ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 27.07.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 27.07.2021 - 14:20

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.07.2021 г. (вторник), от 9:00 ч., с продължение на 28.07.2021 г. (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика“, ет. 2, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-11756 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11757 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Приемане на Наредба  за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11776 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“ 

 

 1. ОбС 08-00-11771 Докладна записка от д-р Даниела Стоянова Божинова – общински съветник от коалиция „Демократична България – обединение“ (ПП „Зелено движение“), относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11780 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11736 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1.1 Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.3, т.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за част от ПИ с идентификатор 07079.7.1258 по КК на гр. Бургас с цел обособяване на УПИ „за спортен терен“ в кв. Горно Езерово, м. Ливадата, гр. Бургас; 1.2 Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за частично изменение на улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. Горно Езерово, м. Биволското, гр. Бургас; 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за част от ПИ с идентификатор 07079.7.1258 по КК на гр. Бургас с цел обособяване на УПИ „за спортен терен“ в кв. Горно Езерово, м. Ливадата, гр. Бургас и частично изменение на улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. Горно Езерово, м. Биволското, гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за част от ПИ с идентификатор 07079.7.1258 по КК на гр. Бургас с цел обособяване на УПИ „за спортен терен“ в кв. Горно Езерово, м. Ливадата, гр. Бургас и частично изменение на улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. Горно Езерово, м. Биволското, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11737 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов по ОУП на гр. Бургас в обвръзка с действащата улична регулация на м. Mентата, землище кв. Банево, гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.13.2291 по КК на гр. Бургас (бивши имоти с пл.№039038 и №039062 по КВС),  м. Ментата, землище кв. Банево,  гр. Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов по ОУП на гр. Бургас в обвръзка с действащата улична регулация на м. Ментата“, землище кв. Банево, гр. Бургас и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.13.2291 по КК на гр. Бургас (бивши имоти с пл.№039038 и №039062 по КВС),  м. Ментата, землище кв. Банево,  гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов по ОУП на гр. Бургас в обвръзка с действащата улична регулация на м. Ментата, землище кв. Банево, гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.13.2291 по КК на гр. Бургас (бивши имоти с пл.№039038 и №039062 по КВС),  м. Ментата, землище кв. Банево,  гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11742 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.12.980 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен (бивш масив 28, местност Калното, бивша местност Чаморлията); 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.12.980 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен (бивш масив 28, местност Калното, бивша местност Чаморлията); 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.12.980 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен (бивш масив 28, местност Калното, бивша местност Чаморлията)

 

 1. ОбС 08-00-11773 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. Лозово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.4.737 и 07079.4.738 по КК на гр. Бургас – и двата общинска частна собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. Лозово, гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. Лозово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11774 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас, представляващи бивш масиви 21 в местност „Неравното“ (бивша местност „Кабата“) по КВС на землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.668, 07079.12.679, 07079.12.1953 и 07079.12.1954 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. 2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас, представляващи бивш масиви 21 в местност „Неравното“ (бивша местност „Кабата“) по КВС на землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, обособяване на нов кв.55 и разширение границите на кв.46. 3. Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) състоящо се в корекция на номера на УПИ I-7, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.12.670 по КК на гр. Бургас, и корекция на номера на УПИ II-37, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.12.667 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11743 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам. кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XIX-47a (ПИ 07079.659.478), XV-1 (ПИ 07079.659.482), XIV-47a (ПИ 07079.659.479), XIII-1 (част от ПИ 07079.659.477) в кв.2 и УПИ I-1, в кв.6 (част от ПИ 07079.659.477) и ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.659.481 и ПИ 07079.659.495, кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас. 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XIX-47a (ПИ 07079.659.478), XV-1 (ПИ 07079.659.482), XIV-47a (ПИ 07079.659.479), XIII-1 (част от ПИ 07079.659.477) в кв.2 и УПИ I-1, в кв.6 (част от ПИ 07079.659.477) и ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.659.481 и ПИ 07079.659.495, кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11772 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Предаване на новоизградените от Община Бургас ВиК проекти: „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – зона хижи – етап I“ и „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – зона хижи – етап II“" за стопанисване, поддържане и експлоатация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД , гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11755 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост в полза на Българската държава, на основание чл. 19а от Закона за водите

 

 1. ОбС 08-00-11749 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот - площадка за поставяне на детски атракцион, представляваща част от ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас – публична общинска собственост, за извършване на търговска дейност 

 

 1. ОбС 08-00-11766 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-326,327 в кв. 19 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Победа, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС

 

 1. ОбС 08-00-11767 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І-369 в кв. 23 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС 

 

 1. ОбС 08-00-11744 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ IX-97 в кв.11 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.97 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-11745 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-650 в кв. 60 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.650 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-11746 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХVIII-403, кв. 11 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11747 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 150/590 кв.м идеални части от УПИ ХLІ-77, кв. 6, целият с площ 590 кв.м, по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-11748 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 147/647 кв.м идеални части от УПИ І-26 в кв. 26, по плана кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-11750 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-473 и УПИ ІV-473, двата в квартал 58 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частите на общината 

 

 1. ОбС 08-00-11751 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ V-687 в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-11752 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІІ, в квартал 9 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-11753 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ІІІ, в квартал 31 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-11754 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ-21 в квартал 11 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-11763 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-237, кв. 25 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11764 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I-1321, кв. 38 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11765 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХVIII-568, кв. 52 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11768 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на общинската идеална част от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1946 по КККР на гр. Бургас, находящ се в местност Мочура, землище кв. Банево, гр. Бургас, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-11761 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Определяне на управители на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД и „Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-11762 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-11781 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Удължаване срока на договор  за съвместна дейност между Община Бургас и „Дентален център 1 – Бургас“ ЕООД за предоставяне на дентални медицински услуги в кв. Крайморие

 

 1. ОбС 08-00-11782 Докладна записка от Донка Христова – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 9 години на имот, собственост на „Бургаски пазари“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-11738 Докладна записка от Диана Саватева – заместник-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Споразумение за сътрудничество в областта на културата и туризма между Община Бургас и Община Пловдив

 

 1. ОбС 08-00-11778 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на фамилната къща на Никола Димитров Николов 

 

 1. ОбС 08-00-11779 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на  големия български поет и писател Иван Вазов

 

 1. ОбС 08-00-11741 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-11792 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-11758 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансово подпомагане на дългогодишния треньор по вдигане на тежести и настоящ главен треньор и зам.-председател на КВТ „Черноморец“ – Бургас, Д. Ковачев

 

 1. ОбС 08-00-11759 Докладна записка от Диана Саватева – заместник-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на предстоящи спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-11775 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Даване на съгласие за подпомагане Българската федерация по волейбол за срещите от груповата фаза Европейското първенство по волейбол за мъже през 2023 г., които ще се провеждат в многофункционална зала „Арена Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-11777 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Включване в Спортния календар на Община Бургас за 2021 г. на спортно мероприятие в подкрепа на хората с увреждания и в неравностойно положение

 

 1. ОбС 08-00-11798 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД) при Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за допълнително финансово подпомагане на спортно събитие включено в спортния календар на Община Бургас – „Бургас Спорт Фест“ 2021 г. (Спортен фест Бургас 2021)

 

 1. ОбС 08-00-11783 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица  

 

 1. ОбС 08-00-11800 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-11801 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за избор на управители на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и „Бургаски пазари“ ЕООД, съгласно проведени конкурси

 

 1. ОбС 08-00-11802 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-330 в кв. 135 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.330 по КККР НА гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11688 Питане от Иво Баев – общински съветник от „Демократична България – Обединение“, относно: Стопанисване и поддържане на Гробищен парк – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11714 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Проблем с бездомни кучета в кв. „Рудник“

 

 1. ОбС 08-00-11717 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Улично осветление на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11718 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Подмяна на ВиК инфраструктурата и качеството на питейната вода в село Маринка, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11723 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници, относно: Лошото състояние на пътната настилка на паркинга маркиран като „Синя зона“ на ул. „Момина Сълза“ гр. Бургас

 

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас