и управление на следните имоти:

1. Летен театър;

2. Експозиционен център Флора – Бургас;

3. Дом на нефтохимика

4. част от сграда функционално обособена като „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“, включваща следните помещения:

4.1. в сутерена: помещенията в Блок 4,

4.2.на първи етаж: помещенията в Блок 3 с изключение на директорски кабинет, находящ се в северната част на Блок 3, помещенията в  Блок 4,

4.3. на втори етаж: зрителна зала с 48 места от Блок 1,

4.4. на трети етаж: помещения за временни експозиции и открита тераса находящи се в Блок 3 и Блок 4, ведно с прилежащите им общи части от сградата и прилежащото дворно пространство.

§2. Чл. 3, т. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

Поддръжка и управление на сграда и дейностите в Летен театър и прилежащите му площи, Експозиционен център Флора – Бургас и прилежащите му площи, Дом на нефтохимика и прилежащите му площи и част от сграда функционално обособена като „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“, съгласно чл. 1, ал.2, т. 4.1.- т.4.4.

§3. В Чл. 3 се създава нова т. 8 със следното съдържание:

т. 8. Управление на дейността на „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“, по отношение на обектите по чл. 1, ал. 2, т. 4.1.- т.4.4.

§4. Чл. 4 се изменя и придобива следното съдържание:

Предприятието управлява обектите, подробно изброени в чл. 1, ал. 2, от т.1 до т. 4, както и група „Горещ пясък" и Духов оркестър.

§5. Чл. 5 се създава нова т. 7 със следното съдържание:

Част от сграда функционално обособена като „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“, съгласно чл. 1, ал.2, т. 4.1.- т.4.4.

§7. Чл. 8, т. 3, т. 4, т.6, т. 7 и т.9 се изменят и придобиват следното съдържание:

т.3. Осъществява контрол при използването на Летния театър и Експозиционен център Флора – Бургас, Дом на нефтохимика и част от сграда функционално обособена като „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“от страна на наемателите и ползвателите, съобразно предназначението им и нуждите, за които са предоставени.

т. 4. Организира своевременно събиране постъпленията от цени на услуги и такси от Летен театър, Експозиционен център Флора – Бургас, Дом на нефтохимика и част от сграда функционално обособена като „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“, както и приходите по реализиране на концерти, фестивали и конкурси.

т.6 Предоставя своевременно информация до съответните отдели и дирекции на Общината във връзка с управлението и стопанисването на Летния театър, Експозиционен център Флора – Бургас, Дом на нефтохимика и част от сграда функционално обособена като „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“ .

т.7 Подготвя и комплектува документите за концертите, фестивалите и конкурсите, както и документите за наемане и ползване на Летен театър, Експозиционен център Флора – Бургас, Дом на нефтохимика и част от сграда функционално обособена като „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“.

т. 9 Анализира състоянието на Летния театър, Експозиционен център Флора – Бургас, Дом на нефтохимика и част от сграда функционално обособена като „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“ и при констатирана необходимост възлага извършване на работите по чл. 3, т. 1, които ce отразява количественото и стойностно в ремонтната карта за всеки обект.

§8. Чл.22, т. 3 се изменя и придобива следното съдържание:

При извършване на строителство - монтажни и строително – ремонтни работи на Летния театър, Експозиционен център Флора – Бургас, Дом на нефтохимика и част от сграда функционално обособена като „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“, следи за тяхното качествено и своевременно изпълнение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11609 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Докладната записка е оттеглена от вносителя.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11647 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Правилник за работа на фонд „Култура“ на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Докладната записка е оттеглена от вносителя.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11603 Докладна записка от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11650 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Бургас – вълнуващ и артистичен – подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие“ по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение „Бургас – вълнуващ и артистичен – подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
 2. Общински съвет – Бургас гарантира и декларира, че за постигнатите резултати по проекта ще бъде осигурена устойчивост, а именно:
  1. Придобитото в рамките на проекта оборудване/актив да бъде застраховано срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.) както по време на изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 (пет) години след одобрение на финалния отчет проекта (чл. 8.3.2, буква „б“ от Регламента);
  2. Ще бъде осигурен достатъчен ресурс за поддръжка на придобитото оборудване/актив за период от поне 5 (пет) години след одобрение на финалния доклад по проекта;
  3. Ще бъде осигурен необходимия достатъчен ресурс за организиране на културното събитие минимум веднъж в рамките на 5 (пет) години/3 (три) години след одобрение на финалния доклад по проекта.
 3. След кандидатстване, преди одобрение на предложението, параметрите на индикативния бюджет и кратка справка за целите и резултатите на проекта да  бъдат докладвани за информация от Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики и Постоянната комисия по бюджет и финанси.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11651 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2020, по първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021, за обновяване, ревитализиране, реставриране и реновиране на пространства за представяне на културно наследство в Бургаска художествена галерия „П. Задгорски“, както и пространства за представяне на временни и постоянни изложби в Културен център „Морско казино“.
 2. Общински съвет – Бургас гарантира и декларира, че за постигнатите резултати по проекта ще бъде осигурена устойчивост, а именно:
  1. Придобитото в рамките на проекта оборудване/актив да бъде застраховано срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.) както по време на изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 (пет) години след одобрение на финалния отчет проекта (чл. 8.3.2, буква „б“ от Регламента);
  2. Да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на придобитото оборудване/актив за период от поне 5 (пет) години след одобрение на финалния доклад по проекта;
 3. След кандидатстване, преди одобрение на предложението, параметрите на индикативния бюджет и кратка справка за целите и резултатите на проекта да  бъдат докладвани за информация от Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики и Постоянната комисия по бюджет и финанси.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11649 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет Бургас дава съгласие ПФА „Странджа“ да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, за разработване на сценично музикално - танцово представление с цел подобряване достъпа до култура на малки населени места от региона.

Общински съвет – Бургас гарантира, че ще се осигурят средства за застраховане и поддръжка на придобитото оборудване 5 години след отчитане на проекта.

След кандидатстване, преди одобрение на предложението, параметрите на индикативния бюджет и кратка справка за целите и резултатите на проекта да  бъдат докладвани за информация от Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики и Постоянната комисия по бюджет и финанси.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11655 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на Община Бургас, за изграждане на обект: „Защитена лодкостоянка в границите на ПИ с проектен идентификатор 07079.1.1561 (обособен от бивш ПИ с идентификатор 07079.1.1474) и ПИ с проектен идентификатор 07079.1.1562 (обособен в акваторията на Черно море)“ по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

I. Да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България за приемане на решение за учредяване на безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на Община Бургас в ПИ с идентификатор 07079.1.1561 с площ – 474 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за пристанище и ПИ с идентификатор 07079.1.1562 с площ – 2857 кв. м, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти с начин на трайно ползване: за пристанище по КККР на гр. Бургас, по реда на чл.112е, ал.1 и ал.2 от ЗМПВВППРБ и чл.182, ал.1 и чл.189а от Закона за устройство на територията,  за изграждане на обект: „Защитена лодкостоянка в акваторията на Черно море югоизточно от ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК съгласно Специализиран подробен устройствен план-парцеларен план (СПУП-ПП) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) в границите на  ПИ с идентификатор 07079.1.1474 за обособяване на нов УПИ  VI-1561- „За защитена лодкостоянка, брегоукрепване и ТП“, в кв.30 по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. Сарафово, гр. Бургас“ с обща застроена площ на защитената лодкостоянка от 2358 ( две хиляди триста петдесет и осем) кв. м.

II. С цел защита на държавни и обществени интереси и предотвратяване на значителни вреди и поради спецификата на строежа изискващо извършване на дейности в морски условия  и СМР силно зависими от атмосферни условия и вълновия режим и необходимостта от започване на дейностите веднага след приключване на летния сезон с оглед своевременното и в кратки срокове завършване на строителството, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящoтo решениe.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11629 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас,  относно: Одобряване на подробен  устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.3642 (бивш – 07079.2.1615), 07079.2.3643 (бивш 07079.2.1616), 07079.2.3644 (бивш 07079.2.1617), 07079.2.3645 (бивш-07079.2.1618), 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.3650 (бивш – 07079.2.1628) по КК на гр. Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр. Бургас, в обвръзка с проект за ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр. Бургас – I етап от км.230 + 700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 и чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.3642, 07079.2.3643, 07079.2.3644, 07079.2.3645, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.3650  по КК на гр. Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр. Бургас, в обвръзка с проект за ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр. Бургас – I етап от км.230 + 700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна, съгласно приложения проект, с таблица на засегнатите от трасето и сервитута на съоръжението имоти, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11654 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам. кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“ (б. имот пл.№3, б. масив 24, местност „Дванадесетте“, бивша м. „Оникилика“), ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас. 2.  Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“ (б. имот пл.№3, б. масив 24, местност „Дванадесетте“, бивша м. „Оникилика“), ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“ (б. имот пл.№3, б. масив 24, местност „Дванадесетте“, бивша м. „Оникилика“), ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“ /б. имот пл.№3, б. масив 24, местност „Дванадесетте“ (б. „Оникилика“), ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас.

     Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, във връзка с чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“ /б. имот пл.№3, б. масив 24, местност „Дванадесетте“ (б. „Оникилика“), ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас.
 2.  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“ /б. имот пл.№3, б. масив 24, местност „Дванадесетте“ (б. „Оникилика“), ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас.

ПУП да се изготви съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

С ПУП да се докаже габарита на временната пътната връзка и привързването им към съществуващата улична мрежа, в съответствие с Наредба РД 02-20-2/20.12.17г. и ЗУТ.

Преди одобряване ПУП-ПУР да се съгласува с Областно пътно управление-Бургас и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Инвестиционното намерение да се съгласува с РИОСВ-Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11630 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за намаляване на необходимата площ в м2/на легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за УПИ IX-1076, кв.7 по плана на кв. Ветрен,  гр. Бургас с цел реализиране на нов корпус за разширение на УМБАЛ „Дева Мария“

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Бургас, предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание §9 от ПЗР на Наредба №/МРРБ за ПНУОВТУЗ да допусне отклонение от правилата и нормативите за намаляване на  необходимата площ в м2/на легло от 90-95 кв.м/легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ, на 11,38 кв.м/легло за УПИ IX-1076, кв.7 по плана на кв. Ветрен,  гр. Бургас, с цел реализиране на нов корпус за разширение на УМБАЛ „Дева Мария“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11661 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Продължаване на съвместното сътрудничество между Британско посолство – София, Областна администрация – област Бургас, Община Бургас, Окръжна прокуратура – Бургас, Районна прокуратура – Бургас, Областна дирекция на министерството на вътрешните работи – Бургас „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД, Сдружение „Асоциация Деметра“, Община Созопол, Община Поморие, Община Несебър,  Община Приморско, Община Карнобат по повод реализиране на дейности свързани с развитието на Центъра за подкрепа на жертви на сексуално насилие 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Община Бургас да продължи сътрудничеството си по реализиране на дейности, свързани с развитието на Център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие в Регион Бургас.

2. Утвърждава договор за сътрудничество между Британско посолство – София, Окръжна прокуратура – Бургас, Районна прокуратура – Бургас, Областна администрация – област Бургас, Областна дирекция на министерството на вътрешните работи – Бургас, Община Бургас, Община Созопол, Община Поморие, Община Несебър, Община Приморско, Община Карнобат, „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и Сдружение „Асоциация Деметра“, съгласно приложения проект

3. Дава съгласие Община Бургас да предостави безвъзмездно за управление – за срок от 5 години - на Сдружение „Асоциация Деметра“, ЕИК 102151450, юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ф.д. № 3639/1997 по описа на БОС, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Шейново № 102А, представлявано от А. Буриева – председател на УС обособени помещения с площ 157.71 кв. м в сграда, актувана с Акт № 8250/ 26.01.2016г. за частна общинска собственост. 

 

 

ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Днес..............2021г. гр. Бургас между:

БРИТАНСКО ПОСОЛСТВО – СОФИЯ, Булстат 121811078, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 9, представлявано от Н. Пр. Роб Диксън,

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ БУРГАС, ЕИК 000056757, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1, представлявана от Областния управител Мария Нейкова,

ОБЩИНА БУРГАС, ЕИК 000056814, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, представлявана от Кмета Димитър Николов Николов,

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – БУРГАС /по-надолу за краткост ОДМВР – БУРГАС/, ЕИК 129009742, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Христо Ботев № 46, представлявана от Старши комисар Калоян Костадинов Калоянов, в качеството му на Директор,

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС“ АД /по-надолу за краткост „УМБАЛ-БУРГАС“ АД/, ЕИК 102274111, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. Стефан Стамболов № 73, представлявано от д-р Бойко Миразчийски, в качеството му на Изпълнителен директор,

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА“, ЕИК 102151450, със седалище и адрес на управление: юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ф.д. № 3639/1997 по описа на БОС, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Шейново № 102А, представлявано от А. Буриева – Председател на УС,

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС, ЕИК 1218173090641, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Александровска № 101, представлявана от Георги Чинев, в качеството му на Административен ръководител – окръжен прокурор,

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС, ЕИК 1218173090870, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Александровска № 101, представлявана от Иван Николов Кирков, в качеството му на Административен ръководител – районен прокурор,

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, ЕИК 000057179, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5, представлявана от Кмета Иван Атанасов Алексиев,

ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ЕИК 000057122, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10, представлявана от Кмета Николай Кирилов Димитров,

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ЕИК 102164063, със седалище и адрес на управление: гр. Приморско, ул. „Трети март“ № 56, представлявана от Кмета Димитър Германов Германов,

ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ЕИК 000057236, със седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. Хан Крум № 6, представлявана от Кмета Тихомир Янакиев,

ОБЩИНА КАРНОБАТ, ЕИК 000057026, със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, бул. „България“ № 12, представлявана от Кмета Георги Иванов Димитров,

 

Заедно наричани „СТРАНИТЕ“,

 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че:

А). СТРАНИТЕ са заинтересовани от развитие на иновативни социални услуги на територията на Област Бургас;

Б). СТРАНИТЕ желаят да обединят сили и ресурс за провеждане на успешни политики в областта на превенцията срещу всякакви форми на сексуално насилие;

В). ОБЩИНА БУРГАС е оказала подкрепа за стартиране и подпомагане на функционирането на „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“ ;       

Г). Междуинституционалното сътрудничество е оптимална форма за осъществяване на целите по превенция срещу сексуалното насилие и оказване на бърза и навременна помощ на пострадалите от него;

Страните сключиха този Договор за сътрудничество (наричан по-долу за краткост „Договор“), при следните срокове и условия:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) С подписването на настоящия “Договор“, страните обявяват своята воля да си съдействат  за осигуряване функционирането на „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“ с цел:

 1. Осигуряване на медицинска помощ, кризисно консултиране и подпомагане разследване в случай на сексуално насилие
 2. Превенция на сексуалното насилие на територията на Област Бургас.
 3. Насочване за настаняване на жертви на сексуално насилие при необходимост в кризисни центрове за жертви на насилие.

(2) Всички дейности и действия, извършвани за реализиране на настоящия Договор ще са в съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешните актове на страните.

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Настоящият Договор се сключва за срок от 5 (пет) години, считано от датата на неговото подписване.

 

III. УСЛОВИЯ

Чл. 3. Всяка от страните обезпечава заплащането на труда на своите служители.

Чл. 4. При необходимост страните осигуряват обмен на информация, като ОДМВР-Бургас предоставя такава по реда и начина, предвиден в ЗМВР и подзаконовите нормативни актове, касаеща извършване на престъпления, свързани със сексуално насилие

Чл.  5. Всяка от страните самостоятелно или в партньорство с останалите участва в реализиране на проекти, свързани със сигурността на жителите на общините, подписали Договора за сътрудничество и с дейностите за осъществяване функционирането на „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“.

Чл. 6. В изпълнение на предмета на Договора ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ОБЛАСТ БУРГАС:

 1. Да съдейства за разпространение на практиките на пилотния Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ в Област Бургас;
 2. Да съдейства за разпространяване на информационните материали по всички курортни селища в областта;
 3. Да съдейства за законодателна инициатива и регламентиране на една нова социална услуга в България, а именно „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие“.
 4. Да предоставя пространства и да участва в организирането на срещи, обучения и семинари по проблемите на сексуалното насилие сред професионалисти и подрастващи, представители на държавни институции и др.;
 5. Да участва със свой представител в ежемесечни срещи на представителите на институции, участващи в споразумението и съдейства за реализиране на дейности по проекта.

Чл. 7. За изпълнение предмета на Договора за сътрудничество БРИТАНСКО ПОСОЛСТВО – СОФИЯ има следните ангажименти:

(1) Методическа подкрепа и помощ при функциониране на „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие“;

(2) Обмен на добри практики и опит с партньорски центрове в Обединеното кралство за подкрепа на жертви на сексуално насилие.

 

Чл. 8. В изпълнение на предмета на Договора ОБЩИНА БУРГАС:

 1. Да положи усилия за осигуряване на подходящо помещение за  нуждите на „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“;
 2. Да съдейства за предоставяне от Посолството на Нейно Британско Величество в Република България на необходимите средства за оборудване;
 3. При възможност да предостави средства за осигуряване на поддръжка и функциониране на центъра съгласно приетия бюджет на Община Бургас за съответната бюджетна година.

Чл. 9. В изпълнение на предмета на Договора ОДМВР – БУРГАС:

 1. При получаване на сигнал за извършено сексуално насилие да осигури екип за незабавна реакция и първоначални действия по разследването, като в същия има поне един обучен служител за работа с жертви на сексуално насилие и преводач.
 2. При необходимост да осигури на жертвата на сексуално насилие транспорт до УМБАЛ или до „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“.
 3. При необходимост  да осигури разговор с психолог към Института по психология на МВР.
 4. Да осигури превод за чужди граждани, жертви на сексуално насилие при последващи процесуално-следствени действия.

Чл. 10. В изпълнение на предмета на Договора, УМБАЛ-БУРГАС АД:

 1. Да осигури необходимата медицинска помощ на пострадалите от сексуално насилие
 2. Да осигури съдебно-медицинско освидетелстване на жертвите на сексуално насилие за нуждите на разследването
 3. При необходимост да осигури настаняване за допълнително лечение на пострадалите от сексуално насилие.

Чл. 11. В изпълнение на предмета на Договора СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА:

 1. Да осигури за работа в „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“ двама психолози, владеещи чужди езици, а при необходимост и други специалисти за предоставяне на 24 часово кризисно психологично консултиране на място в рамките на първите 24 часа при възникнал инцидент от мобилен екип, както и за осъществяване на координацията между институциите при всеки случай на сексуално насилие.
 2. Да осигури включване на пострадалото лице в рехабилитационна програма за справяне с последиците от травматичен шок и превентиране на посттравматична симптоматика в „Център за превенция на насилието и престъпността“.
 3. Да осигури поддържането на изградената гореща телефонна линия за лица, пострадали от сексуално насилие.
 4. Да осигури настаняването на лица, жертви на сексуално насилие в Кризисните центрове.

Чл. 12. В изпълнение на предмета на Договора ОБЩИНА СОЗОПОЛ:

 1. Да предостави, при наличие на финансов ресурс, сума /приложение в план сметка/ за центъра, предназначена за издръжката и функционирането му.
 2. Да насочва жертви на сексуално насилие от Община Созопол към „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“.
 3. Подкрепя изпълнението на дейностите на „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие“ чрез координиране съвместните усилия на общинските структури, НПО и др. на територията на Община Созопол.

Чл. 13. В изпълнение на предмета на Договора ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС:

 1. Да съдейства за разпространение на практиките на пилотния „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“ в Област Бургас
 2. Да участва със свой представител в ежемесечни срещи на представителите на институции, участващи в споразумението и съдейства за реализиране на дейности в пилотния проект.

Чл. 14. В изпълнение на предмета на Договора РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС:

 1. Да си взаимодейства с представителите на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ и разследващите органи при разследването и превенцията на престъпления, свързани със сексуално насилие;
 2. Да популяризира ползата от съществуването на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“;
 3. При необходимост да оказва нужното съдействие във връзка с нормалното функциониране на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“;

Чл. 15. В изпълнение на предмета на Договора ОБЩИНА ПОМОРИЕ:

 1. Да предоставя, при наличие на финансов ресурс, парични средства за Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“, предназначени за издръжката и функционирането му;
 2. Да насочва жертви на сексуално насилие от съответната община към Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“;
 3. Подкрепя изпълнението на дейностите на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ чрез координиране съвместните усилия на общинските структури, НПО и др. на територията си.

Чл. 16. В изпълнение на предмета на Договора ОБЩИНА НЕСЕБЪР:

 1. Да предоставя, при наличие на финансов ресурс, парични средства за Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“, предназначени за издръжката и функционирането му;
 2. Да насочва жертви на сексуално насилие от съответната община към Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“;
 3. Подкрепя изпълнението на дейностите на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ чрез координиране съвместните усилия на общинските структури, НПО и др. на територията си.

Чл. 17. В изпълнение на предмета на Договора ОБЩИНА ПРИМОРСКО:

 1. Да предоставя, при наличие на финансов ресурс, парични средства за Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“, предназначени за издръжката и функционирането му;
 2. Да насочва жертви на сексуално насилие от съответната община към Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“;
 3. Подкрепя изпълнението на дейностите на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ чрез координиране съвместните усилия на общинските структури, НПО и др. на територията си.

Чл. 18. В изпълнение на предмета на Договора ОБЩИНА КАРНОБАТ:

 1. Да предоставя, при наличие на финансов ресурс, парични средства за Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“, предназначени за издръжката и функционирането му;
 2. Да насочва жертви на сексуално насилие от съответната община към Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“;
 3. Подкрепя изпълнението на дейностите на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ чрез координиране съвместните усилия на общинските структури, НПО и др. на територията си.

 

IV. ДЕЙНОСТИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ ВСЕЛЕНА“

Чл. 19. Координиране действията на институциите при отработване на случаи на сексуално насилие

Чл. 20. Осигуряване на 24-часово кризисно психологично консултиране на място в рамките на 24 часа при възникнал инцидент от мобилен екип.

Чл. 21. Съдействие при осигуряване на спешна медицинска помощ на пострадалите от сексуално насилие.

Чл. 22. Осигуряване включването на пострадалото лице в рехабилитационна програма за справяне с последиците от травматичен шок и превентиране на посттравматична симптоматика.

Чл. 23. Съдействие при осигуряване на необходимите действия по разследване при случаи на сексуално насилие.

Чл. 24. Предоставяне на услугата „кризисно настаняване“ на лица, жертви на сексуално насилие в Кризисен център.

Чл. 25. Предоставяне на консултации на лица, обект на сексуални посегателства и жертви на сексуално насилие.

Чл. 26. Провеждане на обучение на целеви групи по проекти и програми.

Чл. 27. Изготвяне на отчет за дейността на „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“ в края на всяка календарна година, който да се предоставя на страните и да се публикува в средствата за масово осведомяване.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. Договорът се прекратява, освен с изтичане на уговорения срок:

 1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма
 2. Едностранно с едномесечно писмено предизвестие, отправено от която и да е страна.

 

VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 29.

 1.  Всички изменения и допълнения на настоящия Договор трябва да бъдат в писмена форма и да са подписани от страните.
 2. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилага действащото в страната законодателство.
 3. Договорът за съвместно сътрудничество е открит за всички организации, имащи отношение към дейностите, осъществявани в „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие Вселена“
 4. Екипът, работещ в центъра отчита резултатите от дейността си пред ръководствата на страните.

 

Настоящият Договор се състави и подписа в 19 еднообразни екземпляра – по два за Областна администрация – Област Бургас, Община Бургас, Община Созопол, Община Несебър, Община Приморско, Община Поморие, Община Карнобат и по един за Окръжна прокуратура – Бургас, Районна прокуратура – Бургас, ОДМВР – Бургас, УМБАЛ – Бургас АД и Сдружение „Асоциация Деметра“.

Договорът влиза в сила след вземане на решения от страна на общинските съвети на общините – страни по него.

 

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:                             БРИТАНСКО ПОСОЛСТВО – СОФИЯ

(МАРИЯ НЕЙКОВА)                                                  (Н. Пр. Роб Диксън)

 

 

 

КМЕТ НА                                                                          ДИРЕКТОР НА

ОБЩИНА БУРГАС:                                                        ОДМВР – БУРГАС:

(ДИМИТЪР НИКОЛОВ)                                                (СТ. КОМИСАР КАЛОЯН КАЛОЯНОВ)    

 

 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР НА                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

„УМБАЛ-БУРГАС“ АД:                                           СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА“:

(Д-Р БОЙКО МИРАЗЧИЙСКИ)                                   (А. БУРИЕВА)

 

 

 

КМЕТ НА                                                                     КМЕТ НА

ОБЩИНА СОЗОПОЛ                                                 ОБЩИНА ПОМОРИЕ

(ТИХОМИР ЯНАКИЕВ)                                                   (ИВАН АЛЕКСИЕВ)

 

 

 

КМЕТ НА                                                                    КМЕТ НА

ОБЩИНА КАРНОБАТ                                              ОБЩИНА ПРИМОРСКО

(ГЕОРГИ ДИМИТРОВ)                                             (ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ)

 

 

 

КМЕТ НА                                                                   АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-

ОБЩИНА НЕСЕБЪР                                                ОКР. ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА

(НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ)                                       ПРОКУРАТУРА-БУРГАС:                                                                        

                                                                                                  (ГЕОРГИ ЧИНЕВ)

 

 

 

АДМ. РЪКОВОРИТЕЛ

РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-

БУРГАС:

      (ИВАН КИРКОВ)      

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11640 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се отдадат под наем обработваеми земеделски земи, общинска собственост в землищата на община Бургас, посочени в Приложение №1, неразделна част от настоящото решение, за срок от 10 години, считано от стопанската 2021/2022 г., чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас.

2. Одобрява начални тръжни наемни цени за ползване на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, за стопанската 2021/2022 г., както следва:

а) за отглеждане на едногодишни полски култури и/или за създаване и устройване на пчелини в обработваеми земеделски земи – 41 лв./дка, без оглед на категорията;

б) за създаване и отглеждане на трайни насаждения:

 

 

 

Трайни насаждения

 

 

Период на плододаване

 

лв./дка

 

до 3 г.

гратисен период

 

4 - 7 г.

49.00

 1. Лозови насаждения –

винени  и десертни

              8 - 20 г.

74.00

 

За останалия период на плододаване

 

49.00

 

до 4 г.

гратисен период

 1. Овощни насаждения –

5 - 7 г.

41.00

семкови, костилкови, черупкови

За останалия период на плододаване

 

61.00

 

до 2 г.

гратисен период

 1. Ягодоплодни култури

За периода на плододаване

 

56.00

 1. Етерично маслени - 

до 3 г.

гратисен период

роза, мента, шипка, лавандула и др.

За периода на плододаване

 

37.00

 1. Култивирани билки -

до 1 г.

гратисен период

срок на предоставяне – 5 г.

2 - 5 г.

26.00

 

до 3 г.

гратисен период

 1. Аспержи -

                4 - 12 г.

58.00

срок на предоставяне -15 г.

              13 - 15 г.

37.00

 

в) за отглеждане на съществуващи трайни насаждения с изтекъл амортизационен срок:

 

Трайни насаждения

Цена

лв./дка

1. Лозови насаждения – винени, десертни

49

2. Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови

66

3. Етерично маслени - роза, мента, шипка, лавандула и др.

37

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11641 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на трайни насаждения – общинска собственост в землището на гр. Българово, Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ, за срок от 10 стопански години

РЕШЕНИЕ:

 

Да се отдаде под наем на „Българово“ АД с ЕИК 202642030, без търг или конкурс, по реда на чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ, за срок от 10 години, считано от стопанската 2020/2021 г.,  ПИ с идентификатор 07332.60.16 по КККР на гр. Българово, Община Бургас, с площ 0,256 дка и начин на трайно ползване: лозе, ІV категория, в местност „Мокрия камък“ (старо наименование „Вая Кайряк“), при граници: 07332.60.29, 07332.60.4, 07332.61.338 и 07332.60.3, съответстващ на имот № 060016 по КВС на землище гр. Българово, община Бургас, за отглеждане на съществуващо трайно насаждение – лозе, при годишна наемна цена в размер на 49 лв./дка.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11642 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, обособена част с площ от 45 кв. м. от имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност – заведение за обществено хранене по одобрена план-схема на преместваеми обекти

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г. в раздел V.1. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ със следния имот, представляващ обособена част с площ от 45 кв. м от имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност - заведение за обществено хранене по одобрена план – схема на преместваеми обекти.

II. Да се отдаде под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване недвижим имот, представляващ обособена част с площ от 45 кв. м от имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност – заведение за обществено хранене по одобрена план – схема на преместваеми обекти, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 367,00 (триста шестдесет и седем) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11652 Докладна записка от Донка Христова – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно: Сключване на договор за наем между „Бургаски пазари“ ЕООД и Община Бургас за помещения, които се ползват от Детска млечна кухня

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие, между „Бургаски пазари“ ЕООД и Община Бургас да бъде сключен договор за наем на  помещения с обща застроена площ от 630,18 кв. м. - част от База за приготвяне на храна, с идентификатор 07079.651.49.1 по КККР гр. Бургас, собственост на дружеството, за нуждите на Детска млечна кухня, при месечна наемна цена от 3 150,90 лв. без ДДС за срок от три години. 
 2. На основание чл.60 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящите решения на Общински съвет – Бургас, за да не бъде прекъсвана дейността на Детска млечна кухня.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11644 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на изявения бургаски спортист по свободна борба Е. Галип за спортното му постижение – спечелен сребърен медал на Европейското първенство по свободна борба за момчета U15 на 27-30 май 2021 г. в гр. София

РЕШЕНИЕ:

 1. Дава съгласие да бъде допълнено Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“, одобрено с решение на Общински съвет – Бургас по т.21 от Протокол №20/23.02.2021 г., по следния начин:
 • нова т.17 – предоставяне на парична награда на Е. Галип, състезател по свободна борба от КБ „Черноморец“ – Бургас за спортното му постижение – сребърен медал на Европейското първенство по свободна борба за момчета U15 –  финансиране в размер на 2 000 (две хиляди) лева.

II. Финансовите средства по точка I са за сметка на неусвоените средства по т.5 от Приложение № 13.5 „Спортен календар за 2021 г.“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11645 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на  предстоящи спортни прояви и извършване на текущи промени в Спортния календар на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде променен Спортния календар на Община Бургас за 2021 г., утвърден по Приложение №13.5, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.21 от Протокол № 20/23.02.2021 г., по следния начин:
 • по т.38 – Променя наименованието на: „Турнири по спортни танци“ – финансиране в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева).
 • по т.74 - Международна кайт регата „Black Sea Kite Cup 2021“ – финансиране в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), за сметка на неусвоените средства по т.38 от Приложение № 13.5.
 • по т.87 – Променя наименованието на: „Международен турнир по плажно ръгби“ – финансиране в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева).

II. Дава съгласие да бъдат включени в Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ следните нови точки:

 • нова т.11 - финансово подпомагане на Т. Шивачев за участие на Световно първенство по културизъм /бодибилдинг/ за мъже от 03.11 до 07.11.2021 г. в Испания - финансиране в размер на 1 000 (хиляда) лева, за сметка на неусвоените средства по т.38 от Приложение № 13.5.
 • нова т.12 - финансово подпомагане на А. Божилов за участие в Професионална гала вечер SENSHI на 10.07.2021 г. в к.к. Камчия и WAKO Световно първенство по кикбокс на 15.10.2021 г. в Италия. - финансиране в размер на 1 000 (хиляда) лева, за сметка на неусвоените средства по т.38 от Приложение № 13.5.
 • нова т.13 - финансово подпомагане на Ж. Ангелова за участие на Европейско първенство по плуване за юноши и девойки на 06 – 11.07.2021 г. в Рим, Италия - финансиране в размер на 1 000 (хиляда) лева, за сметка на неусвоените средства по т.38 от Приложение № 13.5.
 • нова т.14 - финансово подпомагане на ДЮШ на Боксов клуб – Бургас – финансиране в размер на 2 000 (две хиляди) лева, за сметка на неусвоените средства по т.38 от Приложение № 13.5.
 • нова т.15 - финансово подпомагане на състезателите от Спортен клуб „Бургас“: Д. Рачев – 71 кг класическа борба кадети; Е. Назарян – 60 кг юноши до 20 г.; М. Димитров – 57 кг свободна борба юноши до 20 г.; Х. Димитрова – девойки до 20 г.; Р. Димитров – кл. борба юноши до 20 г. за участието им в европейски първенства - финансиране в размер общо на 5 000 (пет хиляди) лева /по 1000 лв. за всеки състезател/, като 2000 лв. (две хиляди) са за сметка на неусвоените средства по т.38 от Приложение № 13.5 и 3000 лв. (три хиляди) са за сметка на неусвоените средства по т.87 от Приложение № 13.5.
 • нова т.16 - финансово подпомагане на състезателката от КБ „Черноморец“ Н. С. за участие на Европейско първенство по свободна борба за кадетки U18 - финансиране в размер на 1 000 (хиляда) лева, за сметка на неусвоените средства по т.87 от Приложение № 13.5.

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11587 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на право за безвъзмездно ползване на спортни обекти – общинска собственост за спортно-тренировъчна дейност на талантливи бургаски спортисти

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие да бъдe предоставено право за безвъзмездно ползване на спортните обекти – общинска собственост за спортно-тренировъчна и спортно-възстановителна дейност на посочените бургаски спортисти за периода, считано от влизането в сила на настоящото решение до 31.12.2022 г., както следва:

            Ж. Ангелова – СК „Акулите“

Д. Драганова – ПК „Метропол“

А. Динев – ПК „Бриз“

2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11621 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – А. М. К.-В. за детето А. А. Ш. 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави на професионален приемен родител – А. М. К.-В., с постоянен адрес гр. Бургас, еднократно сума от 1 000 (хиляда) лева за детето А. А. Ш.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11626 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предоставят еднократни суми на:

 

 1. И. Д. С., чрез настойник К. В. С., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 2. Б. О. И., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 3. О. Ш. М., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 4. Й. А. А., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 5. И. Х. Д., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 6. С. П. В., чрез упълномощено лице В. П. Б., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 7. И. Б. В., чрез упълномощено лице В. П. Б., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 8. Е. Б. В., чрез упълномощено лице В. П. Б., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 9. А. И. С. и М. Б. С., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 10. И. Т. Д., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 11. С. Г. Б., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 12. Д. Х. Т., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 13. И. Й. А., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 14. С. Г. Г., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 15. Х. Ш. Ю., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 16. П. Н. Б., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 17. А. П. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 18. К. П. В., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 19. Х. Ю. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 20. Й. Т. С., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 21. Б. П. З., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 22. А. С. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 23. К. Г. Г., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 24. Г. Д. М., чрез С. Г. М.-попечител, еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11693 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на условие от договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост между Община Бургас и „С-Тръст Груп“ ЕООД 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие по смисъла на чл. 11, т. 12 от Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 1.12.2020 г., вписан под номер 14580 на 04.12.2020 г. в Агенцията по вписвания, „С-Тръст Груп“ ЕООД да учреди ипотека върху поземлен имот с идентификатор № 07332.64.670, ведно с всички бъдещи подобрения и приравнения, в полза на Кредиторите във ФУГ – „Обединена Българска Банка“ АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД – във връзка с обезпечаване на вземанията им по договори за финансиране на проект: „Високотехнологичен комплекс за дигитализация и съхранение на аналогови данни“.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11469 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от коалиция „Демократична България – обединение“ (ПП „Зелено движение“),  относно: Премахнати дървета на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ и управление на зелената система на гр. Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11579 Питане от Живко Господинов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Реконструкция на бул. „Демокрация“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11583 Питане от Георги Спасов – общински съветник от БСП, относно: Кръстовище на ул. „Оборище“ и ул. „Юрий Венелин“ 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11586 Питане от Живко Господинов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Констатирани нарушения по отношение на среднощния шум от мотоциклети и предприетите мерки 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11595 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Ремонт на стъпалата водещи до Централен плаж

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11597 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от коалиция „Демократична България – обединение“ (ПП „Зелено движение“), относно: Община Бургас и санкциите „Магнитски“ 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11602 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Поставяне на химическа тоалетна в Спортен център „Славейков“ 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11620 Питане от Иво Баев - общински съветник от коалиция „Демократична България – обединение“, относно: Ремонт на пътната настилка, тротоарите и паркингите пред бл. 77, находящ се в к-с „Лазур“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11628 Питане от Георги Спасов – общински съветник от БСП, относно: Премахване на саксии, възпрепятстващи паркирането пред бл. 111, в к-с „Меден рудник“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11646 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Инцидент с атракционно влакче в „Морска градина“ – Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                           ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА