ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №25 ОТ ДАТА 28.09.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 29.09.2021 - 10:07

СЪОБЩЕНИЕ 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПETOTO ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.09.2021 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.09.2021 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-11787 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-11909 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 30.06.2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11931 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11860 Докладна записка от Станимир Димитров Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11893 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Правилник за работа на фонд „Култура“ на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11897 Докладна записка от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11910 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ за финансиране и рефинансиране на разходи по проект: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства по общинска програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ в гр. Бургас – I-ви етап“

 

 1. ОбС 08-00-11936 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Заедно днес, заедно утре - местните общности в подкрепа на образованието и грижата в ранна детска възраст" по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и гарантиране на устойчивостта по проекта

 

 1. ОбС 08-00-11903 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Участие на Община Бургас като асоцииран партньор в изпълнението на проект с наименование „Иновативна технология за третиране на води за по-добро управление на речните басейни“ по Програма Лайф 2020 – LIFE20 ENV/BG/001042

 

 1. ОбС 08-00-11933 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предложение за сключване на договори за съвместна дейност с организации по оползотворяване за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и за негодни за употреба батерии, съгласно предварително проведен подбор

 

 1. ОбС 08-00-11932 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11911 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР  на ПЗ „Север“, гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-336 и XXV-337 в кв.53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.604.336 и 07079.604.337 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-11912 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за намаляване на необходимата площ в м2/на легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за УПИ IX-1100, кв.7 по плана на кв. Ветрен,  гр. Бургас с цел реализиране на нов корпус за разширение на УМБАЛ „Дева Мария“

 

 1. ОбС 08-00-11913 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното заседание на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г., отразено в Протокол №20 за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I и УПИ II в кв. 9б, по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11934 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение на план-схема за организация на движението на улица „Христо Ботев“, ул. „Пробуда“, ул. „Шейново“ и ул. „Любен Каравелов“ в кв.134, 135 и 136 по плана на ЗЦГЧ – гр. Бургас от одобрена „План – схема на организация на движението, на територия с граници: на север – бул. „Сан Стефано“, на изток – бул. „Демокрация“, на юг – ул. „Булаир“ и бул. „Иван Вазов“ и на запад – бул. „Мария Луиза“, по плановете на ЦГЧ и ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас“ по чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ 

 

 1. ОбС 08-00-11917 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ I в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11925 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Фурна Лазур 1976” ЕООД в УПИ XIX-617 в кв. 22 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, за изграждане на едноетажна пристройка към сграда с идентификатор 07079.607.617.1 

 

 1. ОбС 08-00-11926 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас“ ЕООД“ по проект „Инженеринг – проектиране и строителство за изграждане инсталация за захранване с компресиран природен газ в УПИ XII, кв.1 по ПУП на парк „Езеро“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор  07079.622.206 по КК на гр. Бургас,  и право на прокарване за газопровод – сградно отклонение към сградата на „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас“ ЕООД“

 

 1. ОбС 08-00-11915 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Възраждане” бл. 42, вх. 3, ет. 3, ап. 7, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-11924 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 4, етаж 7, апартамент ляв, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-11929 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, бл. 71, вх. А(1), ет. 2, ап. 5, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-11920 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-71 в кв. 20 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-11916 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ V, кв. 69 по плана на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11919 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-53 в кв. 4 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11921 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 320/640 кв.м ид. ч. от УПИ ХІІ-417 в кв.33, целият с площ 640 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-11922 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 62/730 кв.м ид. ч. от УПИ ХVІ-496 в кв.37, целият с площ 730 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-11927 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ Х-156 в квартал 10 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-11928 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІV, в квартал 32 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-11923 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща 21,5 кв.м от покрива на двуетажна сграда „Дом на нефтохимика“ с идентификатор 07079.612.181.1 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, по реда на чл.30, ал.1, т.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, за срок от 10 (десет) години

 

 1. ОбС 08-00-11914 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на общинска земеделска земя на осн. §27, ал. 2, т. 3  от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за постановяване на решение на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Бургас, за обезщетяване на наследници на Х. Г. Д. и наследници на Д. И. Д.

 

 1. ОбС 08-00-11899 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на имущество – движима вещ, общинска собственост, за стопанисване и управление  на ОП „Туризъм“ при Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11918 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на репатриращ автомобил, тип „паяк“, собственост на Община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 4, т. 1, пр. 2 от ЗОС на Община Созопол

 

 1. ОбС 08-00-11882 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Изворище“, с. Изворище, Община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-11900 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението

 

 1. ОбС 08-00-11930 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ” ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-11885 Докладна записка от д-р Илка Баева – управител на „Диагностично-консултативен център II Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на Решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание чл.12„ ал.1, т.10 и чл.18, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас във връзка с чл.57, ал.2, чл.59, Раздел II и Раздел IV от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

 

 1. ОбС 08-00-11894 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой деца под норматива за минимален брой

 

 1. ОбС 08-00-11889 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11935 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ликвидация на „Обреден комплекс” ЕООД гр. Бургас ЕИК 102663618 

 

 1. ОбС 08-00-11828 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управители на „Диагностично-консултативен център I – Бургас“ ЕООД  и „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-11907 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на бургаската гимнастичка С. Кирякова за спечелен златен медал с Националния ансамбъл по художествена гимнастика на Олимпиадата в Токио 2021, както и парична награда на СКХГ „Черноморец“ – Бургас за приноса в развитието на спорта 

 

 1. ОбС 08-00-11901 Докладна записка от Георги Маринчев – зам.-председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на финансово подпомагане на дългогодишния състезател на Колоездачен клуб „Черноморец-Бургас“ – П.  Петров 

 

 1. ОбС 08-00-11908 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-11895 Докладна записка от Диана Саватева – за зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас, съгл. Заповед №2458/02.09.2021 г., относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-11719 Докладна записка от общински съветници от ПП НФСБ относно: Предприемане на мерки за продължаване на изграждането на шумозащитна стена в кв. Сарафово 

 

 1. ОбС 08-00-11636 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Обособяване на допълнителни паркоместа, намиращи се на ул. „Св.св. Кирил и Методий“, пред бл. 55 до кръстовището с бул. „Демокрация“

 

 1. ОбС 08-00-11884 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Възлага на Общинска администрация – Бургас да изготви пълен анализ и план за противодействие относно проблемите с почистването и поддържането на контейнери за битови отпадъци и кошове за боклук, които се намират на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11902 Докладна записка от Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Разширяване на гробищния парк в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-11954 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да придобие дяловете на Община Карнобат в „БУРГАСИНВЕСТ” ООД по балансовата им стойност

 

 1. ОбС 08-00-11960 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-11839 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Промяна на системата на сметоизвозване на улици с една активна лента за движение

 

 1. ОбС 08-00-11840 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Благоустрояване в Централна градска част

 

 1. ОбС 08-00-11852 Питане от Мария Маркова – общински съветник от ДБГ, относно: Препълнени кошове с боклук по ул. „Богориди“ в разгара на летния сезон 

 

 1. ОбС 08-00-11855 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Интегрирана система за управление на трафика на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11890 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл. 47 в ж.к. „Братя Миладинови“

 

 1. ОбС 08-00-11891 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Предприемане на мерки за намаляване на шума от преминаващите автомобили в кв. Крайморие – местност Пода

 

 1. ОбС 08-00-11898 Питане от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Масово премахване на улични дървета и резолюция на Окръжна прокуратура

 

 1. ОбС 08-00-11942 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Заличени пешеходни пътеки на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11950 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Обозначаване на паркоместа в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-11951 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Опасна отсечка в ж.к. „Меден Рудник“

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас